elektronik miljö återvinning

Foto: Karol D/Unsplash

Nyhetsbrev Internationell Recycling #5 2019

2019-11-06

I årets femte utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om nya förordningar och regleringar rörande producentansvaret som innebär höjda avgifter för förpacknings- och återvinningsindustrin runt om i Europa såväl som hårdare tag för bättre återvinning i Portugal och Ryssland.

Vad gäller? Nya förordningar om producentansvar från 2021

2019 har inneburit ett flertal förändringar för alla producenter. Naturvårdsverket beslutade om ett nytt ramverk för producentansvaret när det gäller insamling av förpackningar. Producentansvaret innebär att det blir tydligare vem som räknas som producent och vem inte.

Den största förändringen inom ramen för de nya lagkraven är hur rapporteringen av insamlat material ska gå till. Från januari 2021 är det insamlingssystemet som ska lämna in uppgifter till Naturvårdsverket om mängden insamlat material. Däremot kommer enskilda producenter på årlig basis vara skyldig att rapportera om mängden förpackningar som satts på marknaden. Detta kommer ske digitalt och Naturvårdsverket bygger nu upp ett system som ska introduceras under hösten 2020.

Naturvårdsverket kommer kontinuerligt att vägleda och uppdatera informationen på sin hemsida. Som producent har man därmed en skyldighet att hålla sig uppdaterad. Allt detta hänger ihop med att producenterna ansluter sig till ett tillståndspliktigt system från och med januari 2021.

Vem är producent enligt den nya lagen?

  • Den som för in en förpackad vara till Sverige
  • Den som för in en förpackning i Sverige
  • Den som tillverkar en förpackning i Sverige
  • Den som fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hantering av en vara

Källa: FTI AB – Förpacknings och Tidningsinsamlingen

Utökad reglering av producentansvarskontroll inom EU

Från och med juli 2021 kommer det att införas utvidgade krav på medlemsländerna på att övervaka genomförandet och utvecklingen av det utvidgade producentansvaret. Det finns även planer på ett så kallad ”Union Product Compliance Network” som ska möjliggöra samordning och samarbete mellan medlemsstaterna. En av punkterna som kritiseras är att återförsäljare av WEEE, batterier och förpackningar inte behöver vara lokaliserade inom EU och därför kan denna reglering endast tillämpas i en begränsad omfattning.

Europeiska standards för EEE-registreringar förväntas under 2020

Under 2020 finns planer på att EEE-information ska bli utförligare och mer standardiserad än tidigare. Detta beträffar den information som ska lämnas in till de nationella myndigheterna. Uppgifter som kommer att krävas är till exempel till vilka länder ditt företag tillhandahåller EEE via distanskommunikation och vilken auktoriserad representant som används i det andra landet. Vidare diskuteras huruvida man även ska ange om försäljning sker via andra enheter förutom huvudkontoret i andra länder. Mer utförlig information tillhandahåller den Europeiska Kommissionen i ett PDF.

Tyskland vill införa ett förbud mot plastpåsar

Som flertalet andra europeiska länder finns det nu i Tyskland ett utkast på ett lagförslag från miljöministeriet (BMU) om att införa ett förbud mot vissa plastpåsar. Lättviktspåsar med en tjocklek på mindre än 15 µm som vanligtvis används för frukt och liknande föreslås vara ett undantag.

Parallellt omarbetar BMU även lagen om den cirkulära ekonomin för att uppfylla de nya kraven på högre återvinningsgrad i det europeiska avfallsdirektivet som ändrades förra året. Målet är att främja den cirkulära ekonomin, förbättra resursskyddet och genomföra nya regler för separata insamlingar.

Båda dessa förslag måste dock först godkännas officiellt av både den tyska regeringen och parlamentet.

Källa: Landbell  

Ändring av glasredovisning uppskjuten

Svensk Glasåtervinning har beslutat att bibehålla dagens modell att deklarera glasförpackningar per antal, istället som planerat att deklarera glasförpackningar i vikt.

Målet med att gå över till viktbaserad deklaration var att stödja företag som vill gå över till lättviktsglas för att minska sitt klimatavtryck. Fältet i portalen där man anger deklarationsvikt kommer att vara kvar som obligatoriskt. Svensk glasåtervinning kommer följa utvecklingen och återuppta diskussionen om att gå över till vikt så snart de ser att inrapporterade vikter bättre stämmer överens med verkligheten.

Källa: SGI – Svensk Glasåtervinning

Oförändrade förpackningsavgifter

Svensk Glasåtervinning har beslutat att inte ändra förpackningsavgifterna för 2020. Priserna har varit oförändrade sedan 2010.

Källa: SGI – Svensk Glasåtervinning

Kraftigt stigande avgifter hos ARA i Österrike inför 2020

Liksom i många andra länder tvingas ARA i Österrike att höja sina priser inför 2020 för att kunna anpassa sig till de nya bestämmelserna inom EU. Trots besparingar på flera områden kommer ARA att bli tvungna att höja sina priser med i genomsnitt 9 procent inför 2020. Det är framförallt papper, plast och dryckeskartonger som kommer att påverkas. Utöver EU:s hårdare krav finns även andra faktorer som bidrar till prishöjningen såsom importbegränsningar från Kina och andra sydostasiatiska länder samt kompensationsförordningen.

Källa: ARA News

Höjda återvinningsavgifter i Norge

2018 uppfyllde Norge de lagstadgade kraven och 43 procent av plastemballagen som samlats in skickades för materialåtervinning. Kostnaden för plaståtervinning har nästan fördubblats de senaste två åren och nu tvingas även Norge att höja priserna. De nya kraven från EU på en högre återvinningsgrad av plast innebär högre kostnader och därför höjs ersättningsgraden redan från 1 februari 2020.

Källa: Grönt Punkt Norge

Höjda förpacknings-och återvinningsavgifter 2020 i Finland

Från och med nästa år har förpackningsbranschen i Finland beslutat om att höja en del materialspecifika återvinningsavgifter för 2020. Exempel på kategorigrupper där återvinningsavgifterna höjs är pappersfiber, plast och trä. I vissa kategorigrupper såsom metall sänks avgifterna något och i andra, till exempel glas, förblir priserna oförändrade.

Källa: Rinkii

Utökad reglering av plastpåsar i Polen

Redan nu tas det ut en avgift på plastpåsar i Polen där väggtjockleken ligger mellan 15–50 µm. Denna reglering har nu utvidgats och sedan september 2019 omfattas plastpåsar med mer än 50 µm. Detta innebär att de enda plastpåsar som fortfarande kan delas ut utan kostnad är de tunna lättviktspåsarna som underskrider 15 µm i tjocklek. Återförsäljare och grossister har fram tills årsskiftet att registrera sig hos BDO om de säljer eller delar ut påsar. Undantag från denna reglering är producenter eller liknande som släpper påser på marknaden men inte säljer dem.

Hårdare tag i Portugal då mål ej uppfyllda

Då Portugal inte uppnått sina insamlingsmål 2017 på 45 procent, baserat på information från en oberoende organisation, och även förväntas att hamna under sitt mål för 2019 kommer det att krävas hårdare insatser i landet. Myndigheterna kommer att använda sig av strängare kontroller för att se till att producentansvaret efterlevs samt se över de miljöavgifter som tas ut av återvinningssystemen för att komma på rätt spår och undvika påföljder. 

Kroatien planerar ett förbud mot engångsplast under 2020

Den kroatiska regeringen har presenterat planer på att förbjuda engångsplast som en del av de åtgärder som görs för en mer hållbar avfallshantering. Detta förbud planeras redan inför andra halvan av 2020 och produkter som kommer att innefattas av de nya regleringarna är alltifrån plastsugrör och bestick till styrofoammuggar och -tallrikar. Produktlistan kan även komma att utvidgas till att även innefatta plastpåsar beroende på utfallet av de åtgärder som introducerades 2019 för att minska användandet av lättviktspåsar.

Källa: Total Croatia News

Rysk avfallsreform och EPR-regim

Ryssland uppfyller för närvarande inte sina uppsatta mål för avfallshantering och därför har regeringen beslutat att centralisera den ytterligare. En ny federal operatör har inrättats som kommer att samordna och godkänna de regionala operatörerna samt även agera som en producentansvarsorganisation. Målet med denna plan är att motivera och öka förutsättningarna att nå och öka målen för återvinning (insamling) i juni 2020. Den utförliga roadmappen som presenterats täcker alltifrån föreskrifter och metoder för beräkning av miljöavgifter till förbättrande av det nuvarande EPR-registret samt att skapa ett system analog till det tyska ”Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland”.

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här!

Här hittar du alla utgåvor samlade på ett ställe.

Ytterligare information kring återvinning får du på telefon 040-304940, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor.

Kontakt

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45