klimatåtgärder, färja, henkel, finus, stena line

Foto: Stena Lina/Findus/Henkel

Så engagerar sig våra medlemsföretag för klimatet

2019-10-24

Företag har stor potential att sänka de totala koldioxidutsläppen och därmed påverka klimatet positivt. Bland Tysk-Svenska Handelskammarens medlemmar höjs nu röster för tydligare regelverk för att snabba på utvecklingen av företagens klimatinsatser. Vi har frågat medlemsföretag om deras klimatfrämjande åtgärder under det senaste året och vilka effekter dessa gett så att de kan inspirera andra att göra liknande insatser.

Nyligen publicerades siffror över vilka företag som globalt släpper ut mest CO2. Enligt denna statistik av Stockholm Resilience Centre som publicerades i vetenskapstidskriften Nature kan drygt 70 procent av de globala klimatutsläppen kopplas till endast 100 företag.

Jämfört med vad privatpersoner kan åstadkomma genom individuella insatser har företag alltså generellt en mycket större potential att påverka klimatutvecklingen. Genom att berätta vilka klimatfrämjande åtgärder några av våra medlemsföretag vidtagit det senaste året och vilka effekter dessa gett hoppas vi kunna inspirera andra företag att också våga satsa!

Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability, Brand and Communication på Stena Line:

Vi satsar mycket på energieffektivisering och att hitta alternativa energikällor till våra fartyg. Idag kan 14 av 37 fartyg använda landström. Vi använder enbart förnybar elektricitet när vi själva får välja. En av våra färjor har dessutom konverterats till dual fuel med både metanol och diesel som möjliga bränslen. I dagsläget är metanol fortfarande fossilt, dock går det att framställa det av en mängd olika råmaterial och vi hoppas produktionen av förnybar metanol ska öka. Som tredje alternativ till fossila energikällor har vi installerat ett 1 MWh-batteri på en färja i ett första hybridprojekt. Just nu titar vi dessutom på en lösning där vi använder AI, artificiell intelligens, för att ge våra officerare stöd för att varje segling ska bli så effektivt och bränslesnålt som möjligt.
Landströmmen sänker våra årliga utsläpp med cirka 13 000 ton, vilket är en bra start. För att vi ska ställa om ännu mer behöver vi dock ha utrustning installerad av de hamnmyndigheter vi arbetar med samt konkurrenskraftiga priser på grön el. Projektet med AI är relativt nytt men vi tror oss kunna spara runt två till tre procent när vi installerat det på hela flottan, vilket vi hoppas kunna genomföra under 2020. Det viktigaste för oss är att arbeta med kontinuerliga förbättringar och jag är glad att vi vågat testa nya alternativ som kanske inte är helt kommersiella ännu. Därutöver behövs politiska beslut för att företagen ska kunna satsa ännu starkare på klimatet. I transportbranschen har vi en stor utmaning att ställa om till fossilfritt och det kommer krävas såväl piska som morot samt tydliga regelverk och efterlevnad av dessa. Det krävs tydliga gemensamma standarder – och det är bråttom.
 

Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager på Findus Sverige:

Under 2018 tog vi fram en ny hållbarhetsstrategi. Med utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling har vi formulerat ett tydligt ramverk med konkreta målsättningar där varje mål följs upp regelbundet. Eftersom kött har hög klimatpåverkan jobbar vi hårt för att uppnå vår målsättning om att öka vårt produktutbud inom grönsaker, vegetariskt och fisk med 25 procent till 2022. Genom att göra det enklare för våra konsumenter att välja grönsaker, vegetariskt och fisk bidrar vi till att konsumenten minskar sin klimatpåverkan från det som ligger på tallriken. Under 2018 lanserade vi därför 14 nya produkter inom dessa kategorier. Ett annat av våra mål är att 100 procent av våra grönsaker ska komma från hållbar jordbrukspraxis år 2025. Redan 2015 uppnådde vi vårt mål om att certifiera all vår vildfångade fisk. I maj 2019 ställde vi i vår fabrik i Loftahammar dessutom om till grön elektricitet. Nu kan våra konsumenter äta våra goda svenskbakade bullar med ännu bättre samvete!
 

Mats Hagwall, talesperson i hållbarhetsfrågor på Henkel Norden:

En klimatåtgärd som vi har vidtagit i vår tillverkningsanläggning i Norrköping är att vi har börjat styra om överskottsvärme från tillverkning av smältlim. Överskottsvärmen används nu till att värma upp andra rum och ytor i fabriken. För oss var det ett sätt att ta tillvara "lågvärdig" energi utan alltför tekniska installationer. Dessutom förvärmer vi nu råvaror, vilket underlättar dispenseringen. 2018 bytte vi även vår leasingbilsflotta till elhybrider. Den nya bilflottan har under de första tolv månaderna förbrukat cirka 80 procent av det bränsle som tidigare behövdes för motsvarande körsträcka. Vissa förare tankar numera så sällan att de glömmer koden till bränslekortet!
 

Helena Ossmer Thedius, Marketing and Innovation Director på TePe:

På ett övergripande plan har vi tagit fram en strategi för hela vår verksamhet, där vår specifika fokus ligger på att uppnå klimatneutralitet, att bli mer energieffektiva och att minska vårt avfall. Just nu pågår dessutom ett spännande arbete för att skifta till förnybara råvaror i alla våra produkter. De första produkterna i vårt sortiment av bioplast lanserades sent 2018. På kort tid blev vår hållbara tandborste TePe Good Sveriges mest köpta ekotandborste! Tandborsten följdes av en tungskrapa av bioplast och under 2019 kommer vi att lansera ytterligare en produkt i serien. Vi arbetar ständigt för att hitta förnybara råvaror som håller samma höga kvalitet som våra övriga produkter.
Vi använder förnybar energi i hela vår tillverkning. Vår solcellsanläggning invigdes i början av 2018 som Malmös största. Under 2019 har vi för första gången kunnat utnyttja vår egenproducerade solenergi under ett helt kalenderår. Under året sparade den 2 400 ton CO2, vilket motsvarar 462 personbilar som körs under ett år. Just nu utökar vi produktionsanläggning i Malmö ytterligare med hänsyn till miljön. Till exempel är byggnaden energieffektiv och har sedumtak som har en isolerande effekt, behåller regnvatten och absorberar CO2. Vi har även förbättrat vår avfallshantering och installerat ett 10-tal laddstolpar för elbilar. Genom flera olika insatser vill vi göra skillnad för klimatet.
 

Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige:

Vi är stolta över att ha lyckats minska utsläppen av växthusgaser från vår egen verksamhet med 54 procent inom hela Orkla mellan 2014 och 2018. Därmed är vi på god väg att uppfylla vårt mål, att fram till 2025 ha reducerat utsläppen med totalt 60 procent. Att vi kommit så långt beror på reduktionen av energiförbrukning, övergång till förnybara energikällor samt att vi köpt elcertifikat för förnybar el för all elektricitet som vi använder i Europa. Certifikaten knyts till Orklas egen vattenkraftproduktion i Norge. Jästbolaget var först inom Orkla Sverige att bli helt fossilfri. 2018 gick Orklas Frödinge-anläggning i Sverige över till helt förnybara energikällor. Där används nu pellets från skog i närheten, fjärrvärme från det lokala sågverket och elenergi från vattenkraft. Jästbolaget och fabriken i Frödinge är de första anläggningarna för Orkla i Sverige som drivs endast med förnybara energikällor och ett viktigt steg på vägen mot vårt mål om helt fossilfria energikällor senast 2030.
 

Paul Stone, vd på DHL Supply Chain Nordics:

Vi jobbar hårt med miljöfrämjande åtgärder eftersom vårt stora klimatskyddsmål är att eliminera alla logistikrelaterade utsläpp senast år 2050. Vi gör en hel rad åtgärder inom hela DHL-koncernen inom ramen för vårt projekt "GoGreen". Ett av målen inom projektet är att förbättra livet för människor där de bor och arbetar genom att använda miljövänliga transportlösningar som exempelvis cyklar och elfordon för upphämtning och leverans i 70 procent av våra tjänster. I samarbete med partner planterar vi en miljon träd per år för att skydda våra skogar. Inom de närmsta fem åren kommer vi dessutom att certifiera minst 80 procent av våra anställda som GoGreen-specialister och involvera dem i vår verksamhet kring miljö- och klimatskydd. Ytterligare ett pågående globalt projekt syftar åt att öka vår användning av förnybar energi, både när det gäller transport och lagerverksamhet.
Lokalt i Sverige har vi bland annat satsat på att byta ut all belysning på våra lager till LED-belysning. Under 2019 har vi även börjat med att använda mindre energi till uppvärmning. Nu försöker vi att inte ha det varmare än 16 grader på lagret samtidigt som vi övervakar regelbundet hur mycket energi vi förbrukar. Globalt har vi inom hela DHL-gruppen bytt ut många av våra transportfordon mot elfordon. Vi har nu 10 000 elfordon i drift. Detta är en bidragande faktor till att vi har sparat 36 000 ton CO2 per år.
 

Katarina Hundermark, hållbarhetschef på Ovako:

Idag har stål från Ovako 80 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med det globala genomsnittet för stål genom att vi använder återvunnet stålskrot, fossilfri el samt effektiva produktionsprocesser. Men vi nöjer oss inte där, utan gör ständigt nya åtgärder för att minska vårt klimatavtryck. Ett exempel är vårt stålverk i finska Imatra som under 2019 ersatt sitt ångbaserade vakuumsystem med ett mekaniskt. Under året har vi även tagit fram nya klimatdeklarationer (EPD) som nu finns för alla våra anläggningar. De hjälper våra kunder och deras kunder att få koll på sin egen påverkan.
Tack vare det nya vakuumsystemet minskar den totala energianvändningen på vårt finska stålverk med 22 000 MWh. Samtidigt minskar den totala vattenförbrukningen och utsläppen av CO2 med 20 respektive 8 procent. Dessutom jobbar vi ständigt med att förbättra våra processer, till exempel genom att återanvända vatten och restprodukter från ståltillverkningen. Under 2019 kunde vi ta tillvara 93 procent av restprodukterna, exempelvis går slagg från våra ugnar till produktion av asfalt.
 

Moa Gezelius, Sustainability Coordinator på Scania:

För att visa vårt stöd i kampen mot klimatförändringar och för att nå Parisavtalets mål anordnade vi den 20 september 2019 inför FN:s årliga klimatkonferens i New York en "Climate day" på Scania. Fokus låg på att höja medvetenheten och kunskapen kring klimatförändringar och Scanias påverkan. Hållbarhetsfrågor är inget nytt på Scania men för att kunna ta ytterligare steg framåt och leverera på Parisavtalet krävs att alla är med på tåget. Därför fokuserade vi på utbildning och engagemang: över 2 500 medarbetare utbildades till tränare inför Climate day, uppemot 52 000 anställda fick utbildning under dagen, materialet översattes till 33 språk och i fler än 50 länder stannade Scanias verksamhet under minst en timme. Många delar av verksamheten valde även att stoppa under ännu längre tid. Tiden ägnades åt att utbilda medarbetare på området, starta diskussion och tillsammans komma med egna idéer hur man i sin egen grupp kan förbättra hållbarhetsarbetet i alla aspekter av verksamheten. Climate day har verkligen skapat stort engagemang bland våra anställda globalt vilket vi ser bevis på dagligen. Alla grupper på Scania har nu skapat sina egna planer för hur de kan bidra som kommer att följas upp kontinuerligt.
 

Marcus Karlsson, Program Manager Sustainable Business på Sandvik Coromant:

Sandvik Coromant har haft hållbara affärer som del i vår strategi sedan ett par år och vi jobbar på att detta ska genomsyra alla delar av verksamheten. Vi har därför gjort en grundlig kartläggning av de områden som påverkar vår verksamhet, det vill säga allt från inköp och brytning av material till vår egen produktion och produkten som slutligen når kunden. Vi har skapat ett eget verktyg som genomlyser och hjälper våra fabriker och verksamheter till att bli mer hållbara inom miljö, resurser, personal. Vårt program "Green Factory & Sustainable Facilities" hjälper oss att accelerera vår förbättring inom energieffektivitet och hållbar produktion. Energibesparingar ger ju även kostnadsbesparingar! Vi är dessutom mån om att göra effektiva produkter och driver sedan många år ett framgångsrikt återköpsprogram av förbrukade verktyg som återvinns till högkvalitativa produkter. Genom att jobba med det materialet som ingår i våra produkter ökar vi dessutom andelen återvunnet material.
Vi märker en entusiasm bland våra anställda att jobba med dessa frågor och vi kommer med fler konkreta lösningar och arbetssätt framöver. Hållbarhet innebär inte bara att värna om miljön utan även att agera som en ansvarstagande samhällsmedlem och arbetsgivare.
 

Per Bengtsson, Executive Adviser, Nordea Group Sustainable Finance:

Nordea har under 2019 varit med i en global grupp av banker som tagit fram "Principles for Responsible Banking" tillsammans med FN:s miljöprograms finansinitiativ (UNEP FI). Principerna innebär ett åtagande för de 130 banker som skrivit på initiativet att arbeta mot klimatmålen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vidare har Nordea Life & Pensions anslutit sig till det FN-ledda initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance och förbinder sig därigenom att ställa om bolagets sammanlagda investeringsportfölj till att netto vara utsläppsfri år 2050. Effekten av dessa initiativ kommer att komma stegvis genom hur vi, och andra parter på finansmarknaden, styr om kapital mot grön finansiering, till exempel genom gröna bolån för energieffektiva fastigheter, och hur vi begränsar finansieringen av till exempel fossila tillgångar som kol.
Nordea har arbetat med att integrera miljö- och klimatfrågor i verksamheten i många år. Det vi nu ser är att arbetet accelererar och går från frivilliga initiativ till att bli en fråga om regelefterlevnad, riskhantering och finansiell stabilitet. Vi ser att tillsynsmyndigheter, till exempel Finansinspektionen, tar sig an frågan och vi ser att EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt genomförs med hjälp av lagstiftning.
 

Michael Björnebäck, vd på AB Åkesson & Blomquist:

Vi är ett litet företag och försöker så gott vi kan införa klimatfrämjande åtgärder. Vi tar emot och skickar endast e-fakturor för att spara på papper och vi köper miljövänliga städprodukter. Vi har också köpt in en bränslesnål tjänstebil som ersatte en äldre mindre miljövänlig sådan. Bortsett från att detta är klimatvänliga åtgärder så har det även hjälpt oss att sänka våra kostnader.
 

Vilka regelverk och stimulanser tar politikerna ansvar för i syfte att göra Sverige fossilfritt i framtiden? Tysk-Svenska Handelskammaren arrangerar den 27 november ett seminarium och diskussionsforum tillsammans med den globala kemikoncernen BASF där politiker och näringslivsföreträdare får möjligheten att diskutera vilka åtgärder som behövs för att Sverige ska kunna bli en fossilfri välfärdsnation. Läs mer om seminariet här.