EU 60 år – värt att fira?

2017-04-05

Den 25 mars fyllde Europeiska unionen 60 år. Men är det ett tillfälle värt att fira? Med brexit, flyktingkrisen och ökande nationalism och högerpopulism befinner sig EU just nu i den djupaste krisen sedan grundandet.

För att bevara freden efter andra världskriget grundades 1950 Europeiska kol- och stålgemenskapen. De ursprungliga medlemsländerna var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande Västtyskland. Genom Romfördraget som undertecknades 1957 grundades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) med målet att skapa en gemensam marknad.

I början av 1990-talet förverkligades planen om den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital där dessa ska behandlas lika oberoende av vilket medlemsland de kommer ifrån. Med undertecknandet av Maastrichtfördraget 1992 utvidgades det europeiska samarbetet och EU, Europeiska unionen, skapades. 1995 gick Sverige med.

Vilka fördelar innebär EU för Tyskland?

Framförallt för Tyskland som ett av världens största exportländer ger EU fördelar med den gemensamma marknaden. Tyska företag exporterar nästan två tredjedelar av sina produkter till EU och den inre marknaden och euron tryggar Tysklands ekonomi och sysselsättning och därmed även välståndet i landet.

Till följd av den starka konkurrensen i Europa utvecklas parallellt en större mångfald av produkter och lägre priser, till exempel vad gäller kostnader för samtal till utlandet och flygresor.

Dessutom ger EU möjlighet att resa okomplicerat och att leva, studera eller arbeta i utlandet utan större restriktioner. Särskilt Tyskland är starkt beroende av utbytet och konkurrensen med övriga europeiska länder.

Hur ser Tysklands Europapolitik ut?

Tysklands internationella agerande baserar sig på en rad principer och ideal där den europeiska integrationen och EU utgör ramarna och riktningen för Tysklands utrikespolitik. Därför är det för Tyskland fortsatt viktigt att stärka EU:s sammanhållning och ha ett nära samarbete mellan medlemsstaterna. Tyskland strävar efter ett mer omfattande europeiskt samarbete, framförallt vad gäller gemensamma utrikesfrågor och säkerhetspolitik. Efter Storbritanniens beslut om att lämna EU verkar Tyskland också för en fortsatt bra relation till Storbritannien.

Den tyska utrikespolitiken strävar efter en anpassad och hållbar globalisering. Global rättvisa är en viktig förutsättning för internationell fred och säkerhet. Därför har Tyskland stort fokus på flyktingfrågan och migration, hållbar utveckling, energi- och råvarusäkerhet, klimat- och miljöfrågor, digitalisering, internetsäkerhet och urbanisering.

Som en världsledande exportnation har Tyskland dessutom ett särskilt intresse av en effektiv närings- och handelspolitik som hjälper företag att etablera sig på nya marknader utomlands och förbättrar ramvillkoren för företagande.

Hur påverkas Tyskland av den aktuella krisen?

Samtidigt som EU firar sin 60-årsdag befinner sig unionen i sin kanske största kris sedan den grundades, inte minst med anledning av brexit.

Storbritanniens utträde ur EU påverkar till exempel de tyska företag som är grundade med bolagsformerna Limited (Ltd) och Public Limited Company (PLC). Bland dessa finns till exempel holdingbolagen till tyska butikskedjan Müller och flygbolaget Air Berlin. Efter brexit kommer deras bolagsformer inte per automatik att bli godkända. Forskare och studenter är också en grupp som kommer att märka av brexit negativt. Nästan var sjunde anställd inom vetenskapligt arbete i Storbritannien kommer från ett annat EU-land.

Ur ett globalt perspektiv kommer stora exportländer som Tyskland att påverkas av den hotade frihandeln då den ökande protektionismen i världen leder till att fler handelshinder införs.

Hur tar man EU ur krisen?

Även om EU upplevt ljusare tider ska det inte förringas att EU bidragit till att fred har rått i Europa de senaste sextio åren. Samtidigt som inställningen till EU blivit mer negativ har det också skapats omfattande insatser för att stärka ett enat och fredligt Europa.

Ett exempel är Pulse of Europe-rörelsen, ett opartiskt och oberoende medborgarinitiativ som grundades 2016 i Frankfurt am Main. Rörelsens mål är att synliggöra en gemensam europeisk anda och att därigenom motsätta sig de högerpopulistiska och nationalistiska krafterna som på sistone fått uppsving i Europa.

Det finns också diskussioner om att bevilja gratis Interrail-biljetter till alla EU-medborgare som fyller 18 år. Detta för att å ena sidan stärka den europeiska medvetenheten och å andra sidan hjälpa till att bryta ner fördomar genom att ungdomarna lär känna nya länder, människor och kulturer. Idén välkomnas av Europaparlamentet.