Texten "Tyskland under luppen" framför en bild på Frankfurts skyline

Var finns relevant statistik för Tyskland?

2019-03-28

Det finns en viss risk att denna artikel initialt kan uppfattas som något torr. Min avsikt är dock att underlätta den kontinuerliga uppföljningen av den tyska ekonomin på egen hand. En av mina uppskattade kolleger från andra sidan Atlanten brukade i sådana sammanhang tillägga följande tre ord: ”Read on! Enjoy!” Och så gjorde jag i regel.

I stort sett dagligen får vi ekonomisk statistik från Tyskland, statistik som förmedlas via nyhetsbyråernas alltid uppdaterade skärmar och till viss del också via de större tidningarnas ekonomidelar.

Problemet är dock för många företag den rent praktiska hanteringen av det omfattande informationsflödet. Det gäller inte minst mindre och medelstora företag med relativt begränsade tidsmässiga och personella resurser.

Olika grader av konjunkturberoende

Konjunkturberoendet av enskilda företag kan variera. Det finns företag med stark koppling till den rådande konjunkturen och företag som utvecklas helt oberoende av konjunkturen. Beroendegraden kan tekniskt beräknas genom så kallade korrelationskoefficienter, vilka matematiskt jämför exempelvis ett lands totala industriproduktion med det egna företagets orderingång eller produktion.

Detta framstår emellertid som en ganska avancerad metod som möjligen kan tillämpas i de stora företagen. Mindre och medelstora företag däremot agerar i en sådan sambandsanalys mellan den allmänna konjunkturen och den egna verkligheten mestadels med hjälp av egen erfarenhet. Många gånger kan detta innebära en bra vägledning.

Men frågan är också under vilken tidsperiod ett företags observerade eventuella bortkoppling från den allmänna konjunkturen de facto kan gälla – temporärt eller alltid? Denna fråga bör undersökas i varje uppgångs- och nedgångsfas.

Användbar statistik från olika källor

Tyskland är ett land med stor statistikproduktion, både centralt (av Statistisches Bundesamt, ofta kallat Destatis, och centralbanken Deutsche Bundesbank) och på delstatsnivå.

En hel del (struktur-)statistik kommer också från OECD och EU:s statistikmyndighet Eurostat (från den senare bland annat avseende näringsliv, IT, miljö, arbetsmarknad, regioner och mycket annat). Dessutom möjliggör Eurostat jämförelser mellan olika EU-länder, så också mellan Tyskland och Sverige, och OECD i sin tur mellan samtliga utvecklade länder.

En kortfattad överblick över statistikkällor ges genom följande länkar.

Om världen (delvis även Tyskland jämfört med Sverige):     

Om Tyskland:      

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren