Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Konjunkturen i Tyskland: Stämning och risker går isär

2018-10-16

Den aktuella konjunkturutvecklingen i Tyskland är både lätt- och svårtolkad. Generellt sett finns det fortfarande synlig optimism inför 2019. De flesta BNP-prognoser pekar på en BNP-tillväxt nära 2 procent även under det kommande året. Noteras kan dock att den tyska regeringen nyligen gjorde en nedrevidering till 1,8 procent för 2019.

Ifo-institutets ansedda månatliga mätning av affärsklimatet inom tillverkningsindustrin backade också något i september men ligger kvar på en hög nivå. Ifos företagsrelaterade stämningsbarometrar kan dock ibland svänga något utan att en ny trend behöver inledas. Det blir intressant att se var deras Geschäftsklimaindex för tillverkningsindustrin hamnar i oktober.

Det bör tilläggas att indexmätningarna för affärsklimatet inom byggnadsindustrin visade på ett utomordentligt gott dagsläge i september – och även handelns bedömningar pekade åt rätt håll. Däremot stagnerade senast hela den övriga tjänstesektorn.

Det goda tyska stämningsläget baseras, förståeligt nog, på den faktiska utvecklingen inne i själva företagen, det vill säga på mikronivå. Uppenbara politiska och makroekonomiska risker sopas i sådana sammanhang under mattan – helt enkelt därför att dessa risker ännu inte mynnat ut i en konkret utveckling med tydliga tecken på sämre orderingång och dylikt. Däremot såg den vanligen mer sensibla finansbranschen i sitt ZEW-index enligt oktobermätningen mer skeptiskt på den närmaste tidens konjunkturutveckling.

Utvecklingen hotas från många håll

Samtidigt bör en rad hotbilder inte förbises. Hit hör exempelvis handelskriget mellan USA och Kina, EU:s harmoniproblem med Italien i spetsen, USA:s tydligt växande statsskuld, negativa smittoeffekter från stigande amerikanska räntor och en härmed möjligen ännu starkare dollar med negativa återverkningar på tillväxtmarknader och kanske, sist men inte minst, den under det senaste årtiondet alltför snabbt växande globala skuldsättningen. UNCTAD (FN:s konferens om handel och utveckling) ser den globala skuldsättningen numera på 250 biljoner US dollar – en ökning med cirka en tredjedel sedan 2008.

Som en inhemsk tysk riskbild visar sig främst koalitionsregeringens allt svagare position och popularitet i hela landet och den idag oklara politiska utvecklingen fram till nästa val.

Ännu så länge är det i varje fall företagens egna lägesbeskrivningar som dominerar. Dessa är mestadels positiva, dock hänvisas också till att kapacitetsutnyttjandet håller på att slå i taket och till bristen på specialutbildad arbetskraft.

Lönerna väntas även under de kommande två åren stiga med genomsnittligt cirka 3 procent, inom vissa branscher till och med mer än så. Det ger god stämning hos konsumenterna. Den kommer troligen att hålla i sig åtminstone under nästa år på grund av kommande, rätt omfattande skatte- och avgiftssänkningar för privatpersoner. Den förväntade cirka 2-procentiga inflationen torde få neutrala reaktioner.

God stämning i näringslivet inför 2019

Därmed finns det goda förutsättningar att Tysklands inhemska efterfrågan även under 2019 kan utvecklas relativt bra. Det rådande goda psykologiska stämningsläget inom näringslivet tyder på en god faktisk motståndskraft. Vi får dock i detta sammanhang inte bortse från tänkbara negativa psykologiska reaktioner från hushållens och företagens sida längre fram, inte minst på börs- och investeringssidan. Den senare präglas redan idag av mer modesta förbättringar.

Den tyska exporten går för närvarande hyggligt men inte riktigt bra. Bättre blir det nog inte heller under 2019 med tanke på den sannolikt lätta globala konjunkturdämpningen och medelmåttig tysk produktivitetsutveckling. Därmed hänger den tyska exportutvecklingen nästa år också i nämnvärd grad på eurons färdriktning.

Om inte ovannämnda riskbilder går mot en alltför negativ utveckling även i verkligheten kommer den tyska tillväxten att utvecklas rätt hyggligt under de närmaste två åren, åtminstone uttryckt i BNP-tillväxt. Den underliggande utvecklingen under 2020 torde visa sig som något svagare än under 2018 och 2019. Det kommer dock tillväxtmässigt att (delvis) kunna kompenseras genom ett stigande antal arbetsdagar under 2020.

Kontaktperson

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren