Foto: Akermark/Images of Money/Flickr.com

Kronan försvårar handeln med Tyskland

2014-05-26

De olika valutorna i Tyskland och Sverige är det största enskilda handelshindret som kvarstår mellan länderna. Det framgår ur den nya konjunkturbarometern som Tysk-Svenska Handelskammaren har samman-ställt från tyska och svenska exportföretags enkätsvar. De flesta andra handelshinder som nämns i enkäten är däremot problem som företagen själva skulle kunna ta itu med - utan att politiken behöver blandas in.

Företagen från Tyskland och Sverige som deltog i undersökningen ser konjunkturen i partnerlandet generellt i en positiv dager. Detta gäller såväl det aktuellt rådande konjunkturläget som utsikterna för det kommande halvåret. Utsikterna pekar till och med lätt åt en ytterligare förbättring av situationen.

Positiva bedömningar för konsumtionen

Särskilt positiva betyg i båda länder får konsumtionskonjunkturen. Genomsnittssiffran bland svaren ligger över den för investerings- och byggkonjunkturen.

– Uppenbarligen ser vår panel den privata konsumtionen som en relativt stark svensk konjunkturmotor – en uppfattning som också flertalet svenska prognosmakare delar. Siffran vad det gäller Tyskland är också positiv efter den under ganska lång tid rätt avvaktande attityden hos de tyska konsumenterna, säger professor Hubert Fromlet från Linnéuniversitetet som har utvärderat och kommenterat undersökningen.

Olika valutor största handelshindret

På frågan efter områden som försvårar den tysk-svenska handeln är det mest valda svarsalternativet att länderna har två olika valutor. 51 procent av de svarande från tyska företag med affärsrelationer till Sverige ser detta som ett problem. Motsvarande siffra bland svenska företag med export till Tyskland är 48 procent.

Förutom valutaproblematiken ser företagen dock främst hinder inom områden där de själva skulle kunna åstadkomma väsentliga förbättringar – utan att de behöver hanteras på politisk nivå.

De största handelshindren mellan Tyskland och Sverige ur svenskt perspektiv (max tre svar):


– Tysk-Svenska Handelskammaren erbjuder seminarier och information om affärskulturen i det andra landet, hjälper till att hitta rätt partner, tar hand om byråkratiska förpliktelser och förmedlar språkstipendier. Att många företag upplever svårigheter inom dessa områden visar att det kan löna sig att använda sig av vår expertis för att utnyttja sin fulla tillväxtpotential, säger Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren.

Unik konjunkturundersökning

Den tysk-svenska konjunkturbarometern är handelskammarens undersökning avseende tyska och svenska exportföretags syn på konjunkturen i partnerlandet. Det unika med enkäten är de ”korsvisa bedömningarna”, det vill säga att tyska företag med export till Sverige bedömer den svenska konjunkturen och tvärtom avseende Tyskland.

Frågorna besvarades 24 april till 9 maj 2014. Mer än 100 svenska och över 50 tyska företag svarade på enkäten. Framöver kommer undersökningen att genomföras två gånger per år.

Hela rapporten finns att ladda ner här.

Kontakt

Malin Johansson

Communication & Member Services | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 64