Nyhetsbrev Internationell Recycling #5 2022

2022-10-21

Viktiga förändringar rörande producentansvar, innovativa förpackningsnyheter, ett svenskt klimatupprop och en eventuell pant på mobiltelefoner är några av upplysningarna som får plats i oktoberutgåvan av vårt nyhetsbrev, som har ett utpräglat tysk-svenskt fokus. Trevlig läsning!

Förpackningsförordning ändras i Sverige nästa år

Den 1 januari 2023 börjar ett viktigt tillägg i lagstiftningen som berör distanshandel gälla. Om du från ett land utanför Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutanvändare eller privatperson i Sverige så omfattas du av lagstiftningen för utökat producentansvar (EPR). Den nya förordningen innebär bland annat att fastighetsnära insamling ska vara infört i samtliga Sveriges kommuner senast den 1 januari 2027 och att kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar den 1 januari 2024.

Grundtanken med EPR är att minska mängden avfall och se till att det avfall som uppstår återvinns och används till nya produkter. I Sverige hanterar Förpackningsinsamlingen (FTI) 90 procent av alla insamlade hushållsförpackningar.

Ett företag har producentansvar i Sverige om det uppfyller något av följande:

  • Fyller eller på annat sätt använder en förpackning (för att skydda, presentera eller underlätta hanteringen och transporten av en vara)
  • För in en förpackad vara till Sverige
  • För in en förpackning till Sverige (serviceförpackning)

FTI erbjuder företag få råd och information och genom ett rikstäckande system för insamling av alla typer av förpackningar uppfylls lagens krav på producenter. Vidare tillhandahålls stöd vid redovisning av förpackningsvolymer och rapportering till Naturvårdsverket, samt utbildning inom innovativ förpackningsdesign och klimatsmarta val för mer återvinningsbara förpackningar.

Dessa faktorer bidrar till att återvinningen i Sverige ökar genom innovation och spridande av kunskap om producentansvaret för förpackningar tillsammans i syfte att företag, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer ska uppnå regeringens återvinningsmål. Mer information inom detta område finns på Förpackningsinsamlingen.

Källa: Förpackningsinsamlingen (FTI)

Tyskarna vill ha enhetliga sorteringsanvisningar på förpackningar

En undersökning gjord på uppdrag av föreningen Trennhinweis visar att 80 procent av den tyska befolkningen vill ha enhetliga sorteringsanvisningar på förpackningar. Föreningen, grundad av de duala systemen i Tyskland, förser producenter med information som kan tryckas på förpackningarna för att visa konsumenterna hur de ska sorteras eller bortskaffas på ett korrekt sätt. Syftet med tjänsten är att öka insamlingsmängderna i de gula behållarna och säckarna och att förbättra kvaliteten på det insamlade återvinningsmaterialet.

Undersökningen bekräftar också att föreningens sorteringsanvisningar kan bidra till större tydlighet för konsumenter att sortera rätt, då det inte alltid framgår hur den tomma förpackningen ska sorteras. I nuläget hamnar i genomsnitt 30 procent av avfallet felaktigt i den gula soptunnan.

Utöver symbolerna för korrekt avfallssortering erbjuds även QR-koder som kan tryckas på förpackningen. Genom att skanna QR-koden kan konsumenter komma åt informationsfilmer om avfallssortering. Kortfilmerna kan även anpassas efter regionala eller landspecifika sorteringsregler. Den digitala varianten är särskilt populärt bland den yngre generationen. Mer än 50 procent av 18 till 24-åringarna i Tyskland säger sig vilja ha QR-koder på förpackningen utöver symboler för att få information om hur förpackningen ska sorteras.

Källa: Föreningen Trennhinweis

Tidsfristen förlängs för e-handelsplattformars producentansvar

Som vi tidigare informerat om kommer Amazon i Tyskland med start 1 januari 2023 att avbryta försäljning av varor och tjänster via deras e-handelsplattform om produkterna inte uppfyller kraven för det utökade producentansvaret (EPR) för uttjänta elektriska- och elektroniska produkter (WEEE). 

På grund av den stora mängden ansökningar och EAR-stiftelsens begränsade handläggningskapacitet diskuteras en förlängning av tidsfristen med ytterligare sex månader. Miljöutskottet i Tysklands överhus (Bundesrat) har inga invändningar mot den planerade förlängningen av tidsfristen för e-handelsplattformar och vissa utskott rekommenderar till och med att denna förlängs.

Det återstår att se om detta kommer påverka tidsfristen som Amazon har satt upp för att leverera EPR-bevisen inom ramen för WEEE lagstiftningen. I nuläget krävs det bevis i form att ett WEEE-registreringsnummer från nya leverantörer som erbjuder produkterna i kommersiellt syfte på den tyska marknaden för första gången. Andra intressanta aspekter med kontrollen är att det ofta är oklart vem i leverantörskedjan som ska registrera sig och att säkerställa att rätt varumärken finns registrerade.

Källa: take-e-eway

Ansvaret för e-handelsförpackningar i Tyskland ändras

I samband med ändringen av förpackningslagstiftningen i Tyskland den 1 juli 2022 trädde en viktig lagändring i kraft för de producenter som använder en så kallad fulfilment-tjänst, dvs en extern partner som förpackar och sänder varorna till slutkonsument.  

Konsekvensen av lagändringen innebär i korthet att fram till den 30 juni 2022 ansvarar leverantören av fulfilment-tjänsten för de förpackningar som används för transport till slutkund. Från den 1 juli 2022 ska ansvaret för dessa förpackningar ligga hos producenten. Som en följd av detta är en producent som använder sig av tjänsten nu skyldig att bestämma de förpackningsmängder som används av leverantören och inkludera dessa mängder som en del av den planerade kvantitetsrapporteringen.

Källa: Landbell AG

Nationellt klimatupprop för att främja klimatomställningen

Över 200 svenska företag, däribland flera förpackningsrelaterade aktörer, deltog i ett stort klimatupprop inför riksdagsvalet i Sverige. Tillsammans stod dessa företag för nästan 20 procent av Sveriges totala BNP. Uppropet riktade sig till alla riksdagspartier som en uppmaning att sluta bromsa klimatomställningen och i stället se möjligheterna. Bland undertecknarna fanns representanter från såväl många stora företag och aktörer som medelstora företag, investerare och startups.

Budskapet som förmedlades var att riksdagspartierna behöver underlätta och accelerera klimatomställningen i stället för att exempelvis utöka fossilsubventionerna eller vidta andra åtgärder som försämrar spelreglerna för de företag som nu satsar stort för att ta nästa gröna kliv.

Källa: Packnews

Pant för mobiltelefoner i Sverige?

Sverige diskuterar ett utkast till ett lagstiftningspaket för att skapa incitament för effektivare insamling av uttjänt elektrisk- och elektronisk utrustning (WEEE). Syftet är ett sätt att förbättra möjligheten att uppnå det ambitiösa insamlingsmålet på 65 procent.

Två av de föreslagna bestämmelserna gäller obligatorisk pant på mobiltelefoner. På förslag finns två olika utkast där det första innebär att en deposition ska återbetalas endast för de mobiltelefoner där det tidigare betalts en deposition. I det andra förslaget får köparen av en ny mobiltelefon en kupong som ger ägaren rätt att återlämna en gammal mobiltelefon i utbyte mot pant. I båda förslagen skulle pantbeloppet uppgå till 100 svenska kronor

Vilket system som eventuellt ska användas och tidsram för införandet kommer att kommuniceras senare.

Källa: Landbell Group

Utökat producentansvar för förpackningar i Danmark

Med en bred majoritet i det danska parlamentet har det nu fattats beslut om att införa ett utökat producentansvar för förpackningar och engångsplastprodukter i Danmark från den 1 januari 2025.

Detta innebär att producenterna kommer att ansvara för och stå för kostnaderna för hantering av förpackningar. Avtalet är ett viktigt steg i övergången till en cirkulär ekonomi och bidrar till att minska koldioxidutsläppen från avfallssektorn fram till 2030.

Målet är att företagen ska minska mängden förpackningar när de förpackar sina produkter. Förpackningar och annat emballage ska även utformas så att de kan återanvändas eller omvandlas till nya förpackningar. De företag som sätter förpackningar på marknaden ska betala avgifter för det avfall som uppstår.

Källa: Elretur Danmark

Ändringar för tillverkare av värmepannor och varmvattensbehållare?

I Tyskland har hittills har värmepannor och varmvattenberedare enligt den tyska Elektrolagstigningen kategoriserats som ”värmeväxlare”. Nu diskuteras ett utkast till en ändring där värmepannor och varmvattenberedare eventuellt kan komma att flyttas till nya kategorier beroende på deras storlek eftersom de per definition inte är värmeväxlare.

Förslaget har dock stött på motstånd från olika håll vilket resulterat i att de även fortsättningsvis ska tillhöra kategorin för värmeväxlare. Det är dock viktigt att definiera om produkterna är avsedda för att användas i privathushåll eller uteslutande för andra sammanhang än privat bruk.

Källa: Stiftung EAR

Schweiz vill begränsa plastanvändningen 

Förbundsrådet i Schweiz har godkänt ett mandat rörande internationella förhandlingar för att utarbeta en plastkonvention. Den schweiziska delegationen fick därmed klartecken att arbeta för ett ambitiöst konvent.

Bakgrunden är att Schweiz vill medverka i den resolution som FN:s miljöutskott antog i början av 2022 som innebär ett internationellt bindande avtal med harmoniserade regler för att bättre kunna bekämpa miljöförorening orsakad av plast. Förhandlingarna kommer att inledas i slutet av 2022 och det planeras en internationell plastkonvention under 2024. Fokus för denna är att finna ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till plastens hela livscykel från utvinning av råvaror, produktdesign och produkttillverkning, till användning och konsumtion och undvikande av avfall, till avfallshantering och återvinning av råvaror. Miljöföroreningar förekommer i alla faser av livscykeln och därmed krävs åtgärder på alla nivåer.

Källa: packreport.de

Kontakt

Eva Trulsson

Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 45