Deutsch – Ditt val!

Är din skola intresserad av att satsa på undervisningen i tyska? Nu återstartar Tysk-Svenska Handelskammaren i samarbete med Tyska Ambassaden Stockholm den tredje utlysningsrundan av Deutsch – Ditt val! – ett projekt som ska finansiera och stötta särskilda och långsiktiga satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor.

Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner. Ändå ser vi att den fortsatta utvecklingen i det tysk-svenska näringslivet hämmas av bristande kunskaper i tyska språket. Nu vill vi motivera fler elever och lärare i svenska grund- och gymnasieskolor att satsa på tyskan. Deutsch – Ditt val! ger din skola chansen att främja undervisningen i tyska. Tysk-Svenska Handelskammaren har avsatt totalt 4,5 miljoner kronor för att finansiera aktiviteter inom ramen av projektet under tre års tid (2018-2021/22).

Utöver finansiellt stöd får antagna skolor att operativt stöd av Tysk-Svenska Handelskammaren för att utveckla och genomföra sina egna program inom ramen av Deutsch – Ditt val!. Programmens syfte ska vara att långsiktigt främja intresset för att lära sig tyska. Det kan till exempel handla om att bygga upp eller vidareutveckla ett utbytesprogram, vidareutbildning av tyskalärare, införskaffning av läromedel, digitala licenser, material till klassrummet, att utveckla det kulturella utbudet vid skolan (till exempel teater-, musik-, film eller litteraturevenemang), organisera inspirationsevenemang för eleverna (till exempel karriärdagar) och studieresor till Tyskland eller inom Sverige. Det kan också handla om att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet med koppling till Tyskland eller särskilda insatser för att tidigt påverka språkvalet i lägre klasser. För inspiration och tips hänvisar vi även till Goethe-Institutets utbud av material för undervisning i tyska, vidareutbildningar, etc.

 

Förutsättningar och kriterier

Denna utlysning riktar sig till grund- och gymnasieskolor som visar ett engagemang för undervisning och lärande i tyska.

Din skola

  • kan påvisa fokus på eller ett stort intresse för tyska,
  • visar intresse för vidareutbildning inom tyska hos lärare och elever samt
  • vill skapa ett eget program inom projektet Deutsch – Ditt val! för skolan som på ett hållbart och långsiktigt sätt kan påverka antalet elever som läser tyska i positiv riktning.

Då det har visat sig att inte samtliga program kan främjas ges de som är innovativa och har en bestående verkan företräde. För gymnasiet ska aktiviteterna även syfta till att få fler elever att läsa högre nivåer i tyska. Särskild hänsyn kommer att tas till att medlen får en så god geografisk spridning i Sverige som möjligt.

Ansökan och antagning

Ansökningsperioden löpte 26 april – 5 juli 2021. Denna utlysning omfattar aktiviteter som ska utföras inom läsåret HT21/VT22.

På grund av rådande omständigheter kommer vi denna gång inte att bevilja bidrag för resor. Vi uppmuntrar att ansöka om ”corona-säkra” aktiviteter som kan genomföras oavsett pandemiläge.

Tillgängliga medel

För denna tredje utlysning har Tysk-Svenska Handelskammaren har avsatt 1,5 miljoner kronor för att finansiera aktiviteter inom ramen av projektet Deutsch – Ditt val!.

Urval

Ett utskott under ledning av Tysk-Svenska Handelskammaren fattar beslut om vilka skolor som antas och hur de finansiella medlen ska fördelas mellan dem i Deutsch – Ditt val! läsåret HT21/VT22. Antagna skolor kan få stöd för hela eller delar av sitt program. Beslutet meddelas per mejl till rektor och ansvariga lärare i augusti. Utskottets beslut kan inte överklagas.

Välkomna med er ansökan!

 

Läs mer om projektet och det tyska språkets ställning i Sverige:

Ansök om medlemskap


Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 1900 SEK
  • För 11-100 anställda: 3200 SEK
  • För 101-500 anställda: 5700 SEK
  • För fler än 500 anställda: 7600 SEK

Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Om du blir medlem för 2022 bjuder vi på medlemsavgiften fram till årsskiftet. OBS: Tecknande av medlemskap mellan 1 oktober och 31 december 2021 innebär bindande medlemskap för 2022. Medlemsavgiften faktureras i början av nästa år.

Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. OBS: Tecknande av medlemskap mellan 1 oktober och 31 december 2021 innebär bindande medlemskap för 2022.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.