Nyhetsbrev Internationell Recycling #5 2021

2021-11-01

I årets näst sista upplaga av vårt nyhetsbrev rapporterar vi bland annat om att Tyskland minimerar plastinnehållet i organiskt avfall och inför åtgärder för ökad cirkulär användning av plastförpackningar. Därtill blir det en kortare genomlysning av EU-projektet Circular Foodpack samt information om hårdare krav på märkning av förpackningar i Frankrike.

Hårdare krav på märkning av förpackningar i Frankrike

Frankrike har antagit en ny lag i syfte att förbättra den cirkulära ekonomin och skapa tydlighet kring sortering av avfall. Lagen omfattar bland annat ändringar av reglerna gällande vilka symboler som får finnas på hushållsförpackningar. Förslaget innebär att symboler som kan skapa otydlighet för konsumenterna, som tex ”Den Gröna Punkten”, ska förbjudas. Förslaget har kritiserats från många håll och tills dess att den franska högsta förvaltningsdomstolen har avgjort om förslaget är lagligt, kan företag fortsatt använda ”Den Gröna Punkten” på förpackningar.

Vidare har Frankrike nu i september beslutat att införa en standardisering av märkning för källsortering och återanvändning av förpackningar. Märkningen ska användas tillsammans med den franska Triman-symbolen. Den nya sorteringsinformationen finns tillgänglig i olika format, storlekar och färger och det finns även möjlighet att välja olika kombinationer av text och/ eller symboler för att förenkla implementeringen.

Informationen om källsortering tillsammans med Triman-symbolen är obligatoriskt i Frankrike från och med den 1 januari 2022. Det kommer att finnas en övergångsperiod för produkter som har tillverkats eller exporterats till Frankrike före den 9 september 2022. Senast den 9 mars 2023 ska märkningen finnas på samtliga konsumentförpackningar som säljs i landet[VW1] .

Källa: Tysk-Franska Handelskammaren

Nya regler för utländska leverantörer av batterier till Österrike

Från den 1 januari 2022 kommer Österrike att införa nya regler för utländska företag som avsätter batterier i landet. De nya reglerna innebär att utländska företag, som säljer batterier direkt till slutkonsumenter, nu betraktas som producenter. De utländska producenterna måste därmed ansluta sig till ett återvinningssystem, rapportera in sina avsatta mängder samt utse en auktoriserad representant att företräda dem.

Den nya lagstiftningen innebär vidare att utländska producenter har möjlighet att ta över producentansvaret från importörerna när de väl har en auktoriserad representant i landet. De producenter som väljer att ta över producentansvaret från sina importörer måste då även registreras i det österrikiska centrala registret (EDM).

Processen med att anlita en auktoriserad representant i Österrike kan påbörjas från den 1 oktober 2021 även om det enligt lagen är obligatoriskt först efter den 1 januari 2022.

Källa: Landbell

Tyskland minimerar plastinnehållet i organiskt avfall

I framtiden får bioavfall endast innehålla högst 0,5 procent plast innan det komposteras eller fermenteras. Denna gräns meddelades i ändringen av förordningen om organiskt avfall, som nyligen antogs av det tyska förbundsrådet. I framtiden ska gränsen också gälla förpackningar och kaffekapslar, som marknadsförs som biologiskt nedbrytbara plastprodukter. Denna plast bryts inte helt ner i reningsverk och kan därför förorena miljön.

Bioavfall utgör idag den största delen av det separat insamlade kommunala avfallet i Tyskland. Varje år samlas och registreras cirka 14 miljoner ton biologiskt nedbrytbart avfall endast i Tyskland. Merparten av detta behandlas i kompostering och jäsning eller i biogasanläggningar. En stor del av det organiska avfallet hamnar dock i hushållens restavfallskärl och för att ändra detta måste insamling och separering förenklas ute i kommunerna. Det tyska miljödepartementet arbetar med att ta fram olika kampanjer för att förbättra insamlingskvaliteten och att öka medvetenheten om bioavfallets potential som återvinningsbara material.

Källa: Bundesministeriet für Umwelt (BMU)

Nya återvinningsavgifter för WEEE i Finland

Återvinningssystemet Serty i Finland meddelade nyligen de nya avgifter som ska börja gälla från den 1 januari 2022. I följande kategorier kommer avgiften att sänkas:

  • WEEE 1 / 1101 Kyl- och Frysskåp och s.k. ”cool refrigerators”
  • WEEE 2 / 2101 Flat screen TVs, skärmar och monitors (inkl. LCD-fotoramar)

Avgifter för övriga kategorier förblir samma som under 2021.

Återvinningsavgifterna rapporteras som nettovikten av produkten. Undantag är lampor och brandlarm, där mängden ska anges i styck. Vikten ska rapporteras som netto dvs. utan förpackningsmaterial, manualer och liknande då dessa inte innefattas av Finlands WEEE- direktiv.

Fjärrkontroller, laddare, upphängningsanordningar, displayer och liknande ska vara inkluderade vid rapportering såvida de inte säljs som separata tillbehör. Batterier, oavsett om de är uppladdningsbara eller inte, ska rapporteras separat och inte vara inkluderat i produktens vikt.

Källa: Serty, Finland

Circular Foodpack strävar efter högre återvinning av livsmedelsförpackningar

EU-projektet Circular Foodpack har målsättningen att förbättra den cirkulära användningen av plastförpackningar för livsmedel och liknande produkter. För närvarande består denna typ av förpackningar till största delen av plastkompositer eftersom de uppfyller de höga krav som finns för livsmedelsskydd och säkerhet. Nackdelen med dessa materialkombinationer är att de är oupplösligt länkade och att flerskiktade kompositer inte kan bearbetas till högkvalitativa material för vidareanvändning på ett cirkulärt sätt med dagens återvinningsteknik. Materialet hamnar därför ofta på deponier eller används för att generera energi. Återanvändning av återvunnet material från livsmedelsförpackningar är också väldigt begränsat av EU-lagstiftningen då det ofta förekommer oönskade ämnen och särskilda saneringsmetoder behövs.

Circular Foodpack strävar nu efter att utveckla spårbaserade sorteringssystem för separering av livsmedelsförpackningar, förbättra de mekaniska och fysiska återvinningsprocesserna och utveckla innovativa förpackningar av monomaterial som är lätta att sortera och återvinna.

Källa: Recyclingmagazin.de

Åtgärder för ökad cirkulär användning av plastförpackningar i Tyskland

90 procent av alla plastförpackningar som tillverkas i Tyskland består av ny plast och över hälften bränns direkt efter användning. Trots höga insamlings- och återvinningsgrader är systemet för plastförpackningar för närvarande mycket linjärt från produktion till kassering. En studie utförd gemensamt av WWF och System IQ visar att en betydligt mer cirkulär ekonomi är möjlig för plastförpackningar. De viktigaste åtgärderna inkluderar därför innovativa modeller för återanvändning, undvikande och minimering av onödiga förpackningar och återvinningsvänlig design. Fram till år 2040 skulle mer än 20 miljoner ton plast kunna sparas genom dessa åtgärder. Detta skulle innerbära en besparing på mer än sex gånger den årliga förbrukningen av plastförpackningar i Tyskland. Analysen visar vidare att Tyskland år 2040 skulle kunna minska den totala avfallsmängden med 40 procent, förbrukningen av ny plast med cirka 60 procent och förbränningen av avfall för energiproduktion med över 70 procent. Detta skulle vara en effektiv byggsten för klimatskydd.

Källa: packreport.de

Implementeringen av Single-Use Plastic (SUP) i Finland pågår

Finland inledde implementeringen av det s.k.  SUP-direktivet i slutet av sommaren. Bakgrunden till SUP-direktivet är att minska nedskräpningen i miljön, främja cirkulär ekonomi och förenhetliga produktregleringen inom EU. Ursprungligen var åtgärderna inriktade på vissa engångsplastprodukter, men har utvidgats till att även gälla produkter för engångsbruk i allmänhet.

Det första steget togs i slutet av augusti 2021 och innebär förbud att sätta vissa plastprodukter för engångsbruk på marknaden. Vidare ska vissa plastprodukter märkas (sköldpaddssymbol) så det framgår att de innehåller plast. Produkter som släppts ut på marknaden i Finland före 23 augusti 2021 får säljas/användas tills de tar slut. Ingen bortre gräns har fastställts för försäljning av lager.
SUP-kraven, såsom märkningar, produktkrav osv., gäller också produkter som kommer till Finland via gränsöverskridande distanshandel. Nätbutiker som verkar utanför Finlands gränser ska omfattas av producentansvaret för förpackningar, och således gäller det s.k. utvidgade producentansvaret också distanshandeln.

Förutom ovan nämnda förändringar planeras även vidare regleringar under hösten 2021 såsom till exempel minskad konsumtion av SUP-dryckesmuggar och livsmedelsförpackningar, produktkrav för SUP-dryckesförpackningar, utökat producentansvar, separat insamling av SUP-dryckesflaskor och konsumentupplysningsåtgärder.
Källa: Rinkii Finland

Posten i Schweiz samlar tomma PET- flaskor

Som vi tidigare informerat om samlar Swiss Post upp PET-flaskor i hushållen i speciella insamlingspåsar på uppdrag av PET-Recycling Schweiz. Detta projekt har nu pågått i snart ett år och en undersökning visar att majoriteten av användarna är mycket nöjda med tjänsten. De har konstaterat att 10% av de som utnyttjat denna tjänst inte samlat in PET-flaskor tidigare och detta innebär ökad mängd insamlade PET-flaskor. I slutet av juli 2021 hade

6 867 insamlingspåsar samlats in, vilket motsvarar en vikt på 8,9 ton. Erbjudandet är särskilt populärt i de större städerna. Förutom privatkunder har vissa små och medelstora företag också beställt PET-påsarna och använder upphämtningstjänsten från posten.

Källa: packreport.de

Kontakt

Eva Trulsson

Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 45