Foto: New Oresund/GlynLowe/Flickr.com

Konjunkturbarometer november: Investeringarna ökar – frågetecken kring exporten

2015-12-15

Investeringar i maskiner, anläggningar och byggsektorn står högre på agendan igen i det tysk-svenska näringslivet. Det framgår ur den nya konjunkturbarometern som Tysk-Svenska Handelskammaren presenterar idag. Anledning till oro finns däremot vad gäller exporten.

Jämfört med den senaste undersökningen i maj ser de av handelskammaren tillfrågade företagen mer positivt på det aktuella konjunkturella läget i Tyskland och Sverige. Indikatorerna för konsumtionen, investeringarna och byggsektorn har ökat allesamman, om än i begränsad omfattning.

– Konsumtionen är fortfarande den viktigaste konjunkturmotorn i båda länder men investeringarna i maskiner, anläggningar och byggsektorn har också fått ett lyft under de senaste månaderna. Vi kan ännu inte tala om något regelrätt trendbrott vad gäller investeringarna. Den aktuella utvecklingen är dock absolut positiv, sammanfattar professor Hubert Fromlet från Linnéuniversitetet som har utvärderat och kommenterat konjunkturbarometern på uppdrag av Tysk-Svenska Handelskammaren.

Indikatortabell med svenska panelens svar om Tyskland och tyska panelens svar om Sverige

(5 = mycket bra, 1 = mycket dåligt; resultaten från enkäten i maj 2015 i parentes)


Centralbankernas lågräntepolitik under de senaste åren verkar inte i någon större omfattning ha bidragit till den nu ökade investeringsbenägenheten. På den direkta frågan i den aktuella barometern svarade 86 procent av de svenska och 74 procent av de tyska deltagarna att de låga räntorna inte har påverkat deras företags investeringsvolymer nämnvärt.

Tydliga skillnader mellan Tyskland och Sverige visar sig i bedömningen av exportkonjunkturen. Medan de tyska enkätdeltagarna även denna gång ger den egna exporten det starka betyget 3,9 landar den svenska siffran numera bara på 3,4 – en minskning med 0,3 jämfört med senaste undersökningen i maj.

– Den svenska siffran är relativt medelmåttig och reflekterar antagligen både den inträffade och kanske kommande kronapprecieringen samt den mestadels medelmåttiga globala konjunkturen. Den tyska exportkonjunkturen fortsätter däremot sin positiva utveckling – mer positiv än den officiella exportstatistiken visar och vad man hade kunnat vänta sig på grund av den klart dämpade tillväxten på många tillväxtmarknader, säger Hubert Fromlet.

Tyskar söker oftare kvalificerad arbetskraft i utlandet

I den senaste konjunkturbarometern nämnde de tillfrågade företagen personalförsörjningen särskilt ofta som en utmaning för att behålla och förbättra den egna konkurrenskraften. För att knyta an till detta fick enkätdeltagarna därför denna gång svara på frågan hur företagen tänker säkerställa sin personalförsörjning och -rekrytering på längre sikt.

 
Procentuell fördelning av de mest nämnda alternativen (max. tre svar per företag):

Diagram med de mest nämnda svarsalternativen på frågan om personalförsörjning

 

Här hamnar beprövade alternativ som rekrytering på den befintliga arbetsmarknaden och fortbildning av den befintliga personalen såväl i Tyskland som i Sverige i topp. En intressant skillnad visar sig däremot när man tittar på alternativet att rekrytera från utlandet. Bara 9 procent av de svenska företagsrepresentanterna ser detta som en möjlighet för att säkra personalförsörjningen medan hela 30 procent av tyskarna kan tänka sig att hämta in kompetent arbetskraft från andra länder.

– Vår bedömning är att det till stor del hänger ihop med Tysklands centrala läge i Europa och vana av att samarbeta med andra länder för rekrytering. Samtidigt är arbetslösheten lägre i Tyskland och behovet av att anställa större än hos svenska företag. Vi ser en stor potential i att öka företagens konkurrenskraft genom en större rörlighet över gränserna, i synnerhet mellan Tyskland och Sverige, säger Karl-Heinz Gössling, vice vd för Tysk-Svenska Handelskammaren.

 

Tysk-svenska konjunkturbarometern är handelskammarens undersökning avseende svenska och tyska exportföretags syn på konjunkturen i partnerlandet. Det unika med enkäten är de korsvisa bedömningarna, det vill säga att beslutsfattare på tyska företag med export eller annan kommersiell koppling till Sverige bedömer den svenska konjunkturen och tvärtom.

Frågorna besvarades mellan 16 och 27 november 2015. Mer än 130 svenska och 60 tyska exportföretag deltog denna gång. Undersökningen genomförs två gånger per år.

Hela rapporten finns att ladda ner här.

Kontakt

Franziska Hatami Anderson

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 53

Kontakt

Malin Johansson

Kommunikationschef

Telefon

+46-8-665 18 64