Begränsad rörlighet och sjunkande efterfrågan stora utmaningar för den tysk-svenska handeln

2020-04-02

Den krympande efterfrågan på företagens produkter och tjänster liksom reseinskränkningar slår hårt mot den tysk-svenska handeln. Det visar en enkät som Tysk-Svenska Handelskammaren genomfört bland sina medlemsföretag. Hälften av de svarande tyska och svenska företagen spår en minskad försäljning på 10–50 procent.

Den tysk-svenska handeln har under lång tid varit en stabil tillväxtfaktor för bägge länder och har en enormt stor betydelse för hur den svenska ekonomin går. Den sammantagna varuhandeln mellan Tyskland och Sverige stod 2019 för nästan 430 miljarder kronor – en ny rekordnivå. Denna stabilitet i ekonomin hotas nu av coronakrisen och dess oförutsebara följder, visar snabbenkäten bland Tysk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag.  

– Våra nära 1200 tyska och svenska medlemsföretag utgör en stor andel av den bilaterala handeln. Vi är inte förvånade över resultatet av enkäten satt i coronakrisens kontext, den visar på massiva utmaningar som kommer dröja sig kvar under lång tid för alla exportföretag, säger Ralph-Georg Tischer, vd på Tysk-Svenska Handelskammaren. När de tyska företagen går bra fungerar de som en motor även för svensk ekonomi men just nu upplever företagen på båda sidor en stor osäkerhet.

Krympande efterfrågan till följd av coronakrisen

Den sjunkande efterfrågan på företagens produkter och tjänster slår hårt mot nästan alla branscher och var det svarsalternativ som flest ansåg vara den största utmaningen. 44 procent av företagen inom tillverknings- och byggindustrin respektive handeln och knappt 40 procent av företagen inom tjänstesektorn angav just detta som den största utmaningen i nuläget. Vissa företag inom förpackningsbranschen av livsmedel märker ingen större skillnad.

Den begränsade rörligheten med reseinskränkningar skapar stora problem för företagen och är det allra största hindret för de svarande i Tyskland. Bland de svarande i Sverige hamnade denna utmaning på fjärde plats, vilket kan relateras till att Tyskland och Sverige har olika strategier i hur coronaspridningen ska bekämpas, där den tyska med kontaktförbud och utegångsbegränsningar står mot den svenska präglad av sunt förnuft och eget ansvar. 

Ytterligare svårigheter uppstår när investeringar försvinner eller skjuts på framtiden samt vid störningar i logistik- och leveranskedjan. Vissa branschspecifika utmaningar kan utläsas, exempelvis tycks industri- och byggsektorn drabbas särskilt hårt av resebegränsningarna, handeln påverkas negativt av likviditetsbristen och tjänstesektorn måste hantera avbeställningar av uppdrag. Flera efterlyser digitala plattformar som kan ersätta mässor och evenemang.

Omsättningen väntas dyka

När det kommer till den förväntade förändringen i försäljningen under 2020 levererar företagen blandade prognoser. Gällande tyska bolags affärer med Sverige svarar sammantaget drygt 30 procent att de räknar med ett inkomstbortfall i spannet 10–25 procent. Inom handelssektorn anger dock hela 38 procent av företagen att de spår ett försäljningsbortfall på över 50 procent. En genomgång av svaren från företagen i Sverige ger vid handen att en majoritet räknar med en negativ förändring på mellan 25 och 50 procent, men även här finns ett potentiellt försäljningsbortfall på över 50 procent representerat i alla tillfrågade kategorier. 

Krisåtgärderna är efterfrågade

Att de omfattande krisåtgärderna som presenterats de senaste dagarna och veckorna är livsnödvändiga för företagen understryks i enkäten. Särskilt efterfrågade är skattelättnader, som till exempel minskade eller borttagna arbetsgivaravgifter, svarade drygt 50 procent, följt av möjligheten att erbjuda arbetstagarna korttidsarbete och permitteringar. Men även anstånd med skatteinbetalningar och betald karensdag hamnar högt upp på listan.

I de fria svaren kring vilka åtgärder som saknas för att hjälpa företagen nämns att det behövs större skattelättnader och statliga lån på bred front särskilt i Sverige, samt behovet att lättare komma åt Riksbankens stödpengar genom brygglån till krisbanker istället för att gå via vanliga banken. Vidare efterfrågas kraftiga hyressänkningar och att staten tar över hela kostnaden för sjukskrivningstiden.

Enkäten genomfördes den 30-31 mars 2020 och omfattar både svenska och tyska företag som har bilateral handel. Totalt 153 företag svarade på enkäten. Undersökningen genomfördes i enkätverktyg från Netigate som är medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Kontakt

Malin Johansson

Communication & Member Services | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 64