Nyhetsbrev Internationell Recycling #6 2021

2021-12-13

I årets sista utgåva av vårt nyhetsbrev rapporterar vi bland annat om att Tyskland inför utökade krav för dryckesförpackningar avsedda för engångsbruk och att lagstiftningen för elektrisk och elektronisk utrustning uppdateras. Därtill blir det information om att Ikea vill sluta använda plast i sina förpackningar, avstickare till Spanien, Polen och Finland samt en genomlysning av oron rörande implementeringen av engångsplastdirektivet inom EU.

Utökade krav för dryckesförpackningar avsedda för engångsbruk i Tyskland

Den första etappen av det så kallade ”utökade pantkravet för dryckesförpackningar för engångsbruk” träder i kraft den 1 januari 2022. Vissa typer av ovannämnda förpackningar kommer nu i stället att omfattas av ett retursystem. De dryckesförpackningar som nu ska deponeras till pant utöver de förpackningar som redan omfattas av kravet är dryckesflaskor och dryckesburkar för engångsbruk tillverkade av alla material med en volym på mellan 0,1 och 3,0 liter om de är fyllda med dryck såsom vin- och vinbaserade cocktails/ blandningar som liknar vin, frukt- och grönsaksjuicer samt frukt- och grönsaksnektar utan kolsyra.

Dryckesburkar med en volym på mellan 0,1 och 3,0 liter kommer att omfattas av pant om de innehåller dryck som exempelvis mjölk och mejeridrycker samt andra drickbara mejeriprodukter eller dietdrycker för spädbarn eller småbarn.

Kravet att ingå i retursystemet är kopplat till den tidpunkt då den fyllda engångsförpackningen först släpptes ut på den tyska marknaden eller när den introducerades, till exempel vid import, i Tyskland.

I framtiden finns planer på att även engångsplastflaskor som innehåller mjölk eller liknande drickbara mejeriprodukter ska omfattas av pantsystemet men mer om detta kommer längre fram. 

Källa: Zentrale Stelle

Ikea vill sluta använda plast i sina förpackningar

Ikea meddelade nyligen att de kommer att sluta använda plast i sina förpackningar från och med 2028. Genom att fasa ut plasten från sina konsumentförpackningar vill de driva på utvecklingen mot att använda förnybara och återvunna material och på så sätt göra sina förpackningar mer hållbara och samtidigt minska plastavfallet. Denna satsning kan komma att främja och stimulera förpackningsinnovation också på andra håll, då Ikeas storlek sannolikt påverkar industrin i positiv riktning.

Idag utgör plast mindre än 10 procent av den totala volymen som används till Ikeas 920 000 ton förpackningar. Ikea meddelade dock att de kommer att fortsätta använda plast till de livsmedel som säljs, för att säkerställa produktsäkerheten. Plasten kommer dock att vara återvunnen eller förnybar, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Källa: Miljö & Utveckling

Oro rörande implementeringen av engångsplastdirektivet inom EU

Plasttillverkare runt om i Europa uttrycker en oro över att många medlemsländer antingen inte har implementerat de obligatoriska kraven i EU:s engångsplastdirektiv (SUP) enligt den uppsatta tidsramen eller också tillhandahåller undantag på den nationella marknaden. Deadline för införandet av EU:s omfattande direktiv innehållande förbud och märkningsregler var den 3 juli 2021.

Direktivet från 2019 antogs hastigt och ledde till att många av bestämmelserna var otydliga och behövdes tolkas. Uppdaterade riktlinjer och direktivets omfattning publicerades fyra veckor före tidsfristens utgång, vilket gav lite mer klarhet inför implementeringen. Tolkningsutrymmet leder dock till oväntade situationer som till exempel ett förbud mot användandet av återvinningsbar plast, samtidigt som man utesluter pappersprodukter belagda med plast. 

Sedan några månader tillbaka pågår en utvärdering av implementeringen i medlemsländerna för att lyfta konsekvenserna av olika förpackningsdirektiv inom EU. Det finns dels en oro över trenden att bryta upp de harmoniserade förpackningsreglerna på den inre marknaden, dels för att det ofta uppstår särskilda nationella regler på plastförpackningar.

Vidare är den långsamma implementeringen av EU:s förbud mot produkter som sugrör i plast, vissa take-away-förpackningar gjorda av EPS och dryckesförpackningar för engångsbruk tillverkade av EPS ett problem. Studier visar att endast elva medlemsländer implementerat dessa förbud hittills. Situationen är ännu värre för märkningsreglerna för engångsbägare för drycker, som endast implementerats i fem medlemsstater.

Källa: EuPC

Reduce, reuse och recycle-kampanj i Polen

För att minska mängden avfall i Polen kommer en rikstäckande kampanj genomföras för att främja idén om 3R (Reduce, Reuse and Recycle) i vardagen. Arrangörerna vänder sig till både kommuner, skolor och föreningar och vill med denna kampanj göra konsumenter uppmärksamma på hur man inspirerar andra till att använda detta tankesätt i vardagen och på så sätt ökar medvetenheten om förebyggande av avfall i Polen. Projektet är organiserat som en del av European Waste Reduction Week, en kampanj för att öka medvetenheten om förebyggande av avfall i Europa.

Källa: Rekopol

Försvinner märkningen med ”Den Gröna Punkten” i Spanien?

Spanien har nyligen lagt fram ett förbättrat förslag gällande förpackningar och förpackningsavfall. I förslaget framgår att det inte längre kommer att vara obligatoriskt att märka förpackningar med symbolen ”Den Gröna punkten”. Anledningen till att man nu vill ta bort kravet på märkning av förpackningar med ”Den Gröna Punkten” är att den anses som vilseledande för konsumenterna när det gäller förpackningarna återvinningsbarhet.

Källa: Complience & risks

Finland fokuserar på utländska distansförsäljare

Producentansvaret för förpackningar utökades i somras till att även omfatta utländska nätbutiker och andra distansförsäljare. Den ändrade avfallslagstiftningen innebär att även utländska distansförsäljare ingår i producentansvarssystemet.

Lagändringen innebär mer rättvisa spelregler när det gäller skyldigheterna i producentansvaret. För förpackningsproducenterna innebär det dock att rapporteringen blir ännu mer omfattande än tidigare, då näthandel kommer att ingå i rapporteringen.

Återvinningssystemet Rinki i Finland har nu lanserat ett projekt för distansförsäljare som gör det enklare att ansluta sig till producentansvarssystemet, vilket skulle innebära att alla kunder har samma villkor. 

Ett stort problem är dock bristen på transparens i utländska nätbutiker. Onlinebutiker arbetar på en köpardriven basis och fokuserar på köpupplevelsen. Ibland finns det ingen information om bakgrundsföretaget på webbplatsen. Nationella myndigheter har bara befogenheter i sitt eget land, så samarbete över gränserna är nyckeln till framgång för detta projekt. Finska myndigheter har inte några befogenheter över utländska företag, men man hoppas att deras råd och vägledning kan påverka myndigheter och företag i andra länder.

Källa: Rinkii Finland

Sänkta återvinningsavgifter i Spanien inför 2022

Som vi tidigare informerat om planerade Ecoembes i Spanien att genomföra en kraftig höjning av återvinningsavgifterna inför 2022. Denna höjning har nu beslutats att nedjusteras till i genomsnitt 5 procent från den ursprungliga planerade höjningen på 9,75 procent. De nya avgifterna återspeglar effekten och relevansen på den rådande råvarumarknaden som påverkar hela leveranskedjan. Försäljningspriserna på de material som Ecoembes hanterar har stigit kraftigt, vilket haft en positiv inverkan på avgiftssättningen.

Källa: Ecoembes

Utökad B2B-återtagningsskyldighet för WEEE i Tyskland

Från och med den 1 januari 2022 uppdateras lagstiftningen i Tyskland för elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG3) och en förändring är att tillverkare av B2B-utrustning kommer att vara skyldiga att lämna in ett så kallat ”återtagningskoncept” till det centrala registret för uttjänta elektriska produkter (Stiftung Elektro-Altgeräte Register) och även att informera användarna om hur produkterna kan avyttras när de är uttjänta. För de företag som redan har en B2B-registrering finns en tidsfrist till den 30 juni 2022. Bakgrunden till ändringen är att man tydligare vill specificera återtagningsskyldigheten och uppmuntra tillverkarna att ta itu med denna. Vi på Tysk Svenska Handelskammaren kan assistera företag så kontakta oss gärna för mer information.

Källa: Take-e-eway

Brödförpackning i återvinningsbart mono-material

En österrikisk förpackningskoncern har utvecklat en ny form av brödpåse som enkelt kan förslutas utan en konventionell plast- eller metallklämma. Brödförpackningskonceptet bygger på samma princip som vanligtvis används för förslutning av förpackningar med så kallade bomullsrondeller.

Hela brödförpackningen, inklusive dragskon, består av samma återvinningsbara monomaterialpolypropen (PP) eller polyeten (PE).

Eliminering av metall- eller plastklämmor sparar resurser och förenklar kundernas logistikprocesser. Brödförpackningen har också fördelar för konsumenten, eftersom hantering och kassering blir mer användarvänlig.

Källa: Packnews

Kontakt

Eva Trulsson

Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 45