Bild på matkasse och plastflaskor i container / Unsplash

Nyhetsbrev Internationell Recycling #4 2021

2021-09-20

I årets fjärde upplaga av vårt nyhetsbrev riktar vi blicken mot Sverige, Tyskland och Europas alla hörn och rapporterar bland annat om Amazons ökade producentansvar för återförsäljare, oförändrade förpackningsavgifter hos svenska FTI, uppdaterade regler för import av förpackningar till Turkiet samt hur det utökade producentansvaret för förpackningar kan leda till stigande matpriser i Storbritannien. 

Amazon inför krav på ökat producentansvar för återförsäljare

Amazon informerar nu många av sina återförsäljare att de behöver införa nya rutiner för att kontrollera att regleringarna för det utökade producentansvaret (EPR) efterlevs. De nya reglerna innebär att återförsäljare, som klassificeras som tillverkare, ska ange sitt EPR- registreringsnummer i Amazons portal via en länk, som kommer att tillhandahållas under fjärde kvartalet 2021. Vid utebliven anmälningsskyldighet hotar Amazon med att införa sanktioner för de berörda företagen, exempelvis i form av avstängning från vissa erbjudanden.

För försäljning inom Tyskland kommer de nya bestämmelserna att gälla för produktkategorierna förpackningar, elektrisk- och elektronisk utrustning samt batterier. Berörda återförsäljare är då skyldiga att följa kraven i förpackningslagen, ellagen och batterilagen och meddela Amazon de relevanta registreringsnumren.

Källa: It-recht Kanzlei München

Uppdaterade regler gällande differentierade plastavgifter i Belgien

Som vi tidigare informerat om har Fost Plus i Belgien infört differentierade avgifter för plastförpackningar från 2021. De har nu vidareutvecklat tillämpningen och infört ytterligare en kategori som kommer att tilldelas den högsta avgiften. Kategorin har beteckningen ”Störande Förpackningar” (Disruptive packaging) och definieras som hushållsförpackningar som stör selektiv insamling, sortering och/eller återvinning.  Rent konkret handlar det till exempel om plastförpackningar med en topp eller botten gjord av metall eller oxo-nedbrytbara förpackningar. Den Interregionala Förpackningskommissionen (IRPC) i Belgien har dock godkänt undantag från den nya regeln för tre typer av förpackningar.

  1. Plastflaskor som är till minst 70 procent (eller 50 procent för 50cl flaskor) täckta av en hylsa, förutsatt att hylsan är i ett annat material än flaskan och inte perforerad för borttagning.
  2. Plastförpackningar som är laminerade med aluminiumfolie, exempelvis för drycker, frukt, färdigmat eller rengöring.
  3. Laminerad kartongförpackning för chips och mjölkpulver, om de innehåller mindre än 85 procent pappersfiber.

Ovan nämnda kategorier utgör för närvarande undantagen som finns och kommer att kategoriseras utifrån den brukliga återvinningsavgiften.

Källa: Fost Plus, Belgien

Reviderade priser för användandet av symbolen den Gröna Punkten i Spanien

Spanien påverkades starkt av coronapandemin under 2020. Trots detta fortsatte återvinningen av hushållsförpackningar att vara den mest utbredda aktiviteten bland befolkningen i Spanien i syfte att gynna miljön. Då mängden sålda och förbrukade hushållsförpackningar ökade kraftigt i landet innebar utvecklingen ökade kostnader för de kommunala återvinningsbolagen. Detta har lett till att återvinningssystemet Ecoembes nu måste justera upp sina priser för återvinning med i genomsnitt 9,75 procent på alla material inför 2022 för att kunna uppfylla de uppsatta målen i den nuvarande förpackningslagstiftningen.

Vidare kommer det att införas nya avgifter för PET-dryckesflaskor och även dryckesförpackningar tillverkade i stål och aluminiumburkar till följd av det nyligen introducerade återvinningsprogrammet Reciclos.

Mer detaljer om de nya priserna finns på Ecoembes hemsida

Källa: Ecoembes

Oförändrade förpackningsavgifter hos FTI under 2022

Förpacknings & Tidningsinsamlingen AB (FTI) meddelade nyligen att de inte planerar att höja avgifterna för plast-, papper- eller metallförpackningar inför 2022. Svensk Glasåtervinning kommer att tillkännage sina avgifter under början av hösten.

Den ökade mängden av förpackningsavfall som uppkommit under den pågående pandemin har inneburit att FTI behövt ställa om och anpassa sin struktur. Därför är det en framgång att de prisökningar som gjorts under tidigare år täcker dessa strukturförändringar.

Källa: FTI

Svensk Glasåtervinning inför viktbaserad deklaration från mars 2022

Svensk Glasåtervinning AB har beslutat om en ny modell för beräkning av förpackningsavgifter för glasförpackningar. Från 1 mars 2022 ska beräkningen av förpackningsavgiften baseras på förpackningarnas vikt i stället för att som i nuläget ta ut en avgift per förpackning, vilken varierar beroende på glasförpackningens volym. 

Detta innebär att redovisning för januari och februari 2022 ska ske enligt tidigare modell och med oförändrade avgifter. Från och med mars månads deklaration gäller att förpackningsavgiften baseras på vikten.

Det finns redan nu möjlighet att uppge vikten på sålda glasförpackningar i deklarationsportalen då Naturvårdsverket har ett krav att samtliga producenter ska rapportera in vikt från 2021.

Källa: Svensk Glasåtervinning

Import av förpackningar till Turkiet

Då det återkommande dyker upp förfrågningar avseende vilka regler som gäller i Turkiet vid redovisning av importerat förpackningsmaterial listar vi här nedan de viktigaste aktuella reglerna:

  • Vid import av förpackningar som definieras som varor måste förpackningsmaterialet registreras och specificeras på fakturan.
  • Vid tillfällig export av förpackningsmaterial (till exempel pallar eller kartonger som ska returneras) ska förpackningen registreras och visas på fakturan.
  • Vid import av förpackningsmaterial som kasseras efter import krävs inte en separat anmälan på fakturan.
  • Vid import av träförpackningar och träpallar måste dessa behandlas och märkas mot skadedjursangrepp i enlighet med den internationella standarden ISPM nr 15. Förpackningen måste specificeras på fakturan.

Källa: IHK


Matpriserna kan stiga i Storbritannien till följd av utökat producentansvar för förpackningar

Den brittiska organisationen, Food and Drink Federation (FDF), hävdar att regeringens planer på att införa utökat producentansvar (EPR) för förpackningar kommer att leda till högre matpriser för konsumenterna. Nyligen publicerade de en rapport som hävdar att priset på mat och dryck inköp per hushåll kan öka med mer än £ 160 per år om kostnaderna för EPR hamnar hos slutkonsumenterna. Den brittiska regeringens avdelning for mat, miljö och landsbygdsfrågor (Defra) har dock en annorlunda uppfattning och menar att syftet med EPR är att säkerställa att företagen har ett ansvar för de förpackningar de sätter på marknaden och därmed även för kostnaderna för att hantera förpackningarna i slutet av deras livstid. Industrin ska uppmuntras att minska mängden material som används och samtidigt öka användningen av återvinningsbara och återanvändbara alternativ på ett sätt som inte överför kostnader till konsumenten, samtidigt som miljöpåverkan blir mindre.

Storbritannien planerar att införa EPR från 2023, och arbetar nu med den feedback som kommit in från samråd rörande EPR.

Källa: LetsRecycle.com

Strid ström av EU-regleringar för återvinningsindustrin 

Som en del av Green Deal kommunicerar nu EU-kommissionen en strid ström av nya regleringar. En ambitiös målsättning inger hopp om bättre ramvillkor för återvinnings- och avfallshanteringsindustrin även om regleringarna kan tyckas överväldigande för företagen.

Klimatneutralitet och cirkulär ekonomi varit högst upp på EU-kommissionens dagordning sedan 2019. En av de viktigaste byggstenarna i arbetet för klimatneutralitet i den europeiska handlingsplanen för cirkulär ekonomi (CEAP) baseras på viktiga produktvärdekedjor för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi inom EU. Återvinnings- och bortskaffningsindustrin får mycket uppmärksamhet, vilket ses som positivt inom denna bransch.

EU: s uppsatta mål för andelen återvunnet material, som redan finns förankrat i EU: s plastdirektiv för engångsbruk (SUP), bör också överföras till andra avfallskategorier. Fokus ligger också alltmer på tillverkarnas produktpolicy. Ekodesign för reparation och återvinning har inkluderats som viktiga hörnstenar för mer och bättre återvinning inom CEAP för ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa.

Ett annat fokus är en väl fungerande EU-marknad för högkvalitativa sekundära råvaror. För att förbättra detta krävs ett säkert och praktiskt alternativ för avfallstransport. Revideringen av den nuvarande transportförordningen har därför satts i förgrunden. Detta ska göras genom att exempelvis intensifiera olika åtgärder för att förhindra olagliga avfallstransporter och att sanktionera dem positivt.

Källa: bvse

Dyrare kläder när återvinningen av textilier startar

När producentansvaret omfattar även textilier menar många att kläder och textilier kommer att bli dyrare än vad de är nu. Kostnader för insamling, sortering och återvinning förväntas läggas på tillverkarna, vilket i slutändan påverkar priset på plagget. Det finns redan nu ett konkret förslag om att alla gamla kläder i Sverige ska sorteras och lämnas till återvinning på liknande sätt som redan sker för plast, glas och metall.

Bakgrunden till dessa regleringar är att tillverkning av kläder har en väldigt hög miljöbelastning då det krävs mycket energi, råvaror och kemikalier vid framställning av nya fibrer och textilier. Därför har Sverige initierat en utredning där det föreslås ett producentansvar för textilier ska införas redan från årsskiftet. EU har fattat beslut att medlemsländerna ska samla in textilavfall senast 2025.

Dock är framtiden fortfarande oviss gällande exakt hur insamling och sortering ska gå till i praktiken och vad som ska gå vidare till återanvändning respektive återvinning. Målen som diskuteras är att Sverige ska återvinna 90 procent av de kläder som idag kastas i soporna, vilket motsvarar en mängd på ca 70 000 ton per år. Tysk-Svenska Handelskammaren kommer följa upp utvecklingen gällande producentansvar för textilåtervinning i EU. Kontakta oss gärna om ditt företag har ett intresse av en juridisk granskning.

Källa: Sydsvenskan 

Finlands reviderade avfallslagstiftning träder i kraft

Bakgrunden till Finlands reviderade avfallsslag är EU:s avfallsdirektiv, vars mål är att minska avfallsmängden och öka återanvändningen och återvinningen. Finlands mål kommer att skärpas i två steg (2025 och 2030). Den reviderade lagstiftningen har lagt särskilt fokus på plastförpackningar och de företag som säljer och importerar förpackade produkter. Den mest betydande förändringen är att producentansvaret utvidgas till att även omfatta insamling av förpackningar från bostadsfastigheter och även husbolag med minst fem bostäder. Tidigare har företagen endast ansvarat för insamlingen via särskilda uppsamlingsplatser. Detta medför i slutändan ökade kostnader för producenterna då dessa betalar kommunerna för att sköta insamlingen.

Vidare kommer utländska nätbutiker att omfattas av producentansvaret. Tidigare betalade finländska företag återvinningsavgifter även för utländska företag med distansförsäljning. Finska myndigheter ska övervaka så att producentansvaret för distansförsäljning efterlevs. Den reviderade avfallsslagen träder i kraft vid månadsskiftet juli–augusti 2021.

Den reviderade avfallslagstiftningen höjer Finlands återvinningsmål till den nivå som EU-direktivet kräver. Återvinningsgraden beräknas i fortsättningen utifrån material som cirkulerar och återanvänds. Tidigare beräknades återvinningsgraden utifrån den mängd som samlats in för återvinning. Allt insamlat material kan inte användas som råvara, och därför förutsätter upprätthållandet av den nuvarande återvinningsnivån att sorteringen ökar. För att målen ska kunna nås framöver krävs också fungerande marknader och större efterfrågan på återvinningsmaterial.

Källa: Rinkii Finland

EU:s plastförbud för engångsbruk utmanar förpackningstillverkare i Bulgarien

Tillverkarna av plastförpackningar gynnades av coronapandemin då efterfrågan på förpackningar för livsmedel, kosmetika, hygien och medicinska produkter ökade med cirka 30 procent år 2020 jämfört med föregående år. Tillverkarna av plastförpackningar gynnades dessutom av oljeprisfallet sommaren 2020, vilket gjorde råvaror billigare. Men då EU beslutat att förbjuda vissa engångsartiklar innebar detta mycket stora förändringar för Bulgarien.

I Bulgarien befarar man att de nya återvinningsbara produkterna inte kontrolleras och att de hygieniska riktlinjerna därmed inte efterlevs. Vidare befarar förpackningstillverkare att regeringen kommer att överföra en avgift på 80 Eurocent per kilo icke-återvinningsbart plastavfall på producenterna.

Bulgarien har för närvarande en återvinningsgrad för plastavfall på 42 procent, vilket är strax över EU-genomsnittet. För att förbli konkurrenskraftiga letar nu industrin efter alternativ till plastförpackningar. Ett nystartat företag testar en helt biologiskt nedbrytbar majsfilm för livsmedelsförpackningar.

Källa: IHK


Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sex gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här!

Här hittar du alla utgåvor samlade på ett ställe.

Ytterligare information kring återvinning får du på telefon 040-304940, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor.

Kontakt

Eva Trulsson

Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 45