Foto: Dai Lygart/Flickr.com/Pixabay/Gage Skidmore/Flickr.com

Konjunkturbarometer december: Företagen oroas över politiska utvecklingen i världen

2016-12-15

Trots relativt goda konjunkturutsikter känner företagen i Sverige och Tyskland oro inför nästa år. Huvudanledningen till oron är den osäkra politiska utvecklingen i USA och flera europeiska nyckelländer. Det framgår ur den nya utgåvan av Tysk-Svenska Handelskammarens konjunkturbarometer som presenteras idag.

Efter ett ekonomiskt och framförallt politiskt turbulent 2016 hyser svenska och tyska företag viss oro över den fortsatta utvecklingen under nästa år. De av handelskammaren tillfrågade företagsrepresentanterna i Sverige och Tyskland rankar politiken som den största eller en av de största riskfaktorerna både i sina respektive hemländer och internationellt.

– Företagens riskskala för 2017 års konjunktur toppas tydligt av den osäkra politiska utvecklingen i stora delar av världen. Vi upplever för närvarande en period med mycket större potentiellt politiskt – och även psykologiskt – inflytande på makroekonomin och finansmarknaderna än på mycket länge. Därför gäller det att hålla sig tillräckligt politiskt uppdaterad, säger professor Hubert Fromlet från Linnéuniversitetet som har utvärderat denna sjätte utgåva av konjunkturbarometern i uppdrag av Tysk-Svenska Handelskammaren.

Vid frågan om vilka politiska händelser som väntas få största effekter på det egna företaget toppas svarslistan hos både den svenska och den tyska panelen av USA:s framtida politiska utveckling under den nya presidenten Donald Trump. Utvecklingen i Ryssland och Brexit oroar också många av enkätdeltagarna. I Tyskland ligger dessutom flyktingkrisen i Europa kvar som en betydande riskfaktor, i Sverige även ett möjligt strandande av förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP. Valet till förbundsdagen i Tyskland 2017 bekymrar däremot bara en förhållandevis liten del av de tillfrågade svenska företagen.

Företagen mer försiktiga

Den oroliga omvärlden och de osäkra framtidsutsikterna sätter sina spår även i konjunkturprognoserna för nästa år. Framförallt den svenska panelen utgår från en medelmåttig utveckling 2017 efter god tillväxt i år.

– Möjligtvis har något mer dämpade tillväxtsignaler i kombination med den växande politiska osäkerheten i en rad nyckelländer bidragit till den mer avvaktande bedömningen av den svenska konjunkturen för 2017. Svenska företag har på sistone blivit en aning mer försiktiga. De är dock inte pessimistiska, säger Hubert Fromlet.

Genomsnittsvärdet på 3,5 på en skala mellan 5 och 1 där 5 är mycket bra och 1 mycket dåligt är hyggligt. För Tysklands del framkommer till och med det relativt ljusa betyget 3,8. Men Hubert Fromlet höjer ett varningens finger även för Europas största ekonomi:

– I år stannar den tyska BNP-tillväxten av allt att döma nära 2 procent. Ett sådant resultat är förvisso inte dåligt. Det ligger över den rådande tillväxtpotentialen, dock inte riktigt i linje med alla positiva kommentarer i både Tyskland och utanför Tysklands gränser, däribland Sverige. Tysklands framtida strukturella ekonomiska utmaningar bör inte underskattas.

Tabell med resultat från undersökningen
(skala från 5 = mycket bra till 1 = mycket dåligt)

Affärerna mellan Sverige och Tyskland verkar inte heller gå riktigt bra för närvarande. Den svenska panelen ger handelsrelationerna med sina tyska partner bara ett genomsnittsbetyg på 3,3, likaså den tyska panelen vad gäller affärerna med Sverige. Detta uttrycker viss förbättringspotential åt båda håll.

Utvecklingen är dock inte helt ny. Svenska företag har under en längre tid tappat marknadsandelar på den stora och viktiga tyska volymmarknaden. För att ta reda på bakgrunden till detta ingick i den aktuella enkäten en fråga om orsakerna.

Svarslistan toppas av bristande kompetens för att bearbeta den tyska marknaden, tätt följt av den allt hårdare konkurrensen i Tyskland. Därefter är det en bit till ytterligare nämnvärda konkurrensfaktorer såsom ett för högt kostnadsläge, svårigheter med produktanpassning samt bristande resurser och drivkraft för expansion i Tyskland.

– Resultaten stämmer väl överens med vad företagen från olika branscher berättar när de vänder sig till oss på Tysk-Svenska Handelskammaren. Samtliga högt rankade svarsalternativ är faktorer som företagen på eget initiativ kan göra något åt. Men har man inte den rätta kompetensen eller resurserna för detta inom bolaget finns vi här för att hjälpa till. Att företagen har svårigheter när de gör affärer med Tyskland respektive Sverige visar att vårt arbete behövs, säger Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren.

Handelskammarens omkring 60 medarbetare är tvåspråkiga och kan bistå med allt från marknadsanalyser och att hitta affärspartner till att ta över administrativa funktioner som krävs för att ha anställda i Tyskland eller bedriva handel på den tyska marknaden. Visionen är att integrera och utveckla handeln mellan de två EU-länderna.

Tysk-svenska konjunkturbarometern är handelskammarens undersökning avseende svenska och tyska exportföretags syn på färdriktningen för konjunkturerna i båda länder. Frågorna besvarades mellan 16 november och 1 december 2016. Totalt 151 företagsrepresentanter i Tyskland och Sverige deltog denna gång. Undersökningen genomförs två gånger per år.

Utförlig analys av den svenska panelens svar
Utförlig analys av den tyska panelens svar

Alla utgåvor av Tysk-svenska konjunkturbarometern samlade på en sida

Kontakt

Malin Johansson

Communication & Member Services | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 64