Några öppnade och ovikta kartonger ligger på en hög

Nyhetsbrev Internationell Recycling #1 2019

2019-02-28

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om e-handelns effekt på återvinningsavgifter och hur den nya förpackningslagen i Tyskland har påverkat marknaden.

Ökad tysk internethandel medför högre återvinningsavgifter

I takt med att människor beställer allt mer via internet i stället för att handla i affärer så ökar pappersavfallet i de privata hushållen. Ofta landar de tomma kartongerna direkt i soporna utan att först rivas sönder eller vikas ihop vilket resulterar i större volymer med mindre totalvikt. I en undersökning som Föreningen för kommunala företag (VKU) i Tyskland har låtit genomföra så utgör i dagsläget den volymbaserade förpackningsandelen i soptunnorna cirka 64-70 procent där man tidigare utgått ifrån cirka 15-20 procent. Då detta varit utgångspunkten för kostnadsberäkningen för avfallshanteringen täcker dessa pengar inte längre kostnaderna.

I Tyskland ansvarar kommunerna för återvinningen av tidningar, tidskrifter och tryckpapper medan återvinningssystemen ansvarar för återvinningen av förpackningar/kartonger. Kunden betalar för återvinningen av förpackningarna redan vid köpet av varan då den licenserade återvinningsavgiften är inbakad i priset. Producenten betalar i sin tur denna avgift till återvinningssystemen via de avgifter som genereras vid rapporteringen av förpackningarna. I dagsläget betalar dock producenterna endast de 15-20 procent som återvinningen tidigare baserats på när de egentligen borde betala det tredubbla.

VKU kräver därför nu att e-handlande företag tar större ansvar för det växande problemet med pappersåtervinningen i de privata hushållen genom att ta större del i kostnaderna för förpackningarna. Inom kort påbörjas förhandlingar mellan kommunerna och återvinningssystemen i de cirka 800 avfallsområdena i Tyskland för att omfördela kostnaderna och anpassa dem till de nya förhållandena.

Källa: Europaticker

Ny förpackningslag i Tyskland ger effekt

Sedan den nya förpackningslagen VerpackG trädde i kraft den 1 januari 2019 har nu mer än 130 000 företag registrerat sig i det offentliga registret LUCID som hör till den nya myndigheten Zentrale Stelle i Tyskland. Det är cirka 70 000 fler företag än som var registrerade hos återvinningssystemen innan registret infördes, trots att det även då var obligatoriskt att ta sitt producentansvar och anmäla avsatta förpackningar på den tyska marknaden.

Förutom nya registreringar och att fler företag tar ansvar för återvinningen av sina förpackningar så har effekten även blivit en annan av den nya förpackningslagen. Den har även lett till att de första anmälningarna mot företag som inte registrerat sig har kommit in. Eftersom registret är helt transparent gentemot allmänheten så kan vem som helst söka i registret och få fram om ett företag har registrerat sig eller inte. Detta gynnar konkurrensen, då företag kan anmäla sin konkurrent ifall denne inte är registrerad. Åtgärden för att slippa bli anmäld är dock enkel – vill man sälja produkter i Tyskland som hamnar hos slutkonsumenter måste man sluta ett avtal hos något av de nio återvinningssystemen samt registrera sig hos Zentrale Stelle.

Läs mer även i vår utförliga artikel om den nya lagen.

Källa: Onlinehänder News

Höjda avgifter för batteriåtervinning i Tyskland

Från och med den 1 juli 2019 höjer återvinningssystemet för batterier i Tyskland, GRS Batterien, sina avgifter. Enligt GRS har tolkningen av batterilagen (BattG) lett till stora snedvridningar av konkurrensen inom batteriåtervinningen. Det åligger alla användare av det gemensamma återtagningssystemet GRS att bära alla kostnader som uppkommit under ett kalenderår enligt de lagstadgade bestämmelserna. Tillverkare däremot som lämnar det gemensamma återtagningssystemet kan avsevärt minska sin individuella återköpsskyldighet, vilket innebär att kostnaderna för de som blir kvar i det gemensamma systemet ökar. Följaktligen måste de totala kostnaderna finansieras med lägre marknadsvolymer, vilket blir en allvarlig konkurrensnackdel för alla producenter som är anslutna till det gemensamma återtagningssystemet.

För att komma tillrätta med problemet krävs en förändring av batterilagen för att skapa en rättvis konkurrensmiljö för alla marknadsaktörer, vilket också uppmärksammats av den lagstiftande myndigheten. Batterilagen förväntas att ändras per den 1 januari 2020 och ett första utkast lär komma under våren 2019. GRS förhoppning är att snart kunna återgå till de lägre priserna.

Källa: GRS Batterien

”Passiva” enheter berörs av WEEE-recycling i Tyskland från 1 maj

För att anpassa sig till andra EU-länder och verka för en mer enhetlig WEEE-rapportering inom EU inför nu Tyskland registreringsplikt även för så kallade ”passiva” slutanordningar som leder växelström upp till max 1000 volt eller likspänning upp till max 1500 volt. Från den 1 maj 2019 måste därför produkter såsom till exempel antenner, strömdosor, strömbrytare, adaptrar, färdiga ljudkablar med anslutningsuttag och säkringar registreras.

Man skiljer dock fortsatt på slutanordning och komponent. Produkter som faller under komponenter som till exempel kabel på metervara, ändhylsor och ringkabelskor behöver inte registreras.

Tillverkare av passiva enheter som avsätter produkter på den tyska marknaden är skyldiga att lämna in sin registreringsansökan till Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR), Tysklands motsvarighet till El-kretsen i Sverige, före den 1 maj 2019. För mer information eller frågor kring registreringsprocessen samt de skyldigheter som kan uppstå för tillverkaren när det gäller WEEE-recycling vänligen kontakta avdelningen Miljörapportering vid Tysk-Svenska Handelskammaren.

Läs mer även i vår utförliga artikel om regeländringen.

Källa: Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR)

WEEE-företaget ERA i Österrike sänker priserna

På grund av den positiva utvecklingen på råvarumarknaden samt en konsekvent optimering av insamling och återvinning har WEEE-företaget Elektro Recycling Austria (ERA) kunnat sänka sina priser för återvinning av stora elektroniska apparater, bildskärmar och apparatsbatterier med litium jämfört med andra konkurrerande återvinningssystem i Österrike. Prissänkningen som trädde i kraft redan den 1 januari 2019 gäller för både hushålls- och företagsavgifter. För aktuella priser se ERA:s hemsida under Downloads och Tariffs.

Källa: ERA Elektro Recycling Austria GmbH

Tydligare mål för minskad plastförbrukning efterfrågas i Österrike

Recyclingföretaget ARA i Österrike kräver en tydligare och snabbare handlingsplan från politiker och industri för att hantera plast och plastförpackningar i framtiden. Den planerade åtgärden att förbjuda plastpåsar står för mindre än 2 procent av all plastförbrukning, vilket inte kommer att uppfylla de höga EU-återvinningsmålen från 2025. Nya innovationer och investeringar behövs för att istället använda återvunnet material i större utsträckning och för att skona primärråvaror. Österrikiska företag behöver därför förutsägbarhet, klarhet i sina mål och förtroende för miljöpolitiken.

Källa: Altstoff Recycling Austria (ARA)

Finland tar ställning i plastfrågan

Finland är ett av alla EU-länder som aktivt stödjer genomförandet av EU:s strategi för plast i en cirkulär ekonomi och som driver kommersialiseringen av biobaserad plast och att hitta ersättningar för plast. Regeringen har formulerat en ”National Plastic Roadmap” som inrättar kort- och långsiktiga åtgärder för att minska plastavfallet och öka återvinningen. Några viktiga förändringar för producenter inkluderar möjligheten att tillämpa höjd skatt på engångsprodukter istället för ett utvidgat producentansvar för en specifik engångsplast. Vidare har Finland ökat landets mål för återvinning av plast från 25 till 50 procent år 2025.

Källa: Miljöministeriet, Finland

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontaktperson

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45