Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Fortsatt framåt i Tyskland – men lätt dämpning i sikte

2018-04-26

Tysklands ekonomi går fortfarande bra, vilket inte minst är viktigt för Sverige- och Europakonjunkturen. Första kvartalet i år blir BNP-tillväxten troligen något dämpad, men mestadels av tillfälliga skäl såsom influensavågen och det dåliga vädret i början av året samt färre arbetsdagar än vanligt. Det kan mycket väl bli en förnyad konjunkturförstärkning inom kort, om än av allt att döma mer temporärt. 

Det finns en rad tecken som kan tyda på att konjunkturtoppen är på väg att nås (avseende tillväxttakten). Till dessa tecken hör exempelvis något försiktigare sentimentsindikatorer, en viss cyklisk trötthet, högt kapacitetsutnyttjande, flaskhalsar på arbetsmarknaden, en förr eller senare kommande (lätt) åtstramning av penningpolitiken och så småningom möjligen en något reducerad ökningstakt i världshandeln, den senare delvis betingat av den tilltagande protektionismen.

Tyska företagsrepresentanter hänvisar speciellt till de uppenbara flaskhalsarna i produktionen och på arbetsmarknaden som hämskor för bibehållen eller ännu bättre tillväxt.

Allt detta behöver dock inte innebära att tyska – och för den delen också svenska – företag kommer att konfronteras med en märkbart sämre utveckling av den tyska konjunkturen under 2018/2019, speciellt inte om ett antal välkända globala risker inte skulle konkretiseras och idag okända risker och problem inte dyker upp på ett hotfullt sätt.

Som ett negativt exempel av det senare slaget skulle kunna framstå en snabbare och/eller starkare åtstramning av ECB:s penningpolitik än allmänt förväntat, framkallat framförallt av en oväntat tydlig ökning av inflationstrycket. Det är dock svårt att se en sådan utveckling inom överskådlig tid. En möjligen underskattad konjunkturjoker skulle exempelvis kunna komma från en fortsatt god utveckling på den tyska arbetsmarknaden som ytterligare stimulerar konsumtionen.

Under 2018 torde Tysklands BNP kunna stiga med 2 1/4 - 2 1/2 procent och 2019 med cirka 2 procent, förutsatt att betungande överraskningar uteblir. Det skulle alltjämt vara en bra bit över den så kallade potentiella (trendmässiga) BNP-tillväxten kring 1 1/4 - 1 1/2 procent och därmed bra nog för att ytterligare minska arbetslösheten.

Kontaktperson

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren