strykjärn drive eluttag

Lagändringar för återvinning av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) i Tyskland

2021-06-29

Tyskland har fattat beslut om ändringar i lagstiftningen rörande elektrisk och elektronisk utrustning. Även svenska företag som exporterar berörda produkter till den tyska marknaden behöver se till att de nya kraven efterlevs.

Merparten av de nya reglerna kommer träda i kraft redan från januari 2022. Vissa övergångsfrister gäller för att företagen ska hinna anpassa sig till de nya reglerna. Vi har här sammanställt de viktigaste punkterna som berör företag som exporterar elektriska och elektroniska varor (EEE) till Tyskland.

Vad företag behöver ta hänsyn till

E-handelsplattformar har en skyldighet att kontrollera att tillverkare av EEE-produkter finns registrerade i det tyska registret ”Stiftung EAR”. Produkter som inte är korrekt registrerade får inte säljas eller distribueras på den tyska marknaden. Om icke registrerade produkter säljs så riskerar tillverkare, återförsäljare, plattformsoperatörer och tjänsteleverantörer höga böter samt möjligtvis även civilrättsliga åtgärder såsom försäljningsförbud. Denna regel kommer att gälla först från 1 januari 2023. E-handelsplattformar har därmed tid att kontrollera och uppmana sina kunder att registrera sig.

  • Från 2023 måste utländska E-handelsföretag med säte utanför EU anlita en auktoriserad representant i Tyskland. Tidigare gällde detta endast företag inom EU.
  • Från 1 juni 2022 tillkommer ökade krav på ett befintligt ”Returkoncept”. Detta innebär i korthet att uttjänta EEE-produkter ska kunna returneras på ett enklare sätt för konsumenten. Antalet insamlingsställen för uttjänta EEE-produkter kommer att öka markant och även innefatta en del större livsmedelsaffärer. 
  • E-handelsföretag ska aktivt informera och erbjuda sina kunder en kostnadsfri insamling och ett bortskaffande av gamla enheter i vissa kategorier vid varje köp av nya elektriska produkter.
  • Från januari 2022 ska slutanvändaren själv enkelt kunna ta bort batterier och ackumulatorer från gamla enheter när de returneras, vilket innebär betydligt högre krav på produktkonstruktionen. Tillverkare måste också tydligt informera om detta vid försäljning.
  • B2C-tillverkare måste tydligt informera konsumenterna om möjligheten att returnera gamla enheter utan kostnad.
  • Tillverkare av EEE-produkter avsedda för B2B-bruk måste märka sina produkter med symbolen som visar den överkorsade soptunnan. Produkter som redan finns på marknaden måste inte märkas om såvida de finns på marknaden före 31 december 2022. Vidare gäller att tillverkare av EEE- produkter för B2B ska påvisa att det finns ett koncept för retur och återvinning som är godkänt och kontrollerat av Stiftung EAR. Detta koncept ska presenteras redan vid den initiala registreringen av produkten hos Stiftung EAR. För tillverkare som redan har sina produkter på marknaden gäller en övergångsfrist fram till 30 juni 2022.
  • I januari 2022 införs en symbol som informerar konsumenten vad som samlas in. Dessa symboler kommer att finnas på alla platser där elektriska och elektroniska produkter samt batterier kan returneras (se bild nedan).
     

 

Kontakt

Johan Uhlin

Miljörapportering | Avdelningschef

Telefon

+46-40-30 49 46

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41