Foto: Christian Schnettelker/Flickr.com/SPÖ Landtagsklub/pixelio.de/Conny Sandland/Flickr.com

Stabil konjunktur i Tyskland och Sverige

2014-12-16

Konjunkturen i Tyskland och Sverige fortsätter att ligga på en tillfredsställande nivå men har dämpats något under det senaste halvåret. I båda länderna är den privata konsumtionen den främsta konjunkturmotorn. Det framgår ur vinterns Tysk-svenska konjunkturbarometer som Tysk-Svenska Handelskammaren har sammanställt från tyska och svenska exportföretags enkätsvar. När det gäller innovationsklimatet finns en avsevärd förbättringspotential i både Tyskland och Sverige.

Företagen från Tyskland och Sverige som deltog i undersökningen ger konjunkturen i partnerlandet i genomsnitt betyg ”tillfredsställande” till ”bra”. Inom alla områden har indikatorerna gått tillbaka något sedan förra enkäten i våras men när deltagarna blickar framåt tror de allra flesta på en stabil utveckling under det kommande halvåret.

– Våra svenska paneldeltagare ser den tyska konjunkturen med något större tillförsikt än vad flertalet tyska konjunkturrapporter ger sken av. Kanske är själva stämningen i Tyskland något sämre än det faktiska läget. När det gäller Sverige ligger resultaten för de olika indikatorerna ännu lite högre än i Tyskland, säger professor Hubert Fromlet från Linnéuniversitetet som har utvärderat och kommenterat undersökningen.

I båda länderna är det den privata konsumtionen som kvarstår som den främsta drivkraften för tillväxt. Indikatorerna för investerings- och byggkonjunkturen ligger något lägre.

(5 = mycket bra, 1 = mycket dåligt; medelvärden)

På frågan om de största externa konjunkturriskerna för företagen uppenbarar sig några tydliga skillnader mellan de svenska respektive tyska respondenterna.

– I Sverige, med det kommande extra valet, placeras inrikespolitiken denna gång högst upp bland de inhemska riskerna. I vår senaste enkät i maj låg denna risk på plats tre. I Tyskland däremot framstår den inhemska politiska utvecklingen som en klart mindre riskfaktor, säger Hubert Fromlet.

Istället är det främst internationella risker som till exempel efterfrågan från utlandet och den politiska utvecklingen kring världens oroshärdar (framförallt Ukarina/Ryssland, Mellanöstern) som oroar de tyska enkätdeltagarna. De internationella riskerna rankas också högt av de svenska respondenterna.

Innovationskulturerna skiljer sig åt

I denna utgåva av konjunkturbarometern ingick även två frågor om innovation. Innovationsklimatet i Sverige får något bättre betyg av deltagarna än klimatet i Tyskland, men bedömningarna ligger mellan ”tillfredsställande” och ”bra” för båda länder.

När det gäller möjliga förbättringsområden prioriterar svenskar och tyskar olika. I Sverige är det främst bättre finansiering av innovationer som efterfrågas, tillsammans med ett utökat samarbete mellan högskolor och näringsliv samt internationellt. De tyska respondenterna efterlyser däremot framförallt förbättringar i den ekonomiska politiken och i företagens interna innovationskultur. Finansieringsfrågan ses i Tyskland som ett klart mindre problem än i Sverige.

– Våra erfarenheter från när tyskar samverkar med svenskar är att de brukar uppskatta den flexibla och innovationsfrämjande företagskulturen här. Omvänt är det den väletablerade infrastrukturen mellan högskolor och företag som svenskar ofta avundas Tyskland. Vi har en rad olika förutsättningar i våra länder men ju mer företag i Sverige och Tyskland samarbetar desto mer synergier uppstår som båda sidor kan tjäna på, säger Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren.

Förbättringsområden innovationsklimat (svar från svenska och tyska panelen)

 


Den Tysk-svenska konjunkturbarometern är handelskammarens undersökning avseende tyska och svenska exportföretags syn på konjunkturen i partnerlandet. Det unika med enkäten är de mestadels ”korsvisa bedömningarna”, det vill säga att beslutsfattare på tyska företag med export eller annan kommersiell koppling till Sverige bedömer den svenska konjunkturen och tvärtom.

Frågorna besvarades mellan den 20 november och 3 december 2014. Totalt 130 svenska och 80 tyska företag svarade på den aktuella enkäten. Undersökningen genomförs två gånger per år.

Hela rapporten finns att ladda ner här.

Kontakt

Malin Johansson

Kommunikationschef

Telefon

+46-8-665 18 64