Foto: Dan Gold, Jack Church / Unsplash

Nyhetsbrev Internationell Recycling #3 2022

2022-06-13

I sommarutgåvan av vårt nyhetsbrev informerar vi bland annat om att Tyskland klättrar i World Waste Index och att mängden insamlade hushållsförpackningar i Sverige fortsätter att öka. Därtill lyfter vi nya krav på redovisning av e-handelsförpackningar vid försäljning via Amazon samt det stundande utökade producentansvaret för textilindustrin. 

Tyskland klättrar i World Waste Index

Nyligen presenterades de senaste resultaten i World Waste Index, som visar att det fortfarande finns stora nationella skillnader i mängden avfall som genereras och i metoderna för omhändertagande och återvinning. I samband med den internationella återvinningsdagen den 18 mars 2022 analyserade World Waste Index effektiviteten i avfallshanteringen i länder runt om i världen och publicerade en ranking av de största avfallsförorenarna.

Tyskland har den tredje mest effektiva avfallshanteringen i världen, efter Sydkorea och Danmark. I rankningen gynnas dock Tyskland av försämringen av avfallshanteringen i andra länder.

Den största avfallsmängden genereras i USA. Varje amerikansk medborgare producerar för närvarande över 800 kilo avfall per år, vilket är en ökning med 2 kilo per person sedan 2019. Detta kan jämföras med att varje tysk medborgare i snitt producerar runt 630 kilo. I Tyskland har mängden sopor per capita minskat med ett kilo under samma period, även om pandemin har inneburit en ökning av användandet av många engångsartiklar.

Syftet med World Waste Index är att uppmärksamma hur en oreglerad slutförvaring bidrar till den största miljöföroreningen på jorden. Indexet är tänkt att lyfta fram industriländer som tar alldeles för lite ansvar inom området. Ett vidare syfte är visa på de otroliga mängder avfall vi producerar varje år och tjäna som en motivator för att människor ska vilja producera mindre avfall totalt sett.

Källa: Packreport.de

Amazon informerar om rekommendationer för e-handelsförpackningar

Från och med den 1 juli 2022 har producenter skyldighet att redovisa de e-handelsförpackningar som läggs till varorna när de skickas av leverantörer av elektroniska marknadsplatser till slutkonsumenter.

Vid försäljning via Amazon.de måste ett Lucid-nummer registreras senast den 14 juni 2022 annars kommer Amazon blockera de erbjudanden som inte uppfyller riktlinjerna. Vid registrering i Lucid ska uppgifter om förpackningsvolymer registreras. Mot denna bakgrund har Amazon nu uppgett en rekommendation på 95 gram papper och 5 gram plast per fraktad enhet som en grov uppskattning av e-handelsförpackningar vid beräkning av förpackningsvolymer för licensiering. 

Det är dock viktigt att observera att dessa rekommendationer endast är vägledande och att Amazon inte är ansvarigt för eventuella avvikelser mellan prognosen och de faktiska kvantiteter som ska licensieras.

Källa: Take-e-eway 

Fortsatt ökning av insamlade hushållsförpackningar i Sverige

Sveriges insamling av hushållsförpackningar fortsätter att öka och mängden insamlat material under 2021 överträffade rekordåret 2020 med hela 6 procent. Totalt samlades 552 600 ton förpackningar in via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, vilket motsvarar 53 kilo förpackningar per person. Genom tydlig märkning som visar hur förpackningarna ska källsorteras kan siffran stiga genom att fler konsumenter sorterar rätt.

Det materialslag som ökade mest var pappersförpackningar, som hade ökning med 13 procent. Även mängden plastförpackningar och glasförpackningar ökade med 3 procent vardera, medan mängden metallförpackningar landade på ungefär samma nivåer som tidigare år.

Källa: Förpackningsinsamlingen

Textil- och modeindustrin måste ställa om

Avfall från produkter som elektronik och förpackningar har varit reglerat under flera år via det utökade producentansvaret (EPR*). Nu ska även textil innefattas och det har fattats beslut på EU-nivå som kommer att påverka textilsektorn.

EU-kommissionen publicerade redan under 2021 en textilstrategi, som anger visionen och konkreta åtgärder för att nå målsättningen att textilprodukter som släpps ut på EU-marknaden vara långlivade och återvinningsbara, tillverkade så mycket som möjligt av återvunna fibrer, fria från farliga ämnen och framställda på ett sätt som respekterar sociala rättigheter och miljön från år 2030.

De specifika åtgärderna kommer att omfatta krav på ekodesign för textilier, tydligare information till konsumenten, ett digitalt produktpass och ett obligatoriskt EU-system för utökat producentansvar (EPR).

Snabbmodemodellen har ständigt vuxit under de senaste decennierna och 48 miljoner ton kläder kasseras över hela världen varje år. Dessa volymer ökar år för år och förväntas stiga ännu mer avsevärt när ramdirektivet om avfall träder i kraft. Genom att införa EPR* för textil ska kostnader i samband med uttjänt livslängd, återanvändning eller återvinning av textilier att belasta producenter snarare än konsumenter. EPR är ett instrument för att främja hållbara textilier och textilavfallshantering i enlighet med avfallshierarkin.

* EPR – Extended Producer Responsibility

Källa: RecoverTM

Engångsplast direktivets inverkan på producentansvar i Finland

Den uppdaterade avfallsslagen för engångsartiklar tillverkade av plast, även kallad single-use-plastic (SUP), innebär att företag som har producentansvar får nya skyldigheter. Förutom att de ska betala en SUP-avgift och rapportera om sin användning av engångsplast har de även informationsplikt gentemot konsumenterna. Finland har även beslutat att avskaffa tröskeln för rapporteringsskyldighet, vilket leder till producentansvar för tusentals nya företag som idag inte omfattas av systemet.

Bakgrunden till införandet av avgiften för SUP-produkter är att den ska täcka en del av kostnaderna för städning av kommunala allmänna utrymmen, såsom parker och torg, så att producenterna tar över ansvaret för detta. SUP-avgiften kommer att gälla för fem förpackningskategorier; 1. Matbehållare såsom take-away-matbehållare och industriförpackade koppar för yoghurt och glass. 2. Paket och omslag gjorda av flexibelt material, exempelvis chipspåsar. 3. Dryckesbehållare med en volym på upp till tre liter såsom flaskor och kartonger. 4.  Muggar avsedda för dryck, även tomma behållare, som säljs till konsumenter. och 5. Lättviktspåsar. 

SUP-avgiften kommer även att läggas på produkter som ballonger, våtservetter, fiskeredskap som innehåller plast och tobaksvaror med filter. Alla produkter som faller under SUP-avgiftssystemet innehåller plast men är inte nödvändigtvis uteslutande tillverkade av plast.

Enligt avfallslagsförslaget ska kostnaden för nedskräpningen fördelas proportionellt på kommuner och SUP-produktkategorier efter mängden skräp som finns på offentliga platser i respektive kommun.

Implementeringen av SUP-direktivet kommer att innebära mer rapportering för företagen och redan vid redovisning av data för 2023 ska uppgifter om volymerna av SUP-produkter som placeras på marknaden räknas med.

Källa: Rinkii Finland

Förpackningar i Tyskland – ökade krav på registreringsplikt

Som en del av den nya tyska förpackningslagstiftningen kommer det nu ytterligare krav avseende registrering och redovisning. Från 1 juli 2022 måste alla företag som i kommersiellt syfte marknadsför förpackade varor på den tyska marknaden registrera alla typer av förpackningar hos det centrala förpackningsregistret (Zentrale Stelle) via Lucid-portalen

Det är en betydande förändring, eftersom även exempelvis transport- och industriförpackningar, som tidigare inte haft någon registreringsplikt, omfattas av de nya kraven. Vidare kommer alla företag, som marknadsför och säljer varor och tjänster i Tyskland via e-handelsplattformer, vara skyldiga att registrera sig hos Zentrale Stelle före den 1 juli och de elektroniska marknadsplatserna har en skyldighet att kontrollera att online-återförsäljarna har implementerat registreringskraven och är med i systemet.

Även för så kallade serviceförpackningar medför den nya lagstiftningen högre krav på registrering. Företag som köper sina ofyllda serviceförpackningar från en leverantör eller grossist som helhet och redan har betalt återvinningen av sina förpackningar ska också registrera sig.

Redan nu är det möjligt att registrera sina uppgifter i det centrala förpackningsregistret via Lucid-portalen och senast den 1 juli 2022 måste detta vara klart.

Information om registreringsprocessen följer, men från och med den 15 maj 2023 ska statliga myndigheter kunna begära in dokumentation från tillverkare och distributörer för föregående år på de transport- och industriförpackningar som släppts ut på marknaden, tagits tillbaka och återvunnits.

Källa: Zentrale Stelle Verpackungsregister

Förlängning av tidsfrist för de nya märkningsreglerna i Frankrike

I Frankrike har man beslutat att ändra tidsfristen för den nya obligatoriska märkningen som syftar till att informera konsumenten hur en förpackning ska sorteras och även hänvisa till de olika materialen i förpackningskomponenterna. Den generella tidsfristen för implementering ska fortfarande vara den 9 september 2022.

Tidsfristen för de förpackningar som tillhör andra avfallsströmmar t.ex. elektronik eller batterier förlängs från 9 mars 2023 till 15 juni 2023 men endast för de produkter vars förpackningar tillverkats eller importerats före 9 september 2022.

För de tillverkare vars produkter endast faller under förpackningsavfall kvarstår deadline den 9 mars 2023 för alla förpackningar som tillverkades eller importerades före den 9 september 2022.

Källa: Take-e-eway

Insamling av plastavfall i Norge

Återvinningssystemet för förpackningar, Grönt punkt i Norge, kommunicerade i sin rapport till Miljöverket att 76 procent av hushållsplasten som källsorterades 2021 var lämplig för återvinning. Detta är en ökning med strax över 8 procent jämfört med 2020, men den totala återvinningsgraden är fortfarande för låg.  Utvecklingen är positiv dock är det största problemet att det fortfarande finns stora mängder plastförpackningar som hamnar utanför kretsloppet då de inte källsorteras korrekt. 

Källa: Grönt punkt Norge

Kontakt

Eva Trulsson

Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 45