Deutsch – Ditt val!

 

 

Är din skola intresserad av att satsa på undervisningen i tyska? Deutsch – Ditt val! är ett stipendium som ska finansiera och stötta långsiktiga satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor.

Vi tar emot ansökningar om stipendium för aktiviteter inom ämnet tyska igen våren 2023 för projekt som ska genomföras under läsåret 23/24.

Vårt erbjudande

Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner. Ändå ser vi att den fortsatta utvecklingen i det tysk-svenska näringslivet hämmas av bristande kunskaper i tyska språket. Vi vill motivera fler elever och lärare i svenska grund- och gymnasieskolor att satsa på tyskan. Deutsch – Ditt val! ger din skola chansen att främja undervisningen i tyska. Tysk-Svenska Handelskammaren har under åren 2018-2021 betalat ut 4,3 miljoner kronor och har nu avsatt ytterligare 3 miljoner kronor för att finansiera aktiviteter inom ramen av projektet under de kommande tre läsåren (HT2022-VT2025).

Utöver finansiellt stöd får antagna skolor att operativt stöd av Tysk-Svenska Handelskammaren för att utveckla och genomföra sina egna program inom ramen av Deutsch – Ditt val!. Programmens syfte ska vara att långsiktigt främja intresset för att lära sig tyska - på skolan, i kommunen eller i en hel region. Det kan till exempel handla om att bygga upp eller vidareutveckla ett utbytesprogram, vidareutbildning av tyskalärare, införskaffning av läromedel, digitala licenser, material till klassrummet, att utveckla det kulturella utbudet vid skolan (till exempel teater-, musik-, film eller litteraturevenemang), organisera inspirationsevenemang för eleverna (till exempel karriärdagar) och studieresor till Tyskland eller inom Sverige. Det kan också handla om att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet med koppling till Tyskland eller särskilda insatser för att tidigt påverka språkvalet i lägre klasser. För inspiration och tips hänvisar vi även till Goethe-Institutets utbud av material för undervisning i tyska, vidareutbildningar, etc.

 

Förutsättningar och kriterier

Denna utlysning riktar sig till grund- och gymnasieskolor som visar ett engagemang för undervisning och lärande i tyska.

Din skola

  • kan påvisa fokus på eller ett stort intresse för tyska,
  • visar intresse för vidareutbildning inom tyska hos lärare och elever samt
  • vill skapa ett eget program inom projektet Deutsch – Ditt val! för skolan som på ett hållbart och långsiktigt sätt kan påverka antalet elever som läser tyska i positiv riktning.

Då det har visat sig att inte samtliga program kan främjas ges de som är innovativa och har en bestående verkan företräde. För gymnasiet ska aktiviteterna även syfta till att få fler elever att läsa högre nivåer i tyska. Särskild hänsyn kommer att tas till att medlen får en så god geografisk spridning i Sverige som möjligt.

Ansökan och antagning

Fyll i ansökningsformuläret och komplettera detta med ett egenutvecklat program som ska omfatta konkreta aktiviteter på skolan. Specificera vad som ska göras och hur aktiviteterna kan uppfylla utlysningens syfte enligt ovan. Uppge även hur många lärare och elever som ska delta och vilken språklig nivå som grupperna ligger på.

Bifoga en kostnadskalkyl där ni uppskattar vad de olika aktiviteterna kommer att kosta (material, resekostnader etc.) och uppge totalt ansökt belopp. Det konkreta programmet ska omfatta läsåret HT23/VT24 men ska ha en mer långsiktig inriktning och verkan än så.

Obs! För att underlätta handläggningen ber vi er att döpa era dokument till SKOLANS NAMN + DOKUMENTTYP (t.ex. ansökningsformulär, kostnadskalkyl eller programbeskrivning).

Löptid och urval

Nästa ansökningsperiod öppnar våren 2023.

Urval

Ett utskott under ledning av Tysk-Svenska Handelskammaren fattar beslut om vilka skolor som antas och hur de finansiella medlen ska fördelas mellan dem i Deutsch – Ditt val!. Antagna skolor kan få stöd för hela eller delar av sitt program. Beslutet meddelas per mejl till rektor och ansvariga lärare i september. Utskottets beslut kan inte överklagas.

Välkomna med er ansökan!

Läs mer om projektet och det tyska språkets ställning i Sverige:

Kontakt

Aino Weber

Member Services | Avdelningschef

Telefon

+46-8-665 18 61

Ansök om medlemskap


Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 2100 SEK
  • För 11-100 anställda: 3500 SEK
  • För 101-500 anställda: 6200 SEK
  • För fler än 500 anställda: 8200 SEK

Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. OBS: Tecknande av medlemskap mellan 1 oktober och 31 december 2022 innebär bindande medlemskap för 2023.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.