Collage med plastbestick och EU-flaggan

Nyhetsbrev Internationell Recycling #4 2020

2020-09-14

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om Tysklands beslut om förbud mot engångsprodukter av plast, förändringar i den tyska lagstiftningen för batteriinsamling och vårt webbinarium om vilka krav som gäller för förpackningsåtervinning i de olika europeiska länderna den 23 september.

Webbinarium: Producentansvar – förpackningsåtervinning i ett internationellt perspektiv

Den ökade e-handeln med anledning av coronapandemin har ytterligare visat på behovet av förbättrade och hållbara förpackningslösningar men för företagen är det ofta både dyrt och tidskrävande att identifiera och uppfylla de olika europeiska ländernas krav på registrering, rapportering och betalning av återvinningsavgifter.

Sedan många år hjälper vi på Tysk-Svenska Handelskammaren svenska företag med förpackningsåtervinning i hela Europa och med detta webbinarium ger vi dig en överblick över innehållet i, och konsekvenserna av, de nya lagstadgade kraven i Europa.

Webbinariet riktar sig till svenska exportföretag som avsätter förpackningar på den europeiska marknaden – även via e-handel – och som därför berörs av lagstiftningen.

Webbinariet äger rum onsdag den 23 september 2020, kl. 10.30 - 12.00. Deltagandet sker via en länk och är kostnadsfritt. Här kan du anmäla dig till webbinariet.

Nytt pantsystem för småelektronik 

Den svenska regeringen har tillsatt en utredning för att utarbeta ett förslag på ett nationellt pantsystem för småelektronik såsom mobiler eller surfplattor. Syftet med studien är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och därmed bidra till resurseffektiva cykler och en cirkulär ekonomi.

Undersökningen kommer också att föreslå hur de svenska reglerna om producentansvar för elektrisk utrustning ska anpassas för att uppfylla minimikraven för ökat producentansvar i EU:s avfallsdirektiv. Resultatet kommer att presenteras senast den 1 april 2021.

Källa: Kommittédirektiv: Pantsystem för småelektronik, Dir. 2020:61

Höjda förpackningsavgifter hos FTI i Sverige från oktober 2020 och januari 2021

Priserna på plastförpackningar kommer att höjas redan från 1 oktober 2020 medan metall och pappersavgifterna kommer att höjas från 1 januari 2021. Anledningen till att avgifterna höjs vid olika tillfällen är att varje materialslag ska bära sina egna kostnader. FTI har redan tidigare kommunicerat att prishöjningar var att vänta som en följd av regeringens nya förordning från 2018 som ställer tuffare krav på såväl producenter som återvinningssystem.

Med anledning av den rådande pandemin har dock FTI varit tvungna att höja priserna redan nu då en kombination av snabbt ökande insamlingsvolymer som en följd av ändrat konsumtionsmönster i kombination med både nedgångar och fluktuerande priser för återvunnet material.

Här hittar du mer information om de nya priser som gäller från 1 oktober 2020 och 1 januari 2021.

Återvinning av plast i Europa

Den årliga globala plastproduktionen har ökat från 2 till 380 miljoner ton sedan 1950 och denna förväntas fördubblas och nästan fyrdubblas fram tills 2050 om inte åtgärder vidtas. Den europeiska återvinningsgraden är förnärvarande ca 30 procent men inte all plast kan återvinnas lika. Plastens egenskaper och tillsatser bestämmer mängden som kan återvinnas. Plastförpackningar står för cirka 60 procent av plastavfallet. Denna mängd har ökat med 19 procent mellan 2006–2018 och uppgår nu till 17,8 miljoner ton.

Förekomsten av bioplast på marknaden växer som en följd av den ökande efterfrågan på hållbara produkter från konsumenter och marknader. Dock är bioplast inte alltid den mest hållbara lösningen. Medan de flesta biobaserade plaster är återvinningsbara, är de bionedbrytbara och komposterbara plasterna oftast inte möjliga att återvinna. Biobaserad plast betyder därmed inte nödvändigtvis att produkten är biologiskt nedbrytbar eller komposterbar.

År 2015 föreslog EU-kommissionen ett mål om att återvinna minst 55% av alla plastförpackningar i Europa. En ökad återvinning av plastavfall kan bidra till att minska utsläpp av koldioxid till atmosfären då energibehovet från återvunnen PVC är mellan 45–90 procent lägre jämfört med produktion från nya material. För nå de uppsatta målen och att ytterligare förbättra plaståtervinning i Europa och övergå till en cirkulär ekonomi krävs en rad åtgärder såsom kraftiga investeringar för att förbättra infrastrukturen för avfallshantering så att sorteringen av material underlättas.

Vidare behövs tydliga kategorier som skiljer ut ”grönt listat” plastavfall från ”icke grönt listat” material, vilket kan bidra till att bevara rättssäkerheten för transporter av plastavfall för återvinningsändamål. Slutligen krävs en enhetlig lagstiftning som reglerar en bestående efterfrågan på återvunnet material.

Källa: EuRIC - Plastic Recycling Factsheet 

Tyskland beslutar om förbud mot engångsprodukter av plast

Den tyska regeringen har infört en förordning som förbjuder engångsprodukter av plast. Förbudet förväntas gälla den 3 juli 2021. Försäljningen av befintliga lager är fortfarande tillåten för att undvika onyttig förstörelse av engångsprodukter. Förbudet gäller engångsprodukter som engångsbestick och tallrikar, sugrör och bomullspinnar. Även take-away-förpackningar och muggar utav frigolit får inte komma ut på marknaden mer.

Med denna lagstiftning hoppas Tyskland att kunna göra ett stort steg i riktning mot att begränsa mängden plast i samhället. Det uppskattas att mellan 10–20 procent av all nedskräpning på offentliga platser kommer från denna typ av avfall. Förhoppningen är att hitta en lösning med mer miljövänliga, återanvändningsbara alternativ såsom take away-förpackningar gjorda av metall eller sugrör av glas, vilket redan nu blir mer vanligt.

En annan viktig aspekt är att målet med lagstiftningen ska vara en mindre mängd avfall och inte annan typ av avfall. Därför är det viktigt att det finns en tydlig avgränsning om vad som kan betraktas som engångsförpackningar och vad som är återanvändningsbart för att undvika kryphål när lagstiftningen träder i kraft.

Källa: Umweltruf

Förändringar i den tyska lagstiftningen för batteriinsamling

Den federala miljömyndigheten publicerade strax före sommaren ett utkast till lagförslag för en ny batterilag (BattG). I framtiden måste alla tillverkare, importörer och återförsäljare av batterier registrera sig i det nya tyska batteriregistret. Företag som redan är registrerade hos Umweltbundesamt måste registrera sig på nytt till Stiftung EAR senast 1 januari 2021 eller 1 januari 2022 (övergångsperiod under vissa villkor). Utförlig information om denna lagstiftning hittar ni här.

Kraftig ökning av elektriskt och elektroniskt avfall

FN publicerade nyligen sin globala e-avfallsmonitor 2020 och denna rapport visade att det genererades ett rekord på 53,6 miljoner ton elektroniskt avfall över hela världen under 2019. Detta är en ökning med 21 procent på bara fem år och det förväntas att denna ökning kommer att fortsätta. Rapporten förutspår vidare att globalt e-avfall - kasserade produkter med batterier eller kontakter – kommer att fördubblas på bara 16 år.

Detta gör e-avfall till världens snabbast växande hushållsavfall, främst driven av högre förbrukning av elektrisk och elektronisk utrustning, korta livscykler och få reparationsalternativ. Endast 17,4 procent av allt e-avfall samlades in och återvanns 2019, vilket innebär att guld, silver, koppar, platina och andra högkvalitativa, återvinningsbara material till stor del har dumpats eller förbränts snarare än för behandling och insamling.

För att höja detta värde måste steget tas mot en verklig cirkulär ekonomi. Införande av en deposition på smartphones och surfplattor samt skyldigheten för alla elektriska återförsäljare att ta tillbaka gamla enheter. EU-kommissionen har redan erkänt tidens tecken och presenterat en ambitiös färdplan för en europeisk cirkulär ekonomi.

Källa: Europaticker

Miljöskatt i Norge på importerade glasförpackningar avskaffas

För närvarande betalar företag som importerar drycker i glasförpackningar en skatt till den norska tullen, en så kallad miljöskatt. Dessutom deklarerar samma företag också kvantiteter i sina deklarationen gentemot återvinningssystemet Grönt Punkt.

Från 1 juli 2020 kommer denna miljöskatt att tas bort men företagen måste fortfarande deklarera förpackningsmängder mot återvinningssystemet Grönt Punkt och betala återvinningsavgifter.

Källa: Grönt Punkt AS

RENAS i Norge sänker miljöavgiften på EE-produkter

Från och med den 1 augusti 2020 kommer RENAS att sänka priserna för miljöavgifter
på import och produktion av vissa EE-produkter. Bland annat planeras en sänkning av priserna inom kategorierna ljud / video, TV / monitor, LED-ljuskällor och vissa instrument. Mer detaljerad information angående priser finns på RENAS hemsida.

Källa: Renas AS

Åtgärdspaket för förpackningsavfall i Finland

Finland har beslutat att genomföra en rad åtgärder med syfte att förbättra den cirkulära ekonomin och gå i linje med EU:s avfallsdirektiv. Framförallt är det tre större förändringar som kommer att genomföras. Den första innebär att producenternas ansvar ökar ytterligare med bland annat ökade insamlingsmål och att utländska nätbutiker kommer att innefattas av lagen om producentansvar. Vidare kommer det att bli förändringar i hur företagen ska rapportera sina förpackningsdata till återvinningssystemen.

Ytterligare detaljer angående detta kommer att meddelas i slutet av september 2020. Slutligen fortgår diskussionerna angående EU:s direktiv mot engångsplast (SUP). Beslut har fattats att SUP bör vara en del av Finlands nationella lagstiftning senast den 3 juli 2021. Men då många aspekter av genomförandet av direktivet fortfarande är tvetydiga hoppas Finlands förpackningsåtervinning RINKI Ltd och Finlands handels förbund att genomförandet kan skjutas upp så att företag kan förbereda sig ordentligt.

Källa Rinkii

Ökad insamling av elektrisk och elektronisk utrustning i Finland och oförändrade avgifter 2020

Serty informerar om en ökning med 11procent av elektrisk och elektronisk utrustning på den finska marknaden under 2019. Vidare påvisades en ökning med 4 procent av insamlat material i affärer under 2019, jämfört med 2018. Totalt samlade SERTY in 25 138 ton utrustningsavfall för vidare behandling och återvinning 2019, vilket motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med året innan.

SERTY meddelar vidare att de inte kommer att höja återvinningsavgifterna under 2020.
Återvinningsavgifter för 2021 kommer att beslutas i slutet av augusti. Eventuella ändringar kommer att meddelas separat.

Källa: SERTY Finland

Skatt på plastförpackningar i UK

Den brittiska regeringen har kommunicerat viktiga beslut angående utformningen av den skatt på plastförpackningar som kommer att introduceras i april 2022.

Skatten kommer att gälla för plastförpackningar som innehåller mindre än 30 procent återvunnet plastmaterial och kommer att debiteras 200 £ per ton. Skatten ska betalas av företag som tillverkar eller importerar plastförpackningar i Storbritannien, inklusive importerade fyllda förpackningar. En miniminivå för rapporteringsskyldighet på 10 ton kommer att finnas för att förhindra att de minsta företagen överdrivit stora administrativa bördor.

 Källa: Valpak

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här!

Här hittar du alla utgåvor samlade på ett ställe.

Ytterligare information kring återvinning får du på telefon 040-304940, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor.

Kontakt

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45