Skillnad på recession och recession

2022-09-20

Handelskammarens senior advisor Hubert Fromlet inleder med start idag en ny artikelserie innehållande en viss omorientering jämfört med hans tidigare ekonomiska analyser, med fokus på aktuella nyckelbegrepp. Först ut är ”recession” – en ekonomisk term som ofta används allt för odifferentierat, skriver han.

Jag kommer framöver mestadels att förklara och analysera ett särskilt nyckelord med aktuell koppling. I tidigare bidrag har jag skrivit mer allmänt om recessionsoro. Nu kan dock en tysk recession av allt att döma inte längre undvikas – men med stor osäkerhet avseende omfattning och längd.

Kriterier för olika typer av recession

Det är av stor vikt att förklara eller tolka vilken typ av recession som avses. Begreppet ”recession” används ofta slarvigt, vilseledande eller styrs av partsintressen. I detta sammanhang kan mycket väl psykologiska faktorer komma in i bilden, vilka kan leda till medvetna överdrifter eller bagatellisering av faktiska förhållanden (se min artikel om psykologi från juli 2022). Följande differentieringar bör iakttas:  

Finansmarknadens definition:                                                                                        

Den handlar helt enkelt om två negativa BNP-kvartal jämfört med föregående kvartal (också kallat ”teknisk recession”, ibland också två negativa kvartal jämfört med samma kvartal året innan). Två gånger -0,1 % betyder här lika mycket en recession som en gång -1,6 % och en gång -1,4 % - trots givetvis helt olika konjunkturella förlopp.  

Amerikansk definition:                                                                                              

I USA fastställs en recessions förekomst och längd med märkbar eftersläpning av en vetenskaplig expertkommitté i NBER (National Bureau of Economic Research). Enligt NBER kan man enbart tala om en recession, när det blivit en signifikant BNP-nedgång med nämnvärd spridning i hela ekonomin som pågått längre än ett par månader.

Min egen definition:                                                                                                      

För egen del ligger jag relativt nära NBER:s definition. En djup nedgång behöver dock inte finnas i hela landet. En riktig recession kan enligt mitt synsätt också förekomma i branscher och regioner.

Olika recessionsscenarier för Tyskland

Hur stora är då de konkreta recessionsriskerna för tyskt vidkommande?  

För det första verkar en finansmarknadsrecession med kända förutsättningar numera oundviklig. Två negativa BNP-kvartal i rad, troligen med början redan i år, är i sikte. Detta trots det senaste stimulanspaketet på 65 miljarder euro eller 2 procent av BNP.

För det andra är en tysk recession enligt den amerikanska definitionen ännu icke någon given utveckling. För detta skulle det krävas en recession över i stort sett hela Tyskland samt en tidslängd på minst 3-4 kvartal. Det kan bli så.

"Flertalet relevanta indikatorer talar för detta mer allvarliga scenario – men inte nödvändigtvis längre fram."

Flertalet idag relevanta indikatorer talar för detta mer allvarliga scenario – men inte nödvändigtvis längre fram. Därför bör fortsättningen av kriget i Ukraina, den kinesiska ekonomin, USA- och hela EU-konjunkturen, energimarknaden, inflationen, ECB:s penningpolitik (räntor), utbudet av rå- och insatsvaror, transportflaskhalsar, Tysklands egen politik- och konsumtionsutveckling etc. ges ständig uppmärksamhet.                        För det tredje gäller det att skilja på konjunkturutsikterna för olika näringslivssektorer, exempelvis industri- och tjänsteföretag. På industrisidan verkar farhågorna om en kommande besvärlig recession framstå som störst (men även för energiintensiva företag av annat slag). En vida spridd djup geografisk recession verkar emellertid ej ligga i korten – såvida den privata konsumtionen och dess koppling till det regionala näringslivet inte utvecklas speciellt negativt.

"Även i en recession är allt inte nattsvart!"

Sammanfattningsvis bör understrykas att artiklar och uttalanden om en  sannolikt kommande tysk recession bör ges – om möjligt – den ovan beskrivna detaljgranskningen. Det gäller också granskningen av kommentatorernas professionella ”bias” och tolkningsförmåga. Det är extremt viktigt att det enskilda företaget försöker att hitta sitt eget förhållningssätt till den påtagliga tyska konjunkturförsvagningen eller recessionen.                           

Värt att komma ihåg: Även i en recession – oavsett typ – är allt inte nattsvart!

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren