Bild vom Hamburger Hafen bei Sonnenuntergang

Tyska handelskamrarna förutspår långsam återhämtning

2020-11-13

I dagarna publicerade DIHK, paraplyorganisationen för de tyska handelskamrarna, en nationell och en internationell konjunkturbarometer. Efter vårens ekonomiska nedgång visar undersökningarna, som samlar svar från omkring 34 000 företag, på en ljusning för företagen, dock från en låg nivå. Bilden från de svarande företagen i Sverige är mer positiv än i många andra länder.

Frågan om hur länge det kommer att dröja innan affärerna går lika bra som före coronakrisen sysselsätter fortsatt politiken och näringslivet. Enligt den senaste enkätundersökningen från DIHK bland företag i Tyskland (DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 2020) förväntas detta ske först i slutet av 2021 eller under 2022. Sammanfattningsvis är prognoserna betydligt ljusare än i våras, men fortfarande befinner sig bolagen långt ifrån ett normaltillstånd.

Blandat läge i det tyska näringslivet

Sett till alla näringslivssektorer bedömer 28 procent av de runt 30 000 deltagande företagen den nuvarande affärssituationen som ”bra” och 29 procent som ”dålig”. Det sammantagna saldot av positiva och negativa bedömningar landar därmed på minus ett, vid årets början låg det på plus 30. Endast en femtedel av företagen anger att de är tillbaka på samma nivå som före krisen. 61 procent utgår från en minskad omsättning för 2020, främst beroende på minskad inhemsk och utländsk efterfrågan.

De enskilda sektorerna uppvisar stora skillnader. I jämförelse med före sommaren visar exempelvis byggbranschen och handeln en positiv utveckling med positivt saldo, medan industrin och tjänsteföretagen befinner sig på saldots negativa skala. I den hårt drabbade resebranschen räknar 86 procent av företagen med att omsättningen kommer att minska med mer än 50 procent i jämförelse med förra året. 37 procent av bolagen förväntar sig en återhämtning först andra halvåret 2021. Sammanlagt väntas den tyska ekonomin enligt DIHK krympa med 6 procent i år.

Globala krisen fortsätter

Bedömningen delas av tyska dotterbolag verksamma i utlandet och utländska företag med nära Tysklandskoppling. I undersökningen AHK World Business Outlook, som genomförs två gånger om året av DIHK i samarbete med de tyska handelskamrarna i utlandet (AHK), anger förvisso de flesta av de över 3 500 deltagande företagen att utvecklingen och förväntningarna ser bättre ut för de kommande månaderna än på länge. Men i många delar av världen är nivån som rådde före krisen fortfarande mycket avlägsen.

Summa summarum uppger 32 procent av företagen att affärerna går bra och 22 procent att de går dåligt, vilket innebär ett uppsving i jämförelse med i våras, men en betydligt sämre bedömning av läget än för ett år sedan. 33 procent av företagen förväntar sig en gynnsam ekonomisk utveckling i värdlandet de kommande 12 månaderna, 34 procent en sämre.

De regionala skillnaderna är stora. Exempelvis räknar majoriteten av de tyska företagen verksamma i Kina med ett uppsving, men endast 27 procent av bolagen verksamma i euroområdet. Endast 4 procent av alla tillfrågade företag räknar med en återgång till normala förhållanden redan innevarande år.

Anledningarna till affärsinskränkningarna är mångsidiga. Högst upp på listan hamnar reserestriktioner som 75 procent av företagen anger som ett hinder i verksamheten. Därefter följer faktorer som bristande efterfrågan och inställda mässor och evenemang. Två tredjedelar av företagen uppger att de planerar besparingar för att förbättra situationen. Färre investeringar och en ökad digitalisering finns också bland åtgärderna för att rusta för framtiden. En fjärdedel uppger att uppsägningar kan bli aktuella.

– Enkäten tydliggör hur anspänt läget fortsatt är i många delar av världen. Visserligen anger de flesta tillfrågade företag att både den nuvarande situationen och förväntningarna för de kommande månaderna ser ljusare ut än i våras, men nivån som rådde före krisen är fortfarande mycket avlägsen, säger Ralph-Georg Tischer, Tysk-Svenska Handelskammarens vd.

Mer positiva tongångar i Sverige

I Sverige är situationen delvis en annan. Bland Tysk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag som deltog i undersökningen rapporterar 92 procent att affärerna är bra eller tillfredsställande.

"Över hälften av företagen räknar med en positiv utveckling av de egna affärerna under året som kommer."

– Företagen ser också relativt optimistiskt på framtiden: Över hälften räknar med en positiv utveckling av de egna affärerna under året som kommer. Det ger anledning till en försiktig optimism. Trots detta står även företagen här inför stora utmaningar. En återgång till normala förhållanden kommer att låta vänta på sig också i Sverige, säger Ralph-Georg Tischer.

Runt 70 procent av företagen uppger att investeringarna framöver antingen kommer att ske på samma nivå eller i högre utsträckning än idag. Likt företagen i Tyskland ser bolagen i Sverige den minskade efterfrågan som det absolut största hotet mot en positiv ekonomisk utveckling.

Likheter finns även i svaren om vilka faktorer som främst bromsar verksamheten. Drygt 75 procent anger reserestriktioner. Därefter följer inställda mässor och evenemang med 65 procent och minskad efterfrågan med 43 procent. I svaren nämns därtill behovet att kapa kostnader och påskynda digitaliseringen. Den absoluta majoriteten förutspår att den svenska ekonomin kommer att återhämta sig 2021 eller 2022.