hafen hamn container

AHK World Business Outlook: positiv trend i Sverige – 90 procent vill investera

2021-11-08

Tysk-Svenska Handelskammarens tyska och svenska medlemsföretag i Sverige har getts möjlighet att svara på den tyska handelskammarenkäten AHK World Business Outlook och svaren som kommit in är i en internationell jämförelse mycket positiva.

Den ekonomiska situationen är besvärlig på många håll i världen, vilket också återspeglas i den aktuella undersökningen. Trots detta är förväntningarna hos den tyska utrikeshandelns något högre än föregående år. Tysk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag sticker ut och är mer optimistiska både gällande det nuvarande läget och framtida utsikter.

AHK Business Outlook genomförs av de tyska utlandshandelskamrarna (DIHK). Sammanlagt deltog drygt 3 200 tyska företag, dotterbolag, filialer samt företag med nära band till Tyskland i den senaste globala undersökningen.

Bättre affärsklimat än föregående år

Drygt 96 procent av företagen verksamma i Sverige anger att affärerna är bra eller tillfredsställande. Också gällande prognosen för affärerna under de kommande 12 månaderna är företagen optimistiska: Endast tre procent ser en sämre ekonomisk utveckling, vilket pekar på ett betydligt bättre klimat för företagen i jämförelse med AHK-undersökningen som genomfördes under coronapandemin hösten 2020. 95 procent av de tillfrågade företagen förväntar sig en bibehållen eller än mer gynnsam konjunkturutveckling i Sverige under det kommande året.

"95 procent av de tillfrågade företagen förväntar sig en bibehållen eller än mer gynnsam konjunkturutveckling i Sverige under 2022."

Nio av tio företag uppger att investeringar framöver antingen kommer att göras på samma nivå eller i högre utsträckning än idag, vilket ligger i nivå med förra undersökningen. Endast ett deltagande företag planerar personalbesparingar, medan drygt hälften avser att nyanställa. För bolagen toppar reserestriktioner (68 procent) och problem i leveranskedjorna (48 procent) listan över saker som företagen upplever försvårar verksamheten.

Globala återhämtningen tappar fart

I ett globalt perspektiv är företagens bedömningar av ekonomin på de internationella marknaderna något dystrare än i vårens undersökning, särskilt i Kina och Nordamerika. Förutom stigande råvarupriser och alltjämt existerande reserestriktioner anses störningar i leveranskedjan vara ett tilltagande problem. Mer än vartannat internationellt verksamt tyskt företag berörs nu av detta.

– Vi ser en farlig blandning av ekonomisk-politiska risker som ökar kostnadstrycket på företagen. Om bolagen överför dessa kostnader till sina kunder kommer inflationen att stiga, säger Volker Treier, chef för DIHK:s utrikeshandel.

Tyska handelskamrarna sänker tillväxtprognos

Parallellt genomfördes även en nationell konjunkturundersökning, i vilken runt 28 000 tyska företag deltog. I denna understryker bolagen riskfaktorer som stigande energipriser, flaskhalsar i fråga om råvaror och brist på kvalificerad arbetskraft. Utsikterna är nedslående, med en svag återhämtningsprocess där DIHK har sänkt sin tillväxtprognos för 2021 från 3,0 procent i början av sommaren till 2,3 procent.

"Nu behövs tydliga signaler att investeringar i Tyskland lönar sig."

Positivt är att företagen planerar att anställa igen, efter att ha varit konsekvent negativa i de fyra senaste undersökningarna. Nivån som rådde före krisen kommer sannolikt först att uppnås i slutet av 2022, förklarade DIHK-chefen Martin Wansleben i samband med att resultaten presenterades och tillade:

Nu behövs tydliga signaler att investeringar i Tyskland lönar sig.