Foto: Pao Photo/Dirk Vorderstrasse/K.H. Reichert/flickr.com

Ekonomiska trender i Tyskland 2015/16

2016-01-18

Tysklands ekonomi växer måttligt men stadigt. Med sjunkande arbetslöshet och stigande reallöner är det den privata konsumtionen som står för den största delen av BNP-tillväxten under 2015 och 2016. Men även den offentliga konsumtionen, investeringarna och exporten ökar i Europas största ekonomi.

Under förra året ökade den tyska buttonationalprodukten (BNP) med 1,7 procent, meddelade Tysklands statistiska centralbyrå (Statistisches Bundesamt) i förra veckan. För 2016 förväntar sig betydande ekonomiska institutioner en tillväxtsiffra mellan 0,3 och 3,3 procent. 

Enligt bedömarna befinner sig konjunkturen i Tyskland därmed i en måttlig återhämtningsfas. Bruttonationalprodukten ökar i takt med produktionskapaciteten. Å andra sidan har produktionsgapet under 2015 stängts vilket indikerar att många företag närmar sig kapacitetstaket. Något som nämns som möjlig osäkerhetsfaktor i den närmaste framtiden är den fortsatt stora invandringsströmmen.

Investeringarna ökar

Europeiska centralbanken (ECB) ser ut att bibehålla sin nuvarande penningpolitik tillsvidare. Räntan på alla former av lån förblir därmed på en extremt låg nivå. Enligt den tyska nationalbanken (Deutsche Bundesbank) ökade banklånen till den privata sektorn med 1,9 procent mellan juni 2014 och juni 2015. Likaså ökade bolånen med 3,5 procent.

De ledande ekonomiska instituten förutspår att investeringarna i utrustning under 2015 och 2016 ökar med 4,4 respektive 3,7 procent (2014: +4,5 procent). Å ena sidan håller försäljningsutsikterna på att ljusna. Å andra sidan ligger utnyttjandet av den totala ekonomiska kapaciteten inte mycket högre än vad som anses "normalt".

Konsumtionen fortsatt stark

Den privata konsumtionen bidrar till mer än hälften av BNP-tillväxten under 2015 och 2016. Således förblir den privata konsumtionen den viktigaste konjunkturmotorn, särskilt när lönerna fortsätter att öka markant. Dessutom väntas sysselsättningen i Tyskland under 2016 att stiga från 42,8 till 43,0 miljoner samtidigt som arbetslösheten ser ut att sjunka från 6,4 till 6,3 procent.

Klimatet för detaljhandeln är följaktligen gynnsamt: Reallönerna ökar, sysselsättningen är hög och inflationen låg. Summan av intäkterna 2015 förväntas ligga på 469 miljarder euro (+2 procent jämfört med 2014). Särskilt optimistiska är återförsäljare som använder sig av flera olika försäljningskanaler för att nå kunden. E-handeln ska enligt prognosen ha omsatt 41,7 miljarder euro (+12 procent) under året.

Utrikeshandeln på uppgång

Enligt institutet för världsekonomi i Kiel (IfW) kommer den tyska exporten 2016 och 2017 att öka med 6,8 respektive 6,4 procent. Forskarna motiverar denna positiva utveckling med den ekonomiska återhämtningen i euroområdet och den fortsatt stabila tillväxten i USA.

De goda utsikterna inom exportsektorn och den förväntade ökningen av privat konsumtion och utrustningsinvesteringar ligger till slut till grund för IfW-analytikernas prognos på en importtillväxt på 8,1 och 7,6 procent för 2015 respektive 2016.

 

Texten är baserad på Germany Trade & Invests sammanställning av ekonomiska trender i Tyskland vid årsskiftet 2015/16. Den utförliga artikeln (på tyska), bland annat med utsikter för olika branscher, hittar du på GTAI:s hemsida.