Nyhetsbrev Internationell Recycling #3 2020

2020-06-10

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om ett gemensamt nordiskt märkningssystem för förpackningar och hur EU-kommissionens arbete med det nya batteridirektivet kommer att fortsätta.

Gemensamt nordiskt märkningssystem för förpackningar

Norge arbetar på att utveckla ett nytt märkningssystem för avfall. Dessa varumärken är baserade på det nyutvecklade danska systemet. Även i Sverige har man beslutat att använda dessa varumärken. Syftet är att ha ett gemensamt nordiskt märkningssystem för förpackningar. Huvudtanken är att de etiketter som används som piktogram på förpackningen är samma som på källsorteringslösningen hemma, på jobbet, på miljöstationer och sopor i offentliga utrymmen.

Nästa steg är att anpassa märkningen till svenska förhållanden och få inköp från producenter och branschorganisationer. I nuläget finns det som exempel endast en etikett för glas, dvs. två etiketter måste utvecklas för glasfraktioner – färgade och ofärgade. Det måste också läggas till tydliga beskrivningar i text. Planen är att lansera den nya märkningen till sommaren.

Källa: Grönt Punkt Norge/ FTI AB

Viktiga datum för svenska producenter

Naturvårdsverket håller på att utarbeta ett system för registrering och återkommer med mer vägledning om hur registrering och rapportering ska utföras när det nya systemet finns på plats. 
Producenten ska lämna uppgifter om hur den uppfyller kraven i förordningen om att tillhandahålla ett insamlingssystem. Alternativt visa att någon som har tillstånd att driva ett insamlingssystem har åtagit sig att ta hand om förpackningen när den blir avfall. Med införandet av Naturvårdsverkets register för insamling av förpackningar under 2021 följer här några datum som det är viktigt att notera för dig som producent.

  • 1 januari 2021 - De nya förordningarna kommer att implementeras fullt ut.
  • 1 januari 2021 - Du behöver vara ansluten till ett tilltillstånd tillståndspliktigt insamlingssystem och registrera er i Naturvårdsverkets system. Betalning av årlig tillsynsavgift till Naturvårdsverket.
  • 31 mars 2020 (senast) Rapportering av mängden förpackningar som ni satt på marknaden under 2021.

Källa: FTI/Naturvårdsverket

Arbetet med det nya batteridirektivet fortsätter

Inför den kommande översynen av batteridirektivet arbetar EU-kommissionen intensivt för att bättre förstå vilka regler som måste anpassas för att förbättra insamlingen och återvinningen av batterier inom EU. Nyligen genomfördes en omfattande workshop med ledande konsulter som kom fram till att följande bör genomföras för att uppnå målen som är uppsatta för batteridirektivet.

  • Batterier som säljs till konsumenter ska omfattas av utvidgat producentansvar
  • Insamlingsmålen ska öka till 65% inom tio år
  • Minimikostnader ska definieras för producentansvarsorganisationer för att stötta kampanjer riktade mot    konsumenter för att öka insamlingen
  • Underlätta uttag och driftskompatibilitet per produktkategori
  • Införa en standard för återvinning och återvinningseffektivitet inom EU, inklusive återvinningsmål för vissa material.

Slutligen tillkännagavs också att det finns planer på att ändra den rättsliga statusen för åtgärderna från ett batteridirektiv till en batterireglering då man arbetar för förbättrad harmonisering i hela EU.

Källa: Landbell Group

Tyskland införlivar direktivet om engångsplast

EU direktivet om en minskning av effekterna av vissa plastprodukter inleddes under 2019. Syftet med detta var att bekämpa den ökande mängden plastavfall i världens hav. Det tyska federala miljöministeriet (BMU) har nu som uppföljning publicerat ett förslag till förordning där delar av direktivet övergår i tysk lag. Framför allt berörs den del av direktivet som behandlar saluföring av vissa engångs plastartiklar såsom bestick, tallrikar eller sugrör. Förbudet ska tillämpas från och med den 3 juli 2021. Troligen kommer även andra delar från direktivet att införas i tysk lagstiftning vid senare tillfälle.

Källa: Landbell Group

Rekordstor pantning i Sverige 2019

Pantandet i Sverige fortsätter att öka och under 2019 noterades återigen ett nytt rekord med totalt 2,15 miljarder pantade flaskor och burkar vilket innebär i snitt 208 förpackningar per person och en ökning med 7 förpackningar jämfört med 2018. Idag pantas nästan 85 procent av alla förpackningar, och då tillkommer att ytterligare cirka 10 procent samlas in och tas om hand i Norge till följd av den stora gränshandeln. Andra platser där det pantades mycket under 2019 är län med stora semesterorter, som Jämtland med Åre, och även Gotland. De senaste åren har pantsystemet utvecklats och öppnats upp för frivillig anslutning av saft- och juiceförpackningar.

Källa: Packnews.se

Danskarna pantar som aldrig förr

2019 slogs nya rekord för den danska cirkulära ekonomin. Detta visade sig framförallt genom en rejäl ökning i både återvinning och avkastningsgrad för flaskor och burkar med pant. Anledningarna till denna positiva utveckling är flera men den främsta anses bero på att danskarna visar stort stöd för sitt väl utvecklade pantsystem. En vidare grund till ökningen är den alltmer omfattande diskussionen om plast som finns i samhället och denna diskussion lyftes även av kampanjen ”Plastik är fantastisk” där det kommunicerades att återvunnen plast kan användas som material för till exempel nya dryckesförpackningar. I Danmark kom 2019 hela 94% av alla plastflaskor med pant i retur.  Läs hela årsrapporten https://www.danskretursystem.dk/presse/aarsrapport-noegletal-2019

Källa: Dansk Retursystem A/S

Mer avfall och ökade kostnader för återvinning i Norge under coronarandemin

Då antalet personer som arbetar hemifrån ökar kraftigt innebär detta även att mängden hushållsavfall är betydligt större än vanligt. Coronapandemins följder på avfallsmängden i kombination med kraftigt stigande kostnader för återvinning av plast innebär också en stor ökning av återvinningskostnader, vilket i slutändan drabbat de företag som tar sitt producentansvar via högre kostnader för dem. Grönt Punkt i Norge söker därför offentligt stöd for att täcka de extra kostnader som uppstått på grund av pandemin.

Källa: Grönt Punkt Norge AS

Höjda återvinningsavgifter på plast hos Grönt Punkt i Norge

Grönt Punkt i Norge har beslutat att höja vissa av sina miljöavgifter från den 1 juli 2020. Det finns flertalet faktorer som är ligger till grund för dessa höjningar.  Norge, precis som andra länder sorterar och samlar in allt mer källmaterial, vilket innebär att det ställs högre krav på återvinningsanläggningar. En svag norsk kronkurs gör att kostnaderna för retursystemet som handhar plastförpackningar blir allt högre då den europeiska försäljningsmarknaden fortsätter att höja sina priser.

Källa: Grönt Punkt Norge AS

Utökad WEEE lagstiftning för diskussion i Schweiz

Det schweiziska förbundsrådet publicerade nyligen ett nytt förslag, som fortfarande är öppet för offentligt samråd. Förslaget reviderar befintlig nationell lagstiftning om återlämnande, återköp och bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) för att anpassning till EU: s omarbetade WEEE-direktiv.
Det föreslås ett införande av ett obligatoriskt ekonomiskt system där tillverkarna på förhand kommer att vara skyldiga att betala en miljöavgift till en privat organisation, som är godkänd av Konfederation. Dessa åtgärder syftar till att öka den cirkulära ekonomin samt att stänga uppenbara finansieringsgap i det frivilliga finansieringssystemet som framförallt uppkommit genom ökad online- försäljning från utlandet.

Källa: Landbell Group

Pantsystem i Slovakien hotas av förseningar

I början av april beslutade det nationella rådet i Slovakien att de skulle skjuta fram införandet av pantsystem av PET-flaskor och burkar till 2023, vilket är ett år senare än ursprungligen planerat.  Denna fördröjning är orsakad av att valet av en back-up systemadministratör är försenat till följd av coronakrisen. Då denna funktion innehar en av nyckelrollerna i hela systemet, enligt miljöministeriet i Slovakien, måste projektet skjutas på framtiden.

Källa: Odpady-portal

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här!

Här hittar du alla utgåvor samlade på ett ställe.

Ytterligare information kring återvinning får du på telefon 040-304940, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor.

Kontakt

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45