Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Det här vill tysk-svenskt näringsliv se från nästa regering

2022-09-01

Den 11 september går Sverige till val. Tysk-Svenska Handelskammaren frågade några medlemsföretag vad som är viktigt att nästa svenska regering tar tag i. Så här svarade de.

Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och bland utländska bolag som etablerar sig i landet har Tyskland under en längre tid stått för den största ökningen. Tyskt och svenskt näringsliv är sammanflätade med viktiga industrier såsom fordon, maskiner, elektronik och råvarutillverkning och samarbete på exempelvis miljö- och energiområdet är omfattande. Politiska beslut har stor betydelse för tillväxten i näringslivet. Så vad är viktigast ur ett tyskt-svenskt perspektiv?

Jennie Cato, Head of Public Affairs Scania

– För Scania är det viktigaste just nu att vi får till en laddinfrastruktur för tunga fordon, med tillräcklig täckning och kapacitet. Men för att uppfylla klimatavtalet på kort och medellång sikt behöver vi även jobba med biobränslen, och då är reduktionsplikten en förutsättning för att fasa ut fossila bränslen. Laddinfrastruktur och hållbara biobränslen blir också viktiga frågor under Sveriges EU-ordförandeskap som startar redan i januari 2023. Sverige som hemmamarknad är ganska liten för Scania jämfört med marknader som Tyskland, Brasilien och Storbritannien, men eftersom en stor del av vår forskning och utveckling ligger i Södertälje är det oerhört viktigt för oss att kunna testa och prova ny teknik hos kunder i Sverige.

Vi vill också uppmana politiken till ökad dialog mellan näringsliv och politik. Industrin är redo, vi driver redan den gröna omställningen i vår bransch, nu gäller att politiken hänger med i den takt vi behöver.

Sofronios Kostelidis, vd HOCHTIEF Sverige

– Från den nya regeringen önskar vi en större öppenhet för fler partnerskapsbaserade avtalsmodeller mellan offentliga beställare och företag. Detta skulle möjliggöra en ökad transparens och en mer balanserad riskdelning, vilket i slutändan innebär förtroendeskapande. Om potentiella entreprenörer involveras på ett tidigt stadium i planeringsfasen sparas värdefull tid och – ännu viktigare – dessa företag kan bidra med specifik kunskap och erfarenhet från sin internationella verksamhet till konkreta projekt. Detta är en stor fördel med Early Contractor Involvement (ECI).

Tidigare har det ofta funnits missnöje på båda sidor, höga finansiella krav och stora förseningar i byggprocesserna. Det skulle vara en stor framgång om vi gemensamt kunde eliminera eller minska sådana problem avsevärt i framtiden.

Pia Berglund, Global Director Regulatory Affairs Einride

Einride är ett tämligen nytt bolag inom området elektriska, uppkopplade och autonoma transporter.  Som svenskgrundat bolag har vi grunden för vår utveckling och testning av våra produkter här i Sverige. Detta innebär att vi gärna ser satsningar på stöd för testning och innovation inte minst för ny teknik såsom autonoma fordon. Vi ser tyvärr att det allt för ofta enbart är den gamla industrin som bjuds in till bordet i kommissioner och råd såsom exempelvis Elektrifieringskommissionen. En ny regering behöver också ta in de disprutiva företagen, där Einride är ett, inom elektrifierade transporter. Vidare har vi stora förhoppningar om att nästa regering håller den svenska fanan högt vid det svenska ordförandeskapet våren 2023. Här kan nya företag som Einride visa på alla de möjligheter som finns i omställningen.

Marc Hoffmann, vd Eon Sverige

– Det finns flera åtgärder på energiområdet som behöver genomföras oavsett vilken sida som bildar regering, inte minst för att underlätta och påskynda utbyggnaden av det svenska elnätet. Dessa åtgärder borde kunna samla ett brett politiskt stöd eftersom det handlar om att möjliggöra för elektrifieringen av Sverige, stärka svensk konkurrenskraft och uppnå klimatmålen. Men det är angeläget att besluten inte fördröjs. Utmaningen för kommande regering blir att hinna med att utreda och genomföra viktiga beslut om elektrifieringen under nästa mandatperiod. Ett exempel på en viktig åtgärd är att minska ledtiden för tillståndsgivning för elnätsutbyggnad. En annan är att undanröja hindren för lokal elproduktion i städerna i form av kraftvärme.

Magnus Strand, vd DB Schenker Sverige

– Vi vill se tydliga och långsiktiga spelregler på att antal områden, exempelvis när det handlar om hållbarhetsfrågor, skatter och elektrifieringen. Just nu råder stor oklarhet kring hur infrastrukturen kommer se ut, vilket delvis är kopplat till energikrisen vi upplever. Jag skulle önska mig konkreta svar på strategiskt centrala frågor. Vi är ivriga att ställa om, men när det kommer till investeringar som ska vara bärkraftiga i minst tio år framåt – inget företag vill satsa på teknologiska återvändsgränder – så vill jag se tydliga handlingsplaner som främjar framtidens logistik för miljöns skull. Politiken måste vässa krafterna på en rad områden för att säkerställa att tekniklösningarna som företagen satsar på, vare sig vi pratar om batterier eller vätgas, är kommersiellt gångbara.

Slutligen hoppas jag att nästa regering på allvar inser hur avgörande ett tryggt och säkert samhälle är för oss alla. Affärsverksamheter, både stora som små företag, drabbas hårt av otryggheten vi ser just nu.

 Tomer Feffer, vd Bayer Sverige

– För Bayer är det prioriterat att alla som bor i Sverige ges bättre tillgång till hälso- och sjukvård och avancerade behandlingar. Samtidigt behöver det säkerställs att det finns en trygg tillgång till livsmedel trots pågående lokala och globala utmaningar för våra bönder.

Med en åldrande och växande befolkning är investeringar i avancerad teknik och att göra teknik och innovationer tillgängliga i rätt tid och på ett jämlikt sätt för individen det enda sättet på vilket vi kan driva fram ett hållbart samhälle. Sverige har länge varit ett föregångsland inom många områden. Men just nu står vi inför flera utmaningar och brister när det gäller att använda de tillgångar vi har på bästa sätt. Nästa regering kan förbättra livskvaliteten för människor genom att satsa mer på förebyggande vård, att fler får tillgång till sin diagnos, på bästa tillgängliga behandling och genom bättre uppföljning för hela befolkningen.