Papper och flaskor som collage

Ny tysk förpackningslag: Fallstudier om bötfällning presenteras på grund av brister i producentansvar

2020-04-20

Tysk-Svenska Handelskammaren har flera gånger rapporterat om den nya tyska förpackningslagen (Verpackungsgesetz) som trädde i kraft den 1 januari 2019 och syftar till att fler förpackningar ska återvinnas och att den totala mängden som avsätts på den tyska marknaden ska minska.

När nya förpackningar tillverkas ska dessutom återvunnet och/eller miljövänligt material användas i större utsträckning. Målet är en kvot på minst 63 procent för plastförpackningar och 90 procent för förpackningar av metall, glas och papper från år 2022. Här förklarar vi hur systemet fungerar och vad som är registermyndighetens uppgift.

Lagen för med sig en rad krav för företag som är verksamma i eller säljer varor till Tyskland, inklusive e-handelsbolag. Åtta företag som alla går under benämningen duala system (Duale Systeme) ansvarar för insamlingen och sorteringen av bolagens förpackningar. Dessa åtta system finansieras i sin tur av så kallade viktavgifter från de företag som avsätter förpackningar på den tyska marknaden, inhemska som utländska.

En central roll för förpackningsåtervinningen och producentansvaret i samband med den spelar registermyndigheten Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR), som sedan lagens införande är ansvarig för LUCID-förpackningsregistret, där samtliga företag som säljer varor och avsätter förpackningar på den tyska marknaden måste vara registrerade.

Zentrale Stelle verkar även för att kontrollera och se över de olika återvinningssystemen i Tyskland, för att säkerställa konkurrens på lika villkor och en balanserad marknad. För att skapa transparens för alla marknadsdeltagare tillhandahåller myndigheten dessutom en offentlig databas över alla registrerade företag. I den kan vem som helst söka och därmed kontrollera om ett bolag som är verksamt i Tyskland verkligen håller sig till reglerna.

Fallstudier förklarar lagstiftningen

Eftersom många företag sedan förpackningslagens införande har brutit mot regelverket, främst avseende de så kallade fullständighetsdeklarationerna som företagen måste lämna in när de överskrider vissa fastställda förpackningsmängder, men även andra misstag, exempelvis att registreringen hos myndigheten saknas eller att rapporterna är ofullständiga, vidtar myndigheten nu ytterligare åtgärder mot de bolag som inte följer reglerna.

Med hjälp av fallstudier förklaras på ett transparent sätt fakta om brott mot förpackningslagen. Syftet med rapporterna är att hjälpa tillverkare att identifiera och korrigera sina rapporter för att undvika ett olagligt beteende vid redovisningen av förpackningar och därmed efterleva lagstiftningen inom området produktansvar för insamling och återvinning. De två första rapporterna har nyligen publicerats och liknade fall kommer att offentliggöras löpande här.

Handelskammaren anordnar webbinarium

Mot bakgrund av den nya tyska förpackningslagens omfattande konsekvenser och vikten för svenska företag som exporterar till Tyskland att leva upp till de högt ställda kraven och så undvika vitesbelopp eller i värsta fall försäljningsförbud anordnar vi den 27 maj ett webbinarium med titeln Producentansvar i Tyskland: Vad innebär den nya förpackningslagen?, där en detaljerad genomlysning av förpackningslagens alla aspekter ges. Deltagandet är kostnadsfritt. Därtill står våra experter på avdelningen Miljörapportering alltid till förfogande för frågor om vad den nya förpackningslagen konkret innebär för ditt företag.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41