Inflationen bekymrar tyskarna

2022-05-05

Enligt preliminära uppskattningar från den centrala statistikmyndigheten Destatis uppgick den tyska inflationen (KPI) i april till synnerligen höga 7,4 procent. Hubert Fromlet ger en bakgrund och analyserar hur vägen framåt kan tänkas se ut.

Även i Tyskland ses inflationen som ett ytterst allvarligt problem – precis som i Sverige. Med så pass höga siffror reduceras tyskarnas köpkraft med negativa återverkningar på den privata konsumtionen, den i särklass största BNP-komponenten. Samtidigt försvåras utgångsläget inför de kommande löneförhandlingarna. Hur stora nominella löneökningar kommer att behövas för att facket kan uppnå den eftersträvade reallöneökningen?

Var finns den höga inflationen?

Med tanke på alla negativa konsekvenser kan det vara av intresse att något närmare analysera var den höga inflationen – med en kontinuerlig uppgång från 4,9 procent i januari till förmodat 7,4 procent senast i april – blir synlig i den officiella statistiken.

De bakomliggande orsakerna till denna bekymmersamma utveckling är kända. Nämnas kan exempelvis coronakrisen (senast i Kina), kriget i Ukraina och härmed sammanhängande brutna leveranskedjor, snabbt stigande transport-, råvaru- och energipriser men också den mycket expansiva penningpolitiken med under lång tid artificiellt låga räntor. Mer detaljerat har den tyska inflationen följande utseende:

Tysk KPI-inflation januari - februari 2022 (i procent jämfört med föregående år)’

                        

                                   Vikt i KPI (%)        Jan          feb          mar          april

Totalt                          100,0                      4,9           5,1          7,3           7,4

----------------------------------------------------------------------------------------------

Varor                            46,8                       7,2          7,3        12,3          12,0

¤ varav energi**         10,4                       20,5         22,5       39,5         35,3

¤ varav livsmedel        8,4                        5,0           5,3         6,2           8,5

Tjänster                        53,2                       2,9          2,8         2,8           2,9

’ Källa Destatis       **energipriser/-produkter för hushållssektorn

Som framgår av ovanstående tabell kommer de huvudsakliga bidragen till det nuvarande höga tyska inflationstrycket från energi- och livsmedelspriser – och är därmed bevisligen starkt kopplade till corona och kriget i Ukraina. Men även tjänsterna – motsvarande mer än hälften av KPI-indexet – står för en del av den pågående totala inflationsökningen. 2,9 procent torde dock vid en teoretisk partialanalys fortfarande ligga i linje med ECB:s inflationsmål (2 procent på medellång sikt).

Alltjämt mycket osäkra utsikter för inflation och löner

Inflationsutsikterna förblir osäkra. Dels kan inte förutses när kriget i Ukraina är över. Dels kan den kommande inverkan från efterfrågesidan (konjunkturen) inte uppskattas i dagsläget. Vidare kan inte resultatet av Tysklands kommande löneförhandlingar ges en närmare precision, trots att man kan ana att de blir mycket besvärliga.

Trots all osäkerhet räknar flertalet tyska prognosmakare med en sjunkande inflation under loppet av 2022/2023. Exempelvis utgår expertgruppen Sachverständigenrat, SVR, från genomsnittligt 6,1 procent i år till fortfarande väl höga 3,4 procent under 2023.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren