Foton: Mukuko Studio on Unsplash / Pixabay

Foto: Mukuko Studio on Unsplash / Pixabay

Nyhetsbrev Internationell Recycling #1 2022

2022-02-23

I årets första utgåva av vårt nyhetsbrev ger vi en europeisk utblick, där avfallshantering, textilåtervinning, utökat producentansvar och förpackningstrender står i fokus. Vidare informerar vi om nya registreringskrav för transportförpackningar och ändringar i lagstiftningen för elektroniska produkter i Tyskland.

Redovisa transportförpackningar i Tyskland?

I Tyskland behöver man inte redovisa transportförpackningar men från och med den 1 juli 2022 kräver den nya förpackningslagen att de som först sätter förpackningar på den tyska marknaden registrerar alla typer av förpackningar, inklusive transport- och industriförpackningar, en gång hos det centrala förpackningsregistret.

Här behöver man dock inte uppge information om material eller kvantiteter utan endast ha information om vem som sätter transportförpackningar på marknaden.

Information om när det är möjligt att registrera transportförpackningar i det centrala registret kommer att publiceras senare men klart är, att från och med den 15 maj 2023 ska statliga myndigheter kunna begära in dokumentation från tillverkare och distributörer för föregående år på de transport- och industriförpackningar som släppts ut på marknaden, tagits tillbaka och återvunnits.

Källa: DSD – Duales System Deutschland

Ändringar i den tyska lagstiftningen för elektroniska produkter

Enligt Global E-Waste Monitor genererades totalt 53,6 miljoner ton e-avfall över hela världen under 2019 och därav stod Tyskland för cirka 1,6 miljoner ton. Detta innebär i genomsnitt 19,4 kg avfall från elektrisk- och elektronisk utrustning (WEEE) per person. Elektriska apparater som kylskåp, tv-apparater eller brödrostar innehåller värdefulla råvaror som kan komma till nytta igen genom lämplig återvinning. Tyvärr innehåller många av dessa produkter även skadliga komponenter där det krävs särskild hantering. Att uppnå en hög insamlings- och återvinningsgrad – och återföra dessa råvaror till produktionscykeln – är ett av de centrala målen för den tyska WEEE-lagen (ElektroG). Efter att ElektroG senast ändrades i oktober 2015 till "ElektroG2", har man nu introducerat en ny version från 1 januari 2022 -"ElektroG3". Med denna uppdaterade lagstiftning kommer online-återförsäljare, online-marknadsplatsoperatörer, leverantörer av uppfyllelsetjänster och livsmedelshandlare att ha skyldigheter som förväntas utöka nätverket för insamling och återtagning i Tyskland. Lagstiftaren har också reviderat den rättsliga ramen för tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning.

Källa: Landbell Group

FTi byter namn till Förpackningsinsamlingen

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTi) har nyligen meddelat att de nu byter namn till Förpackningsinsamlingen. Bakgrunden till namnbytet är en naturlig följd av att producentansvaret för tidningsinsamling övergått till kommunerna från och med den 1 januari 2022.

Logotyp och förkortning kommer att förbli som tidigare då dessa anses vara väl inarbetat varumärke och att det i nuläget inte går att motivera kostnaden för att byta ut till exempel dekaler på de återvinningsstationer som finns placerade runt om i Sverige. Förändringar kopplat till namnbytet kommer därför att ske gradvis.

Källa: FTI - Förpackningsinsamlingen

Stora förändringar i EPR-lagstiftningen i Österrike

I slutet av 2021 trädde nya regleringar i kraft som berör både avfallshantering och förpackningsförordningen. Förändringarna leder till nya skyldigheter för tillverkare, operatörer av elektroniska marknadsplatser samt insamlings- och återvinningssystem.

I korthet innebär förändringarna att operatörer av elektroniska marknadsplatser måste säkerställa att de som erbjuder varor och tjänster tillhör ett insamlings- och återvinningssystem. Vidare ska även kommersiella förpackningar inkluderas och vara kopplat till ett insamlings- och återvinningssystem från 2023. En tredje förändring är att en del plastförpackningar, i enlighet med EU:s engångsplastdirektiv (SUP), förbjuds att släppas på den österrikiska marknaden och att vissa produkter har ett märkningskrav för att uppmärksamma konsumenterna på vilka negativa miljökonsekvenser produkterna har. För dryckesförpackningar ska återanvändningsgraden öka rejält de närmaste åren och planer finns att ta ut en deposition på engångsförpackningar för drycker.

Slutligen ska definitionen för vem som räknas som tillverkare av elektrisk- och elektronisk utrustning och batterier anpassas så att denna är enhällig med de europeiska riktlinjerna.

Källa: Landbell Group

Utökat producentansvar (EPR) i Ryssland

Den ryska regeringen har publicerat en ny version av lagförslaget om utökat tillverkar- och importörsansvar för varor och förpackningar. I förslaget har man räknat in 50 grupper av olika produkter och förpackningar som är föremål för utökat producentansvar, inklusive elektrisk- och elektronisk utrustning och batterier

Lagförslaget innebär att man successivt ska öka återvinningsgraden för alla produktgrupper med minst 10 procent från 2023. Förutom detta har man för avsikt att alla förpackningar som släpps ut på marknaden ska vara helt återvinningsbara. Även återvinningsprocesserna ska bli föremål för strängare kontroller i framtiden, bland annat ska återvinningsföretagen för avfall verifieras och det ska finnas ett register för denna dokumentation.

Slutligen finns det i lagförslaget ett förbud mot försäljning av varor och förpackningar från den 1 januari 2025 om det saknas uppgifter om tillverkarna i registret. Denna åtgärd syftar till att täppa till kryphålet i lagen för tillverkare som inte registrerat sig och tillverkarna som förorenar, blir tvungna att betala och därmed ta sitt producentansvar.

Källa: Landbell Group

Förpackningstrender i Norge 2021

Återvinningssystemet Grönt Punkt i Norge publicerade nyligen de största trenderna inom förpackningar under det senaste året. Deras undersökning visade att många av trenderna från 2020 fortsatte och att principen ”design för återvinning” är väl förankrad.

Den främsta trenden är att allt fler förpackningstillverkare prioriterar användningen av monomaterial och även väljer bort extra tillbehör såsom etiketter och hylsor för att säkerställa att allt är tillverkat av samma plastkvalitet och därmed mer återvinningsbart. Detta innebär att det främst är de komplicerade laminaten, som behövs för att säkerställa hållbarhet och livsmedelssäkerhet, som inte är monomaterial.

Vidare efterlyses mer miljövänliga återvinningsbara förpackningar för livsmedel och man arbetar på att använda större andel återvunnen plast för livsmedel.

Slutligen bör man belysa den påverkan som införandet av det europeiska engångsplastdirektivet (SUP) fått. Ett antal engångsprodukter i plast förbjöds och vissa produkter och förpackningar fick märkningskrav. Det som fått spela huvudrollen i Norge är att engångsskedar i plast för till exempel yoghurt har förbjudits och konsumenter har stundtals varit mycket ärliga i sin feedback och har inte nöjt sig med alternativ i trä eller kartong. Detta har tvingat många tillverkare att ändra sitt förpackningskoncept flera gånger under det senaste året och det ska bli intressant att se är om förbudet på sikt kommer att förändra människors vanor, krav och behov av dessa engångsprodukter.

Källa: Grönt Punkt Norge

Förslag på beräkningsmetod för att fastställa återvunnet innehåll i plastprodukter

EU-kommissionen överväger att ställa krav på användandet av återvunnet material i plastprodukter. Denna åtgärd skulle vara ett komplement till de kraven för engångsförpackningar för drycker som redan finns. Med denna bakgrund har man i uppdrag att utveckla ett alternativ för beräkning, verifiering och rapportering av återvunnet material i plastförprodukter.

De första utkasten presenterades nyligen och förslagen var att det återvunna innehållet ställs i relation till produktens totalvikt genom att använda en enkel formel som tar hänsyn till eventuella förluster under produktions- och återvinningsprocessen. Beräkningen bör göras antingen när återvunnet material och primärmaterial blandas eller när själva produkten skapas. Materialet måste tidigare ha varit avfall för att anses vara återvunnet. Rapporten ska färdigställas under första kvartalet 2022. Därefter måste kommissionen besluta vilka förslag den vill anta och omsätta till konkret lagstiftning.

Källa: Landbell Group

WEEE-förordning i Schweiz omfattar alla elektriska och elektroniska enheter

Under slutet av hösten 2021 godkände det schweiziska förbundsrådet de föreslagna ändringarna som införts i förordningen rörande returer, återtagande och kassering av uttjänta elektriska och elektroniska utrustning (WEEE).

På grund av de pågående diskussionerna kring ”Stärkning av den schweiziska cirkulära ekonomin”, avbröts diskussionerna om den framtida finansieringslösningen. Nu presenteras och utökas dock förordningen till att innefatta alla elektriska och elektroniska enheter, inklusive medicinsk utrustning, övervaknings-/kontrollinstrument, varuautomater och solcellsmoduler. En mer detaljerad översikt kommer att presenteras senare under året. 

Källa: Landbell Group

Textilåtervinningsföretag stärker ledande position med nya riktlinjer

Branschorganisationen för textilåtervinningsföretag i Holland (VHT) har uppdaterat sitt certifieringssystem Textile Recovery (CHT). Det holländska företaget Kiwa, har varit ansvariga för granskningen av det nya systemet. Holland är traditionellt sett en föregångare i Europa inom området för insamling och bearbetning av textil och det finns flera företag som är etablerade inom sorteringsprocessen.

Det nya certifieringssystemet för Textile Recovery innebär strängare krav jämfört med det tidigare systemet, såsom riktlinjer för affärsverksamhet och affärsprocesser, arbetsvillkor och hållbarhet. Till följd av det nya certifieringssystemet kommer VHT nu att införa certifieringsplikt för alla sina medlemmar. Eftersom alla CHT-certifikat kommer att uppdateras 2022 innebär det att alla medlemmar kommer att behöva förnya sina certifikat i år utifrån den nya förordningen.

För närvarande går cirka 85 procent av hushållstextilierna som samlas in i Holland via ett företag med certifikat enligt CHT. Kommunala organisationer inkluderar även VHT-certifiering som ett krav i anbuden för separat insamling av hushållstextilier. Arbetet med att utveckla och förbättra certifieringen pågår och certifieringen är öppen för alla företag som arbetar med textilåtervinning.

Källa: Kiwa

Kontakt

Eva Trulsson

Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 45