Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Riskerna lämnas åt sidan i positiva tyska prognoser

2017-03-17

I mitten av mars deltog jag i några konferenser i Tyskland och träffade också separat några prognoskolleger. Flertalet av dessa ekonomer presenterade rätt optimistiska prognoser. Inte enbart Tyskland utan också hela världsekonomin ”försågs” med (något) gynnsammare konjunkturperspektiv under loppet av prognosperioden 2017-2018.

För Tysklands del räknar man till och med att även maskininvesteringarna under de kommande kvartalen bör komma igång lite bättre - jämte tillväxtmotorerna konsumtion och bostadsinvesteringar. Den förväntade lätta konsumtionsdämpningen som följd av något högre råvarupriser (olja) och den begränsade inflationsuppgången förtar dock inte konsumtionens roll som främsta tillväxtmotor även framöver. Man hänvisar också med emfas till alltjämt stabilt positiva stämningsbarometrar för den tyska ekonomin.

Så långt är allt väl. Det finns emellertid också ett tydligt ”aber”. Detta ”aber” avser de påtagliga konjunkturriskerna. Hit hör exempelvis orosmolnen politik, handel (protektionism), lågräntepolitiken och även Kina. Trots att det allmänt anses av prognosmakarna att dessa risker ter sig mer eller mindre stora tas inte siffermässigt hänsyn till dessa i prognoserna.

Detta är förståeligt, då dessa ej försumbara konjunkturrisker hamnar i en sannolikhetsposition à la Knight, vilken han och läroböckerna beskriver som icke preciserbar. Varför ska man då utgå från det värsta (trots att det är möjligt)? Kanske blir följderna aldrig särskilt negativa eller så utvecklas riskerna aldrig till något (hotfullt) negativt. Vem vet?

Slutsatsen bör således vara att aktuella konjunkturprognoser – för Tyskland och även Sverige – måste tas med en rejäl nypa salt. Eller så bör man åtminstone vara medveten om att eventuellt kommande större politiska problem inte är siffermässigt bearbetade i de aktuella prognoserna.

Mer eller mindre samtliga konjunkturprognoser bör läsas och användas med nödvändig försiktighet. Det talas mycket om stora prognosrisker, främst politiska – utan att dessa konkreta risker ingår i konjunkturprognosernas siffror. Vi får se om denna prognosansats kommer att visa sig som rätt eller fel.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren