Tysklands koppling till Kina

2022-05-19

Kina är numera världens största ekonomi och betyder således mycket även för Tysklands ekonomiska utveckling. Kina är Tysklands största handelspartner. Goda kunskaper om landet kan därför ge väsentlig input till ekonomiska analyser av Tysklands utsikter på både mikro- och makronivå, skriver Hubert Fromlet.

Kina – alltmer en ekonomisk stormakt

Kina har, vid en köpkraftsanpassad mätning, världens högsta BNP. Det vill säga den totala BNP:n och inte per capita. Sedan 1978 – året när den stora ekonomiska partistrategen Deng Xiaoping började öppna Kinas ekonomi för omvärlden – har Kinas BNP årligen stigit med i genomsnitt närmare 10 procent. Under denna långa resa har Kina bland annat utvecklats till världens största handelsnation (etta på export- och tvåa på importsidan), världens största bilproducent med världens största bilmarknad, världens största IPO-marknad (initial private offering som ett första stort steg till börsen). Detta i landet med världens största befolkning och urbanisering.  

Trots denna imponerande uppgång är Kina också ett land med påtagliga ekonomiska bekymmer – en del av kortsiktig natur och en del mot bakgrund av långsiktiga strukturella snedvridningar och utmaningar.  Den alltjämt pågående spridningen av covid kan förhoppningsvis snart bromsas upp. Stora framtida utmaningar är till exempel svaga institutioner, regionala obalanser, avtagande tillväxtpotential p g a bland annat en negativ demografisk utveckling, stora offentliga skulder, överhettade fastighetsmarknader samt många svaga statsföretag.

Ett allt annat överskuggande problem är den bristfälliga transparensen och statistiska kvalitén. Det medför att analyser ofta har ett svagt statistiskt underlag. Det kan gälla BNP, inflationen, arbetslösheten, bankernas dåliga lån, miljön. Därför ter det sig mestadels svårt att ta reda på var Kina egentligen befinner sig mer exakt i olika ekonomiska lägen.

"Det finns många risker men också positiva perspektiv för tyska företag i 'Mittens rike'."

När man är medveten om Kinas ledande viktiga roll i världsekonomin är det ganska lätt att dra slutsatsen att Kina i sin tur har en stor inverkan på tysk ekonomi – även avseende BNP och viktiga ramar för enskilda företag. Det finns många risker men också positiva perspektiv för tyska företag i ”Mittens rike”.

Tyskland i Kina – beroendet och samspelet har ökat

Ovan nämnda transparens- och statistikbrister torde i alla fall innebära att det ekonomiska läget i Kina de facto knappast är svagare än vad statistikbyrån NBS redovisar. Och för närvarande visar till och med den kinesiska statistiken på en mestadels svag konjunkturbild.   

Då befinner vi oss i tryggare statistiska händer när vi analyserar statistik som har tagits fram av tyska Destatis över handeln mellan Tyskland och Kina. 2021 blev Kina Tysklands största handelspartner för sjätte året i rad (före Nederländerna och USA). Kina är numera Tysklands viktigaste leverantörsland (2021: 142 miljarder euro eller 10,3 procent av all tysk import) och näst största exportland (2021: 104 miljarder euro eller 7,8 procent av all tysk export). Handeln mellan de två länderna har ökat snabbt.  

Vidare finns det ett visst indirekt tyskt Kina-beroende, eftersom många länder i världen – i synnerhet i Asien – i sin tur har ett starkt handels- och framför allt exportband till Kina. Samtidigt är dessa asiatiska länder viktiga marknader för tysk export. Tyskland har under de senaste 20 åren också framstått som ett strategiskt viktigt land för kinesiska direktinvesteringar, som nummer två i Europa efter Storbritannien – men fortfarande med blygsamma volymer. Vad gäller den omvända riktningen – från Tyskland till Kina – ligger Tyskland på första plats bland europeiska investeringsländer. Här kan man tala om omfattande satsningar.

Störningar med start i Kina och effekter i Tyskland

Vissa störningar med utgångspunkt i Kina kan mycket väl få globala dimensioner med kännbara återverkningar i Tyskland. Om vi här begränsar analysen till ekonomiska faktorer så finns det en rad teoretiska och praktiska aktuella exempel. Vi vet att Kina i dagsläget har en obehaglig privat och offentlig skuldsituation, stora volymer av osäkra eller nödlidande krediter och en klart överhettad fastighetsmarknad. Spruckna bubblor skulle till och med kunna utlösa en global finanskris med tänkbara återverkningar på den reala globala ekonomin, inklusive den tyska.

Det ovanstående exemplet är dessbättre – än så länge – fortfarande teoretiskt Längre leveranstider som följd av Covid-19 i Kina ger dock i dessa dagar tuffa förutsättningar för många tyska företag, både planerings- och kostnadsmässigt. Kina utgör för närvarande en svag länk i de globala värdekedjorna. Som stor ekonomi och industrination kan Kina påverka globala råvaru- och energipriser. Även den globala inflationen kan till viss del bestämmas i Kina genom landets bidrag till den globala utbuds- och efterfrågesidan – senast också genom bristen på vissa insatsvaror.

"Vad vet vi egentligen om Kina? Frågan är fortfarande aktuell."

Tio punkter om Tyskland och Kina att komma ihåg

1) Kina-analyser är svåra på grund av bristfällig transparens och statistik.

2) Trots stora framsteg konfronteras Kina med stora strukturella problem.

3) Kina är världens största ekonomi och kan därför påverka tysk ekonomi.                    

4) Tysklands FDI i Kina är mycket större än Kinas FDI i Tyskland.

5) Vissa faktorer på kinesisk mikronivå kan skada den globala och därmed tyska ekonomin – som just nu bristen på insatsvaror, transportproblem och covid. 

6) Världen kan drabbas hårt av eventuella framtida kinesiska misslyckanden, exempelvis en akut fastighets- och /eller finanskris.  

7) Kina och Tyskland kommer framöver att (delvis) bli tuffa teknologiska konkurrenter – och hur kommer Tyskland att klara sig i sammanhanget?   

8) Kina kan bli startpunkt för globala kriser – tvärtemot läget för 10 år sedan.

9) Även Kinas politik gentemot USA och Ryssland kan under vissa omständigheter bli viktig för Tysklands politik och ekonomi.

10) En kollega från Hong Kong sade ­regelbundet till mig för 20 år sedan: Vad vet vi egentligen om Kina? Frågan är fortfarande aktuell.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren