Ett collage bestående av tre bilder: Frankfurts skyline, uppåtpekande pilar, Stockholm i skymningsljus

Foto: Jonas Tebbe/Jungwoo Hong/Unsplash/chas B/Flickr.com

Konjunkturbarometer maj: fortsatt optimism bland företagen – trots tydligt påtalade risker

2018-06-01

Trots en orolig omvärld ser företagen i Tyskland och Sverige fortsatt positivt på utvecklingen av affärerna mellan de båda länderna under den närmaste framtiden. Det visar Tysk-Svenska Handelskammarens senaste enkätundersökning bland medlemsföretag på båda sidor Östersjön.

Årets första månader gav näringslivet i Tyskland och Sverige många anledningar till oro och avtagande optimism inför framtiden: hotet om strafftullar och andra handelsbarriärer, politisk osäkerhet kring Iran, Nordkorea och den fortsatta utvecklingen i Kina, den ovissa fortsättningen av krisen i Italien med risken att den spiller över på andra länder, på sistone delvis nedåtpekande konjunkturindikatorer, en svag krona och kanske också införandet av en ny europeisk dataskyddslagstiftning – för att bara nämna några.

Men företagen i våra båda länder verkar ändå inte särskilt bekymrade vad gäller affärsförväntningarna. I maj månads Tysk-svenska konjunkturbarometer är de fortsatt optimistiska när de bedömer utsikterna för de kommande tolv månaderna. Jämfört med den senaste undersökningen i december har svarsfördelningen endast marginellt förändrats.

– Svenska företag har en positiv syn på affärsmöjligheterna i Tyskland under de kommande tolv månaderna. Inte mindre än 40 procent av paneldeltagarna ser en bättre utveckling jämfört med dagsläget och endast 6 procent en utveckling åt fel håll. Även tyskarna behåller sin ganska positiva framtidstro vad gäller Sverige under det kommande året. 24 procent av de svarande prognosticerar ytterligare förbättringar av det egna affärsläget och så lite som 6 procent ser försämringar, sammanfattar Hubert Fromlet, Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren och affilierad professor vid Linnéuniversitetet, som analyserat resultatet.

Affärsutsikter för de kommande 12 månaderna

 

Aktuella affärsläget inte fullt så bra

Frågar man efter den aktuella utvecklingen av handeln med Tyskland respektive Sverige ser läget dock inte fullt så positivt ut – även om de nyligen publicerade svenska BNP-siffrorna för årets första kvartal tyder på en fortsatt god inhemsk konjunktur i Sverige. De tyska paneldeltagarna ger affärsutbytet med grannen på andra sidan Östersjön denna gång medelbetyget 3,5 på en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar mycket dåligt och 5 mycket bra. Detta är en tiondel högre än i december. Svenskarna i sin tur når endast ett svarsgenomsnitt på 3,3 för handeln med Tyskland – en tiondel lägre än i förra mätningen.

– Översätter man dessa genomsnittsbetyg i ord blir det bättre än ”tillfredsställande” men likväl inte riktigt bra. Mindre än hälften av de svarande i båda länder är nöjda med det aktuella affärsläget på den andra marknaden (betyg 4 eller 5). Var tionde tysk och mer än var femte svensk är direkt missnöjd (betyg 1 eller 2). En svag konjunktur kan knappast ligga bakom dessa otillräckliga siffror utan det ser ut att främst bero på strukturella faktorer, kommenterar Hubert Fromlet.

Utvecklingen av affärerna för närvarande

 

– Svarsfördelningen visar att 40 procent av de tyska och 35 procent av de svenska paneldeltagarna bedömer de bilaterala affärerna som endast tillfredsställande. Framförallt i denna grupp borde det finnas potential till förbättringar. Här kan vi som Tysk-Svenska Handelskammaren hjälpa till med vår expertis och vårt breda nätverk på båda sidor Östersjön. Sedan kommer Sveriges medverkan som partnerland på en av världens största industrimässor, Hannover Messe, nästa år säkerligen att ge ytterligare impulser för framgångsrika industrisamarbeten mellan våra länder, säger Ralph-Georg Tischer, Tysk-Svenska Handelskammarens vd.

En tredjedel ser ökade risker

Företagen fick denna gång även svara på frågan om de ser ökade risker för sina respektive verksamheter under det kommande året. En stor majoritet av deltagarna i både den svenska och den tyska panelen förnekar detta. Men det finns en tydlig skillnad mellan länderna.

– Faktum är att mer än en tredjedel av de svenska enkätdeltagarna tror på växande affärsrisker under de kommande tolv månaderna. Det är inte försumbart. Bland de tyska svaranden är det bara drygt var fjärde som ser växande risker för det egna företaget, säger Hubert Fromlet.

– Kanske spelar det in att det är valår i Sverige och att det ser ut att bli en komplicerad regeringsbildning efter valet i september. I Tyskland har vi precis sett hur långdragen processen kan bli tills en ny regering var på plats. Ovissheten som en sådan situation för med sig leder ofta till att man inom näringslivet avvaktar och tvekar kring viktiga beslut, säger Ralph-Georg Tischer.

Många oroliga för vikande konjunktur

De som befarar ökande risker under den närmaste framtiden kunde i enkäten även konkretisera vad de är mest oroliga för. Många av svaren av både svenska och tyska deltagare kretsar kring en vikande konjunktur efter den mångåriga uppgången i båda länder.

Även politiska risker, både på nationell och internationell nivå, och den handelspolitiska utvecklingen i världen nämns ofta, tillsammans med valutautvecklingen (svag krona). Bland de svenska paneldeltagarna tillkommer dessutom en oro för skärpt konkurrens, speciellt från tillväxtmarknader som Kina.

Enkäten genomfördes före det förnyade utbrottet av regeringskrisen i Italien.

Sammanställning av de mest nämnda riskerna

 

Tysk-svenska konjunkturbarometern är handelskammarens undersökning avseende svenska och tyska exportföretags syn på de tysk-svenska handelsrelationerna och relaterade ämnen. De aktuella frågorna besvarades mellan 8 och 18 maj 2018. 186 företagsrepresentanter från Tyskland och Sverige deltog denna gång. För varje undersökningsdeltagare donerar Tysk-Svenska Handelskammaren 10 kronor till Läkare utan gränser.

Alla utgåvor av konjunkturbarometern samlade på en sida

Kontakt

Malin Johansson

Kommunikationschef

Telefon

+46-8-665 18 64

Kontakt

Frank Luthardt

Webbredaktör

Telefon

+46-8-665 18 47

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren