Tio svenska miljöteknikföretag utvalda till Tysklandsaccelerator

2023-02-17

Internationaliseringsprogrammet för den tyska marknaden, Swedish-German Cleantech Platform (SGCP), drivs gemensamt av Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren. Svenska cleantech-bolag har varje år chansen att få stöd i att exportera sina energiinnovationer. Nu har de tio svenska deltagande bolagen för 2023 valts ut.

Deltagarna och projektteamet träffades för en inledande kickoff på Tysk-Svenska Handelskammaren. Nätverkande och utbyte av erfarenheter kring marknadsetablering stod på agendan samt även att påbörja den interkulturella resan mot Tyskland. Hela året kommer präglas av individuell coachning, workshops och pitch-optimering för samtliga deltagare. 

Resultatet ger optimala förutsättningar för de två gemensamma delegationsresorna till Tyskland. Den första resan går av stapeln redan i slutet av mars 2023 till delstaterna Baden-Württemberg och Nordrhein-Westfalen. Dessa delstater är hemvisten för många stora industriföretag och ligger dessutom i framkant avseende den gröna omställningen.  

"Programmet pekar ut de viktigaste ingångarna till den tyska marknaden."

Programmet pekar ut de viktigaste ingångarna till den tyska marknaden och ökar deltagarnas kunskap om det tyska affärsekosystemet och dess institutioner, kluster, inkubatorer och finansieringsmöjligheter. Utöver detta kommer individuella affärspartnerförmedlingar att genomföras vilket ger de deltagande bolagen direktkontakt med beslutsfattare, inköpare och affärsutvecklare som är på jakt efter nya lösningar inom miljöteknik. Den tyska energimarknaden genomgår en stor omställning som accelererats på grund av det rådande världsläget och energikrisen. För att förbli konkurrenskraftig krävs ett nytänkande inom industrin, därmed är intresset för nya tekniska lösningar stort. 

Energimyndighetens expansionsfrämjande av svensk miljöteknik inom ramarna för Swedish-German Cleantech Platform förser samtidigt tyska aktörer med tekniska lösningar i framkant. Här är deltagarna i 2023 års upplaga av Swedish-German Cleantech Platform: 

Biofrigas 
Biofrigas tillverkar småskaliga anläggningar för produktion av flytande biogas (LBG). Bolaget arbetar med avancerad kryogen teknik och nyttjar att olika ämnen fryser vid olika temperaturer. På så sätt kan en gas delas upp i olika ämnen, exempelvis metan och koldioxid. Dessa kan sedan i nya processer komma till nytta igen i sin rena form. 

C-Green 
C-Green gör vått avfall värdefullt genom att tillhandahålla HTC OxyPower-anläggningar för att omvandla slam till användbart biobränsle med hjälp av hydrotermisk karbonisering (HTC) och våtoxidation. Tekniken kan användas av avloppsreningsverk och industrier för hållbar slamhantering. 

DAZOQ
Dazoq erbjuder en plattform för Intelligent Energy Management System (IEMS) för att hjälpa industriföretag att minska sin energiförbrukning med upp till 20 procent. Sensorer mäter strömförbrukning och visualiserar potentiella besparingar i det AI-kontrollerade och molnbaserade energihanteringssystemet. 

Ecoclime Group 
Ecoclime Evertherm är ett system som tar vara på outnyttjad energi i spillvatten. Den patenterade och validerade tekniken möjliggör energiåtervinning av spillvatten med en återvinningsgrad på över 90 procent. Energibehovet hos en byggnad kan därmed minskas med upp till 30 procent. 

Enequi 
Enequi erbjuder intelligenta system och tjänster för energilagring och energioptimering. EnerquisQuiPower-system optimerar användningen av energi från exempelvis solceller och energilager och balanserar energiförbrukningen för högsta utväxling. QuiPower tar hänsyn till antalet förväntade soltimmar och hur mycket varje kilowattimme kommer att kosta imorgon. Dessutom bygger systemet över tid upp kunskap baserad på hushållet historiska energiförbrukning. Resultatet: en tryggare elförsörjning och markant sänkta elkostnader.  

Epishine 
Epishine är en ledande utvecklare och tillverkare av tryckta solceller. Epishine producerar en unik organisk solcell i en ISO-certifierad industriell tryckprocess som är optimerad för att tillgodogöra sig omgivande inomhusljus och enkelt integreras i mindre elektronikkomponenter med låg effekt. 

InviSense 
InviSense gör det möjligt att mäta fukt i byggnader och dess olika beståndsdelar under byggprojekt. De ultratunna och passiva sensorerna byggs in för att kunna användas under hela byggnadens livslängd. Genom att mäta fukt och temperatur i exempelvis betong och avjämningsmassa tillförs endast så mycket värme som är nödvändigt under torkprocessen samt signalerar när en övergång till nästa fas i bygget är lämplig. På så sätt görs stora vinster i både tid- och energioptimering. 

Modio
Modio erbjuder energihantering av anläggningstillgångar i realtid. Modio kan extrahera och importera data från byggnader och system på ett säkert, automatiserat och kontinuerligt sätt. Dessa data kan användas för verifiering av nya affärsmodeller som exempelvis "Cooling as a Service" (CaaS), kontroller för byggnader med nettonollutsläpp och verifiering av byggnaders CO2-utsläppsrapporter. 

ProptechOS (Idun Real Estate Solutions) 
ProptechOS är en plattform som samlar in och harmoniserar realtidsdata från byggnadsledningssystem, BIM (Building Information Modeling) och IoT-enheter. Fastighetsteknikens operativsystem gör byggnader mer effektiva och gör dem redo att bli uppkopplade som integrerade delar av den smarta staden. 

z.trusion® (Reliefed)
z.trusion® öppnar stora möjligheter för innovativ och hållbar design av extruderade produkter. Den patenterade z.trusion®-tekniken skapar profiler och strukturer med komplexa tvärsnitt som minskar såväl kostnaderna som miljöpåverkan.   

Kontakt

Christiane Binsteiner Foberg

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96