Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Tyska storstäder växer snabbt – en viktig trend för svenska och tyska företag

2017-02-08

För några dagar sedan hittade jag i mina pappershögar en spännande utredning som verkligen är värd en närmare läsning. Jag syftar till en rapport som nyligen publicerades av Institut der Deutschen Wirtschaft i Köln (IW, Cologne Institute for Economic Research) med befolkningsprognoser för Berlin, Frankfurt och München – och klart häpnadsväckande resultat.

Tyskland präglades under många år av ganska negativa befolkningsprognoser. För närvarande stiger dock befolkningen. Enligt officiell statistik uppgick den tyska befolkningen i slutet av 2016 till rekordhöga 82,8 miljoner (2011: 80,8 miljoner) med ett gränsöverskridande nettoinflöde på inte mindre än 750 000 människor under det gångna året.

Den tyska regeringen räknar med ett fortsatt positivt migrationssaldo kring 300 000 personer per år även mer långsiktigt – en tänkbar utveckling som tveklöst skulle kunna medföra en förbättring av Tysklands potentiella BNP (trendmässiga tillväxt) och en minskning av hotet om bristande kompetens på arbetsmarknaden (”Fachkräftemangel” vilket tidigare tagits upp i handelskammarens konjunkturbarometer).

Påverkar strategiska planeringen

En sådan förändringsprocess på befolkningssidan kan komma att påverka många svenska och tyska företags strategiska planering för den tyska marknaden. Det kan avse etablering, forskning, produktion, försäljning med mera, trots ett icke negligerbart mått av osäkerhet. Osäkerhet får dock ingalunda jämställas med hög sannolikhet. För den statistiskt intresserade läsaren kan tilläggas att IW:s valda (så kallade stokastiska), mer exakta beräkningsmetod lämpar sig bra jämfört med den vid officiella befolkningsprognoser ofta använda scenariomodellen.

Det bör emellertid inte förbises att den tyska befolkningsutvecklingen kommer att bli allt annat än homogen. Vissa städer och regioner kommer att gynnas speciellt. Hit hör inte minst ett antal storstäder. IW:s analys begränsas till de tre nämnda storstäderna Berlin, Frankfurt och München. Vid en närmare analys skulle säkert fler positiva exempel kunna nämnas. Sammanfattningsvis kommer IW fram till följande resultat:

Befolkningsprognoser för tre tyska storstäder år 2035 (jämfört med 2015)

Berlin 4 030 000 + 14,5 %
Frankfurt 813 000 + 11,0 %
München 1 659 000 + 14,4 %

Lägre genomsnittsålder i storstäderna

IW:s prognoser belyser också åldersstrukturer, vilket kan vara av intresse i ett konkret marknadsperspektiv. Det kan tilläggas att inte minst unga tyskar och utländska medborgare företrädesvis söker sig till de attraktiva storstäderna. Kalkylerna visar att genomsnittsåldern i Berlin (42,2), Frankfurt (42,5) och München (41,4) om knappt 20 år kommer att vara betydligt lägre än för Tyskland i sin helhet (46,7).

Historiskt har befolkningsprognoser framstått som relativt säkra, vilket dock nuförtiden är ett mindre givet fenomen på grund av främst de stora migrationsströmmarna. Säkert är dock att det kommer att behövas en framgångsrik integrationspolitik för att klara den spådda befolkningsökningen. Och inte minst: Det kommer att krävas ett tillräckligt stort utbud av betalbara bostäder i exempelvis Berlin, Frankfurt och München.

Kommer man i Tyskland att lyckas bättre med bostadsutbudet än i Stockholm?

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren