Ett collage på tre bilder: En kvinna med flera kassar på en rulltrappa, gröna och röda siffror på en digital skärm, två lyftkranar framför en blå himmel

Ekonomiska trender i Tyskland 2016-2017

2017-01-17

Tysklands bruttonationalprodukt växte med omkring 1,8 procent under 2016 och väntas stiga med 1,4 procent år 2017. En stabil arbetsmarknad och stor efterfrågan på konsumtionsvaror håller den positiva trenden igång. Efterfrågan drivs av den stigande sysselsättningen, högre löner, pensioner och bidrag samt ökad köpkraft på grund av lägre energipriser.

Efter enbart återhållsam ekonomisk tillväxt under det första halvåret 2016 (1,1 procent) tyder indikatorerna på att konjunkturen i Tyskland har tagit fart igen under det fjärde kvartalet. Under 2017, och enligt prognoser även 2018, ser den tyska ekonomin ut att fortsätta växa på moderat nivå.

Arbetsmarknaden är stark för tillfället. Antalet förvärvsarbetande växte 2016 med genomsnittligt 1,9 procent vilket motsvarar en ökning med runt 500 000 arbetstagare. Enligt tyska arbetsförmedlingen låg arbetslösheten i december 2016 på 5,8 procent (2,6 miljoner människor) och förväntas att hålla sig stabil under 2017 och 2018.

Bostadsbygge och konsumtion driver tillväxten

Investeringarna kan på kort sikt inte räknas som en särskilt drivande kraft bakom det svaga ekonomiska uppsvinget. Trots låga räntor på kapitalmarknaden är företagens tillväxtförväntningar inte så höga att benägenheten att investera i utrustning stimuleras tillräckligt. Den låga räntenivån sätter däremot fart på aktiviteten och efterfrågan inom bostadbygget.

Konsumtionen är fortfarande huvudanledningen till den ihållande positiva konjunkturutvecklingen. Under 2017 och förmodligen även 2018 kommer privatkonsumtionen att stimuleras av en ökad efterfrågan på konsumtionsvaror vid högre sysselsättning. Utgifterna för konsumtion ser ut att bidra med runt två tredjedelar till BNP-tillväxten 2016 och 2017.

2017 tar exporten och importen fart

En något förbättrad världskonjunktur och bättre indikatorvärden för det ekonomiska klimatet (bland annat orderingången inom industrin och företagens exportförväntningar) talar för ett visst konjunkturellt uppsving inom tillverkningsindustrin under de kommande månaderna. På medellång sikt är tillväxtutsikterna för Tysklands exportföretag däremot relativt måttliga.

Värdemässigt ser den tyska exporten ut att öka med 3,2 procent från 2016 till 2017 och med 5,4 procent under 2018. För den tyska importen räknar prognosinstituten med tillväxt på 4,0 respektive 6,1 procent för 2017 och 2018. Detta borde betyda goda möjligheter för svenska företag att utöka sin export till Tyskland.

Generellt har läget kring den globala utrikeshandeln blivit svårare. Osäkerheten fortsätter i början av 2017 angående de konkreta följderna av Brexit-omröstningen i Storbritannien. Många frågetecken präglar dessutom diskussionen kring omfattningen av eventuella förändringar på grund av den ekonomisk-politiska kursändringen efter maktskiftet i USA.

 

Texten är baserad på Germany Trade & Invests sammanställning av ekonomiska trender i Tyskland vid årsskiftet 2016/17. Den utförliga artikeln (på tyska) hittar du på GTAI:s hemsida.