Information om personuppgiftsbehandling för ansökan om och administration av medlemskap

Syftet med denna information är att uppfylla informationskravet i artiklarna 13-14 i EU-förordning 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).

Din organisation har ansökt om medlemskap i Deutsch-Schwedische Handelskammer / Tysk-Svenska Handelskammaren, org. nr 802000-6667, (”Handelskammaren”), eller är befintlig medlem i Handelskammaren. Du har informerat oss om att du representerar organisationen hos Handelskammaren.

Om din organisation ansöker om medlemskap hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) i syfte att administrera din organisations medlemsansökan. Om ansökan beviljas (eller organisationen redan är medlem) kommer vi behandla Personuppgifterna i syfte att administrera organisationens medlemskap. Vi kommer också att behandla Personuppgifterna i syfte att hålla kontakt med dig och din organisation, att tillhandahålla löpande information om Handelskammaren såsom nyhetsbrev, bjuda in dig till evenemang och i övrigt för att administrera vår relation med dig (samtliga i detta stycke uppräknade ändamål för behandlingen av Personuppgifterna utgör ”Ändamålen”).

Personuppgifterna utgörs av namn och kontaktuppgifter som du lämnar till oss i samband med medlemskapsansökan eller när du registrerar dig som representant för din organisation, samt information som du självmant kan komma att lämna till oss i syfte att förbättra våra tjänster till dig och din organisation. Vi behandlar inte Personuppgifterna i något annat syfte än för att uppfylla Ändamålen.

Handelskammaren är personuppgiftsansvarig.

Den legala grund vi stöder oss på för att behandla Personuppgifterna för Ändamålen är att vår behandling av Personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla Ändamålen och att vi har ett berättigat intresse av att behandla Personuppgifterna för Ändamålen vilket vi har bedömt väger tyngre än ditt intresse av att inte få Personuppgifterna behandlade av oss för att uppfylla Ändamålen (intresseavvägning).

Om du är kontaktperson för din organisation kommer vi att behandla Personuppgifterna tills någon av följande händelser inträffar: (i) din organisations ansökan om medlemskap avslås, (ii) du upphör att vara kontaktperson för din organisation och meddelar detta till oss, eller (iii) din organisation upphör att vara medlem i Handelskammaren.

Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till gdpr@handelskammer.se. Du kan även vända dig dit om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. En registrerads rättigheter enligt Dataskyddsförordningen omfattar:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.
  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har registrerade under vissa omständigheter rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar. Du har alltid rätt att invända mot behandling av Personuppgifterna som vi genomför med stöd av intresseavvägning.

Slutligen har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som kan kontaktas via imy@imy.se eller 08-657 61 00.