Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

1,5 är inte alltid lika med 1,5

2017-02-22

Denna artikel handlar om ekonomisk statistik. Låter det tråkigt eller irrelevant? Kanske. Men stanna kvar två eller tre minuter, så kommer det att märkas att det egna företaget mycket väl kan påverkas av ett just nu rådande, ganska märkligt statistiskt inslag.

Som vi förutsett tidigare på denna sida uppnådde Tysklands BNP – en bra makroindikator för många företag – under 2016 en tillväxt på 1,9 procent. Denna siffra ligger över den så kallade potentiella (trendmässiga) tillväxten. Det handlar med andra ord om en ganska bra utveckling under det gångna året som i huvudsak bars upp av den privata och offentliga konsumtionen samt av bostadsinvesteringarna. Så långt är (nästan) allt väl.

För 2017 är dock utgångsläget något annorlunda, vilket få Tysklandsobservatörer känner till. Den relativt positiva utvecklingen under loppet av 2016 innebär att det goda fjärde kvartalet 2016 också ger ett gott ingångsvärde för 2017. De facto innebär detta goda ingångsläge i början av innevarande år till och med att en under hela 2017 stagnerande tysk BNP likväl skulle resultera i en statistisk BNP-tillväxt på 0,5 procent.

Detta fenomen kallas statistiskt överhäng (på engelska carry-over effect, ej ”hangover”; om däremot tillväxttrenden under loppet av året någon gång visar sig som tydligt negativ kan det bli ett så kallat underhäng). 0,5 procent är en hel del.

Svenska företag kan påverkas

För Tysklands del är följaktligen de för närvarande dominerande tillväxtprognoserna för 2017 bara ”värda” cirka 1 procent jämfört med genomsnittsprognosen på omkring 1,5 procent. Bibehållen tysk tillväxttakt under 2017 jämfört med 2016 skulle således kräva en statistisk BNP-tillväxt på nära 2,5 procent. 1,5 procent är klart lägre!

Det kan givetvis inte sägas i vilket mån det enskilda företaget kan komma att beröras av dessa statistiska finesser. Det finns dock anledning att ge kommande tysk kvartalsstatistik och BNP-prognoser ökad uppmärksamhet. Den för närvarande förväntade BNP-tillväxten under 2017 indikerar i alla fall en viss – måhända ganska begränsad – tysk avmattning.

Givetvis skulle också en del svenska företag med större export till den tyska marknaden konfronteras med en något dämpad tysk marknadstillväxt om det påtalade överhängsfenomenet och nuvarande BNP-prognoser skulle besannas.

Eller lättare formulerat, relaterat till BNP-tillväxtnivån: 1,5 är inte alltid lika med 1,5.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren