Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Stor politisk osäkerhet ger otydliga utsikter inför 2017

2017-01-04

2016 blev ett skapligt konjunkturår för både Sverige och Tyskland. BNP steg med omkring tre respektive två procent, det vill säga över trenden eller den så kallade tillväxtpotentialen.

Konsumenterna var relativt köpglada i båda länderna. Bygginvesteringarna gick också bra. Däremot utvecklades maskininvesteringarna och exporten något trögt i såväl Sverige som Tyskland. Detta förvånar dock föga med tanke på många betungande politiska händelser, delvis med negativa konsekvenser redan initialt och möjligen även längre fram.

Utgången av presidentvalet i USA, Storbritanniens nej till EU, tilltagande protektionism, det eskalerande våldet och kriget i delar av Mellanöstern samt allmän oro för EU:s framtid framstod som uppenbara investeringshinder. Även den alltjämt ihållande lågräntepolitiken skapade oro i en del länder, i synnerhet i det största EU/EMU-landet Tyskland. Det visade också handelskammarens Tysk-svenska konjunkturbarometer i början av december 2016.

Oviss valutgång i Frankrike och Tyskland

Den politiska osäkerheten inger också stora frågetecken för innevarande år, med i stort sett samma osäkerhetsfaktorer som de ovan nämnda. Även denna slutsats bekräftades av vår konjunkturpanel i slutet av förra året. Till detta kommer den ovissa utgången av de franska valen, det tyska valet till förbundsdagen och möjligen nya problem inom EU. Förhoppningsvis blir dock 2017 ett år med bättre politiska framtidsperspektiv för EU:s 28 och EMU:s 19 medlemsländer – och därmed också för den globala ekonomiska utvecklingen. Vi på Tysk-Svenska Handelskammaren skulle givetvis glädja oss åt livligare handel och investeringsvilja i Europa och världen i sin helhet.

Nämnvärd osäkerhet kommer också från den finansiella sektorn i en rad viktiga länder – med potentiellt globala återverkningar. Vi noterar idag artificiellt låga centralbanks- och obligationsräntor. Det gäller också Sverige och Tyskland. Vissa bedömare talar till och med om bubblor på obligationsmarknaden och speciellt avseende den svenska bostadsmarknaden. Bankrisker icke att förglömma, i synnerhet i det viktiga EU-landet Italien. Kinas finansiella system präglas också av instabila faktorer men utan särskild transparens.

Försiktig optimism trots risker

Denna korta uppräkning av olika risker för den globala samt både den svenska och tyska konjunkturen behöver dock inte innebära att 2017 nödvändigtvis blir ett dåligt ekonomiskt år för Sverige och Tyskland – de två länder som vi på handelskammaren främst arbetar med. Alla negativa risker kommer inte att utvecklas till något konkret negativt. Kanske får vi till och med uppleva en del positiva överraskningar.

En dylik inställning återspeglas i svaren som cirka 150 paneldeltagare lämnat i vår konjunkturenkät i december. Sverige ges prognosbetyget 3,5 för konjunkturen under 2017 på en skala från 5 till 1 (5 = mycket bra), Tyskland till och med 3,8. Försiktig optimism finns således alltjämt – trots en del betungande risker.

Samma paneldeltagare bedömde också att det fortfarande finns utrymme till förbättrade handelsrelationer mellan våra två länder. En hel del av denna förbättringspotential anses dessutom ligga i företagens egna händer.

Det är precis här vi från Tysk-Svenska Handelskammaren kan komma in i bilden. Vi hjälper gärna till!

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren