skog

Nyhetsbrev Internationell Recycling #3 2021

2021-06-15

I årets tredje nyhetsbrev rapporterar vi bland annat om ett nytt märkningssystem för förpackningar i Tyskland och nätportalen som introducerats för att säkerställa att landets förpackningslag efterlevs. Därtill informerar vi om förändringar och nyheter i en rad länder i Europa. Vi vill också passa på att önska våra läsare en trevlig sommar!

Nytt märkningssystem för förpackningar i Tyskland

Nio tyska återvinningssystem har nu beslutat att gemensamt lansera ett märkningssystem med symboler för att underlätta sorteringen av förpackningar i hushållen och därmed förbättra kvaliteten på de insamlade materialen. Symbolerna, som kan tryckas direkt på förpackningen, visar konsumenterna till vilket insamlingssystem (gul säck / gul papperskorg, papperskorg, glasinsamling) en förpackning ska sorteras. En enfärgad grundlayout kan modifieras speciellt för den utvalda förpackningen. Vidare kan QR-koder i kombination med symbolen hänvisa till kortfilmer med ytterligare information och konsumenttips.

Det är frivilligt för tillverkare av förpackningar att använda dessa symboler och det tillkommer inga extra kostnader. Tillverkarna måste dock teckna ett licensavtal med de återvinningssystem som initierat märkningssystemet för rätten att använda symbolerna. Kontakta oss gärna för mer information.

Källa: Zentrale Stelle Verpackungsregister

Nätportal ska kontrollera att tysk förpackningslag efterlevs

Det centrala tyska förpackningsregistrets nätportal Lucid har nu utökats till att även omfatta ”Lucid Authority Portal”. Sammanslagningen av dessa båda portaler ger de tyska kontrollmyndigheterna större insyn kring hur tillverkare och återförsäljare av förpackade varor efterlever sitt producentansvar. Det innebär att även svenska exportföretag omfattas av ökade kontroller.

Utvidgningen av portalen ska bland annat underlätta överföringen av filer samt se till att denna sker på ett säkrare sätt än tidigare. Via portalen får de ansvariga statliga myndigheterna tillgång till digitala ärenden där det finns misstanke om att förpackningslagstiftningen inte efterlevs.

Anställda vid statliga tillsynsmyndigheter har tillgång till portalen. De kan ladda ner och behandla misstänkta ärenden direkt i portalen. En speciell krypteringsteknik för att ytterligare öka säkerheten vid dataöverföring används.

Det centrala tyska förpackningsregistret (ZSVR) har två huvudsakliga mål: Dels ska säkerställas att återvinningsmarknaden fungerar, dels att förpackningslagen har avsedd effekt. För att underlätta detta arbete är den nya portalen till stor hjälp, eftersom utbytet mellan tillsynsmyndigheterna och ZSVR förstärks på ett kostnadseffektivt sätt.

Förutom att utbytet blir mer effektivt kan även information sparas för att på så sätt skapa en historik vilken i sin tur är tillgänglig i framtiden. I planerna finns även att tillsynsmyndigheterna direkt ska kunna få information om de förpackningskvantiteter som registrerats samt volymflödesrapporterna från återvinningssystemen.

Efterlevnad och kontroll är av stor betydelse för effektiviteten i förpackningslagen. Sedan 2019 har ZSVR identifierat cirka 6 000 administrativa brott.

Källa: Zentrale Stelle Verpackungsregister

EUROBAT påpekar brister i EU:s nya batteriförordning

De europeiska batteritillverkarnas intresseorganisation EUROBAT har lagt fram sina synpunkter med anledning av EU-kommissionens förslag till en ny batteriförordning. Framför allt reagerar organisationen på den extremt höga administrativa bördan för industrin till följd av bestämmelser gällande till exempel märkning, efterlevnad, elektroniskt informationsutbyte samt tidsplan. Vidare menar EUROBAT att de står bakom marknadsföring av gröna batterier men rekommenderar att tillämpningsområdet bör begränsas till att endast omfatta "elektriska fordonsbatterier" och "stationära energilagringsbatterier" såsom det var planerat i förstudierna. När det gäller återvunnet innehåll hävdar EUROBAT att ingen hänsyn tagits till av de farhågor som togs upp under förstudierna, till exempel hur det återvunna innehållet i importerade batterier ska beräknas och verifieras. Slutligen påpekas att den nya batteriförordningen inte riktigt löser problemet med att entydigt identifiera vilken aktör som ska betraktas som en "producent" enligt EPR:s definition och att detta måste klargöras.

Källa: ECM Newsletter

Frankrike inför reparationsindex på elektriska och elektroniska produkter

I slutet av december 2020 antog den franska regeringen ett dekret som innebär att man implementerar ett s.k.  reparationsindex för vissa elektroniska produkter. Detta innebär i korthet att producenter av smartphones, tvättmaskiner, gräsklippare, datorer och teveapparater måste ange ett reparationsindex i sin produktbeskrivning och i priset från och med 1 januari 2021. Reparationsindexet har en skala från 1–10 och ska vara en hjälp för konsumenterna att redan före köp identifiera hur produkterna kan repareras och till vilken kostnad.

Källa: ECM Newsletter

Påföljder vid användandet av den Gröna Punkten slopas i Frankrike

Som tidigare informerat har Frankrike antagit en ny lag i syfte att förbättra den cirkulära ekonomin och skapa tydlighet kring sorteringen av avfall. Lagen omfattar bland annat ändringar av reglerna kring vilka symboler som skall finnas på hushållsförpackningar. En betydande förändring är att det skulle införas påföljder för användning av symboler som kan skapa otydlighet för konsumenten vid avfallssorteringen. Frankrikes högsta förvaltningsdomstol (Conseil d’Etat) har nu meddelat att man avbryter implementeringen av det omdiskuterade förslaget med att införa påföljder för förpackningar som visar märkningen Gröna Punkten fram till dess att det har utretts om den kontroversiella texten är laglig. Denna kontroll kan ta mellan 6–18 månader.

Källa: ECM Newsletter

Nya regler för märkning av förpackningar i Italien under 2021

Enligt ett lagförslag från 2020 kan miljömärkning av förpackningar komma att bli obligatorisk i Italien. Företag har dock tid att under 2021 anpassa sina förpackningar till de nya reglerna. De förpackningar som omfattas av lagförslaget är förpackningar som erbjuds slutkonsumenten oavsett om förpackningen säljs eller är gratis. Enligt lagförslaget ska konsumentförpackningar märkas med information om källsortering, återbruk, samt vilket material som förpackningen består av.

Producenterna måste ange den alfanumeriska kod som föreskrivs i beslut 97/129 / EG på alla förpackningar oavsett om det är en primär, sekundär eller en tertiär förpackning.  Företagen ska märka förpackningarna på det sätt som de anser vara mest lämpligt och effektivt för att uppnå målet i ovan nämnda beslut.

För plastförpackningar tillverkade av polymerer eller polymerkombinationer där det inte uttryckligen finns regler i beslut 97/129 / EG hänvisas till UNI 1043–1-standarderna för identifiering av plast och till UNI 10667-1 standarder för identifiering och igenkänning av återvunna polymerer.

Källa: Progettarericiclo.com

Ny EPR lagstiftning i Portugal ”UNILEX” innebär omfattande förändringar

Portugal har genomfört en ny övergripande EPR-lagstiftning (Unilex) som kommer att träda i kraft den 1 juli 2021. Eftersom förändringarna påverkar flera olika avfallstyper finns det separata paragrafer för WEEE, batterier och förpackningar.

Den viktigaste förändringen berör elektriska och elektroniska produkter.  Producenter som innehar ett portugisiskt organisationsnummer (VAT-nummer) kan själva göra sin registrering i den portugisiska SILiAmb-plattformen och därmed uppfylla sitt utökade producentansvar. De producenter som inte har ett portugisiskt VAT-nummer måste använda sig av en auktoriserad representant för att kunna genomföra de nödvändiga stegen i registreringsprocessen. Det är viktigt att registrera sig då återvinningssystem endast får ingå avtal med producenter som har en giltig SILiAmb-registrering. Miljömyndigheten APA (Portugese Environment Agency) kommer årligen att publicera en förteckning över företag som innehar ett SILiAmb-registreringsnummer.

Vi på Tysk-Svenska Handelskammaren står gärna till tjänst vid oklarheter eller om ni skulle behöva mer information om vad som gäller just för era produkter.  

Källa: ECM Newsletter

Spanien ändrar sina regler för WEEE

Den 19 januari 2021 släpptes RD 27/2021 i Spanien. Denna nya regel ersätter tidigare lagändringar för WEEE och batterier. (RD för avfall av elektronik och elektronisk utrustning från 2015, och RD på batterier och ackumulatorer från 2008)

Följande är viktigt att beakta enligt RD 27/2021. Det finns ett tydligt krav att lagstiftningen ska omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning och inte bara vissa kategorier. För utländska företag med e-handel mot Spanien är det viktigt att veta att kontrollen kommer att skärpas.  Särskild vikt läggs vid att registreringsnumret finns tydligt dokumenterat på införseldokumenten vid import. Utöver detta kommer användandet av nya LER-avfallskoder införas (Lista Europea de Residuos) vilket gör att vissa elektriska apparater och batterier (litium, nickel, NiMH) framöver kommer att klassas som farligt avfall.

Tjeckien inför reviderad avfallslagstiftning

Tjeckien har nyligen publicerat sin reviderade avfallslagstiftning och vissa av dessa nya lagar trädde i kraft redan vid årsskiftet 2020/2021. Den omfattande avfallslagstiftningen behandlar fyra olika områden. 

Den består av en avfallslag (541/2020), som gäller för uttjänta produkter först efter leverans till en avfallsanläggning för andra ändamål än förberedelser för återanvändning och för gränsöverskridande transporter. En avfallslag (542/2020), som innehåller nya och reviderade EPR-bestämmelser (producentansvar) gällande EEE, batterier, däck och fordon, men inte förpackningar. Den tredje lagen (543/2020) är en lag som modifierar och kompletterar andra lagar och slutligen och en lag som gäller förpackningar (545/2020).

Tjeckien arbetar även på ett utkast till lagstiftning som ska begränsa miljöpåverkan av utvalda plastprodukter. Detta utkast diskuterar främst ett antal utvalda plastprodukter som bör förbjudas. Det syftar också till att märka plastprodukter på rätt sätt för att informera slutanvändarna om deras negativa effekter på miljön. Sådana produkter är till exempel pappershanddukar, tamponger, våtservetter och tobaksprodukter med filter.

Vidare utvidgar utkastet producentansvaret (EPR) till vissa typer av plastprodukter. Slutligen föreskrivs i den föreslagna lagen ytterligare registerförings- och rapporteringsskyldigheter för att uppfylla de årliga rapporteringskraven till Europeiska kommissionen.

Källa: ECM Newsletter

UK introducerar nytt utökat producentansvar för förpackningar från 2023

UK befinner sig nu i en andra diskussion rörande den nya utvidgade producentansvarslagstiftningen (EPR), som är beräknad att träda i kraft under 2023.  Fram till juni 2021 ska beslut ha fattats gällande tre huvudpunkter som är viktiga för producenter.

Den första punkten behandlar utifrån vilket perspektiv EPR-reformen ska gälla. Två tillvägagångssätt har presenterats där båda kännetecknas av att endast en organisation ska ansvara för att fastställa återvinningsavgifterna och även betala för hantering av förpackningsavfallet.

Den andra punkten som diskuteras är att UK, precis som många andra länder, kommer att införa anpassade avgifter för förpackningar. Det nya systemet kommer att ersätta det nuvarande och planeras att implementeras 2023. Tanken är att de anpassade avgifterna ska stimulera producenterna att använda mer hållbara och återvinningsbara material. Det kommer vidare att leda till en övergång där producenterna täcker hela nettokostnaderna för hantering av förpackningar som släpps ut på marknaden. För närvarande täcker producenter endast kostnader för återvinning och återvinningskostnader, vilket i nuläget är ungefär 10% av totalkostnaden.

Den sista punkten som diskuteras rör den reglering som idag gäller för mindre producenter och som undantar dem från producentansvar på marknaden. Diskussioner förs om att detta undantag skall tas bort från det nya EPR-systemet. Regeringen har ännu inte tagits ställning till om detta undantag även fortsättningsvis ska gälla.

Källa: CCR

Kontakt

Eva Trulsson

Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 45