Foto: Pixabay

Nyhetsbrev Internationell Recycling #2 2022

2022-04-12

I årets andra nyhetsbrev rapporterar vi bland annat om nya aktörer på den tyska marknaden för hantering av förpackningsavfall, skärpta krav på säljare via Amazon samt det planerade globala avtalet mot plastavfall i miljön.

Insamlingen av uttjänta elektriska- och elektroniska enheter i Tyskland ökar

I Tyskland räknas med en kraftig ökning av mängden insamlade uttjänta elektroniska- och elektriska produkter. För 2020 förväntas insamlingen ha uppgått till över 1 miljon ton, vilket skulle innebära en ökning med 9 procent jämfört med 2019. Ökningen innebär att Tyskland nu når upp till en insamlingsgrad på 44 procent, ett värde som dock fortfarande är en bra bit under EU:s insamlingsmål på 65 procent.

Källa: Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)

Tyskland har nu elva duala system för hantering av förpackningsavfall

Från och med den 1 januari 2022 finns det nya aktörer på den tyska marknaden för hantering av förpackningsavfall. De senaste tillskotten är Interseroh+, som ersatt det tidigare duala systemet Interseroh. Det andra nya återvinningssystemet är Smurfit Kappas Recycling Dual.

Slutligen är det i detta sammanhang även värt att nämna att Duales System Deutschlands (DSD) dotterbolag, Altera System, som enligt planerna skulle startats upp, har drabbats av förseningar. Vi kommer att informera mer om detta senare under året.

Källa: EUWID Recycling und Entsorgung

Amazon inför krav på registrering i Tyskland för FBA-paket

Från och med den 1 juli 2022 ska Amazon-säljare själv rapportera sina FBA-paket* i Tyskland. Detta innebär att alla Amazon-säljare som utnyttjar servicen måste vara registrerade i det tyska Centrala Förpackningsregistret och även ha ett avtal med ett återvinningssystem i Tyskland.

Om ett ”fulfilmentcenters” uppgifter omfattar paketering av produkter i en typ av förpackningar som hamnar hos slutkonsumenten och ska redovisas enligt den tyska förpackningslagstiftningen, är det tillverkaren av produkterna som räknas som producenter och de är därmed ansvariga för redovisning av de förpackningar som används vid försändelsen.

De undantag som tidigare varit möjliga om försäljningsförpackningen var registrerad hos tillverkaren av förpackningen gäller i dessa fall inte längre. Amazon kommer troligen att begära registreringsdata från det Centrala Förpackningsregistret i Tyskland från alla Amazon-säljare som använder FBA som en del av det utökade producentansvaret. Detta innebär då att en distribution utan nödvändiga registreringar inte längre kommer att vara möjlig. 

*Med tjänsten (FBA), Fulfillment by Amazon, skickas dina produkter direkt till Amazons lager där de plockar, packar, skickar och tillhandahåller kundservice för dessa produkter.

Källa: take-e-way

Ändringar i Österrikes förpackningslagstiftning

I slutet av december 2021 antogs de föreslagna förändringarna i den österrikiska lagstiftningen rörande lagen om avfallshantering och förpackningsförordningen. Detta innebär en del större förändringar för de företag som exporterar förpackade varor och vissa engångsprodukter av plast såsom serviceförpackningar eller dryckesförpackningar till Österrike.

Den största förändringen är att från och med den 1 januari 2023 kommer alla utländska företag, som säljer till privata slutkonsumenter i Österrike via distanshandel eller via traditionell gränsöverskridande handel, vara skyldiga att utse en auktoriserad representant i Österrike för sina förpackningar. Detsamma gäller även den traditionella gränsöverskridande handeln där utländska företag utan säte i Österrike vill ta över producentansvaret för förpackningar från sina österrikiska kunder. Förutom ovan nämnda förändring ska det införas ytterligare rapporteringsskyldighet, framför allt för serviceförpackningar som dryckesmuggar och bärkassar, men även för produkter som våtservetter, ballonger eller tobaksvaror, där extra avgifter tillkommer under 2023.

Källa: gruener-punkt.de

Nya EPR-produktkategorier och informationskrav i Frankrike

Från januari 2022 tillkom regler i Frankrike rörande det utökade producentansvaret (EPR). Förutom de kategorier som tidigare var licenspliktiga i Frankrike har sedan årsskiftet flertalet nya kategorier lagts till såsom leksaker, sport- och fritidsartiklar, ”gör-det-själv-artiklar”, trädgårdstillbehör, smörjmedel och byggnadsmaterial.

Vidare är tillverkare och distributörer nu skyldiga att använda ett unikt registreringsnummer (förkortat IDU) för varje EPR-produktkategori. Detta identifikationsnummer måste anges i villkoren på alla kontraktshandlingar och på webbplatsen. På så sätt ska marknadsaktörerna kunna spåras och därmed en förenklad kontroll genomföras som säkerställer att miljöåtagandena efterföljs.

Registreringsnumren kommer att tilldelas automatiskt så fort du har registrerat dig hos ett avfalls-/återtagningssystem. Distansförsäljare utan egen etablering i Frankrike måste utse en fransk representant som ansvarar för fullgörandet av skyldigheterna i Frankrike.

Källa: take-eway

FN planerar ett globalt avtal mot plastavfall i miljön

Vid den femte konferensen i Nairobi antog FN:s miljöförsamling en resolution om att inleda förhandlingar om en global plastkonvention. Målet är att ta fram ett juridiskt bindande globalt avtal om plast- och plastavfall som ska upprättas i slutet av 2024. Syftet med avtalet är inte bara att inkludera regleringar rörande plastavfall, utan snarare att se över plastens hela livscykel.

Källa: Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)

UK inför plastskatt – vad innebär det?

I början av sommaren 2021 antogs finanslagen 2021, del 2 som innehåller plastförpackningsskatten. Från och med april 2022 betalas skatten på plastförpackningar för varje komponent med mindre än 30 procent återvunnet material. Skatten uppgår till £200 per ton tillverkad eller importerad plastförpackning.

Nyligen har den brittiska regeringen informerat om ytterligare bestämmelser som tydliggör omfattningen. Den första punkten tydliggör vissa undantag och vidare förklaringar gällande vilka förpackningar som ska omfattas av skatten. Vidare har officiellt bekräftats att skatteplikten ska gälla från 1 april 2022 och slutligen finns ett avsnitt som reglerar de administrativa frågorna i samband med skatteuppbörd (inklusive registrering, skattedeklarationer, skattedatainsamling och bevismetoder).

Förutom ovan nämnda punkter accepterades en ändring av finanslagen, som dock ännu inte är lagstiftad, som ska reglera införsel, journalföring och krav på företagsgrupper i samband med plastskatten.

Källa: Landbell Group

Fortsatt hög insamlingsgrad på glasavfall i Österrike

Enligt information från Austria Glas Recycling uppnåddes ett resultat på 266 700 ton insamlat glasavfall i Österrike under 2021. Detta resultat ligger på samma nivå som under tidigare år. Österrike har ett ekonomiskt stabilt och effektivt glasåtervinningssystem när det gäller miljöskydd, resursbevarande och resurssäkerhet. I genomsnitt lämnades nästan 29 kilo avfallsglas per hushåll i glasuppsamlingskärlet.

Redan 1976 genomförde Austria Glas Recyclings föregångare individuella glasinsamlingskampanjer och detta har sedan efterföljts av införande av ett rikstäckande containersystem sedan 1977. Återvinningsgraden på glasförpackningar i Österrike ligger sedan flera på över 80 procent och de återvinningsmål som satts upp av EU som en del av Green Deal och det cirkulära ekonomipaketet för 2030 är redan standard för glasförpackningar i Österrike.

Källa: Austria Glas Recycling

Etablering av Treretur AS i Norge

De som importerar eller tillverkar träförpackningar i Norge ska nu rapportera detta från den 1 april 2022. Import av träförpackningar omfattar import av tomma och fyllda förpackningar, det vill säga även pallar med varor. Rapporteringen kan ske via ett tilläggsavtal med Grönt Punkt Norge eller så kan företaget göra det direkt via sin vanliga regelbundna rapportering. 

Kostnader för träemballage finns listade hos Grönt Punkt Norge och priset per kilo är runt 0,025 NOK. Observera att EUR-pallar är en del av kretsloppet och inte avgiftsbelagda.

Källa: Grönt Punkt Norge

 

Kontakt

Eva Trulsson

Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 45