Information om personuppgiftsbehandling i samband med mässor

Syftet med denna information är att uppfylla informationskravet i artiklarna 13-14 i EU-förordning 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).

Vi, Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB, org. nr. 556115-0847 (”TSHK”), är samarbetspartner med och representant för olika tyska mässor, se https://www.handelskammer.se/vara-tjanster/massor. I denna informationstext syftar vi till den enskilda mässan som du har fått information om (”Mässan”). TSHK är Mässans centrala kontaktperson i Sverige och har hand om Mässans befintliga och potentiella kunder, partners, utställare, besökare och övriga intresserade. Du i din yrkesroll eller organisationen som du är kontaktperson för tillhör denna krets.

Vi kommer därför att behandla dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) i syfte att ha hand om Mässans affärskontakter, informera om och marknadsföra Mässans verksamhet, evenemang och mässor samt förmedla utställningsmontrar, men även erbjuda och administrera övriga tjänster som t.ex. delegationsresor, servicepaket eller administrativt stöd (”Ändamålen”). Vi kan även komma att dela Personuppgifterna med Mässan.

De Personuppgifter vi behandlar består av information som är nödvändig för att fullgöra Ändamålen och kan antingen tillhandahållas av dig, av Mässan eller inhämtas av oss från offentliga källor. Vi behandlar inte Personuppgifterna i något annat syfte än för att uppfylla Ändamålen.

För behandling av Personuppgifterna för Ändamålen är TSHK personuppgiftsansvarig. För utställare, besökare och club-medlemmar hos Messe Düsseldorf är Messe Düsseldorf GmbH personuppgiftsansvarig, se ytterligare information här: https://www.messe-duesseldorf.com/cgi-bin/md_home/lib/pub/tt.cgi/Privacy_Policy.html?oid=945&lang=2&ticket=g_u_e_s_t&src=Privacy_policy_2.

För utställare och besökare hos Hamburg Messe är Hamburg Messe und Congress GmbH personuppgiftsansvarig, se ytterligare information här: https://www.hamburg-messe.de/en/privacy-policy/.

Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna för Ändamålen är att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra de tjänster du har begärt, dvs. erhålla information och/eller bjudas in till och delta vid evenemang i samband med Mässan (fullgörande av avtal). Om du inte särskilt har begärt att erhålla information och/eller inbjudan från oss är den legala grunden vi stödjer oss på för att behandla Personuppgifterna för det ändamålet att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra Ändamålen åt dig eller din organisation och att vi har ett berättigat intresse av att behandla Personuppgifterna för Ändamålen. Vi har bedömt att vårt intresse av Ändamålen väger tyngre än ditt intresse av att inte få Personuppgifterna behandlade av oss för att uppfylla Ändamålen (intresseavvägning).

Vi kommer att behandla Personuppgifterna till dess att vi har uppfyllt Ändamålen. Vi kommer att behandla Personuppgifterna i syftet att informera eller bjuda in dig som potentiell kund, mässutställare eller -besökare för att administrera ditt deltagande på evenemang eller mässor under 48 månader efter det att evenemanget eller mässan hölls. Om du under den perioden inte deltar i evenemang eller mässor eller på annat sätt visar intresse för oss och våra tjänster, upphör vi med behandlingen av Personuppgifterna för sådana ändamål. Vi upphör dessutom med behandlingen av Personuppgifterna för Ändamålen om du så begär.

Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till gdpr@handelskammer.se. Du kan även vända dig dit om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. En registrerads rättigheter i Dataskyddsförordningen omfattar:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.
  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har registrerade under vissa omständigheter rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.

Slutligen har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som kan kontaktas via imy@imy.se eller 08-657 61 00.