Ett collage av en bild på en fransk flagga och Triman-loggan

Nyhetsbrev Internationell Recycling #3 2019

2019-06-11

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om införandet av Triman logo i Frankrike, förpackningsåtervinningsresultat i Europa och alternativa användningsområden för återvunna plastförpackningar.

Frankrike inför Triman logo

I Circular Economy Roadmap som presenterades av den franska regeringen i april 2018 introduceras bland annat en omfattande plan för att halvera mängden avfall till deponi samt att återvinna all plast fram till 2025. Åtgärderna inkluderar en obligatorisk reparationsetikett för elektrisk och elektronisk utrustning samt även en rikstäckande enhet för att påskynda insamlingen av återvinningsbara förpackningar. Denna handlingsplan föreslår även införandet av en ny logo, Triman logo, som ska ersätta den gröna punkten för återvinning då den inte anses ge tillräcklig information om återvinning.

Från och med 2021 skulle Triman logo användas i förpackningar och produkter i kombination med information om vilka material som använts i förpackningen. Andra symboler eller etiketter ska förbjudas för att undvika förvirring hos konsumenten.

Införandet av dessa nya regleringar i Frankrike utan harmonisering på EU-nivå kan kraftigt komma att påverka den fria rörligheten mellan varor på den europeiska marknaden.

Källa: Landbell Group

Storbritannien: Defra föreslår höjning av WEEE-målen för 2019

Det brittiska utskottet för miljö, mat och jordbruksfrågor (Defra) meddelar att WEEE-insamlingen måste öka med 12 procent jämfört med 2018 för att uppnå sina uppsatta mål för 2019. Detta ligger i linje med riktlinjerna från EU som kräver 65 procent. För att öka insamlingen kommer de producentansvarssystem som inte uppfyller kraven att få böter för att finansiera nya initiativ för att säkra insamlingen.

Källa: Landbell Group

Svenska återvinningsmål uppfyllda

Den senaste statistiken från Naturvårdsverket visar att sex av åtta återvinningsmål har uppfyllts under 2017. Glas är det material som återvinns i högst utsträckning där hela 93 procent av det som avsattes på svenska marknaden gick till materialåtervinning. Den totala förpackningsåtervinningen i Sverige ligger på 72 procent totalt så vi har med god marginal uppnått EU:s förpackningsmål som säger att 55 procent av alla förpackningar skall återvinnas. Inför 2020 kommer dock EU att höja sina mål med upp till 20 procentenheter beroende på förpackningstyp.

Källa: Naturvårdsverket

Toppnoteringar för aluminiumåtervinning i Tyskland

Aluminium är ett mångsidigt material och används även som råmaterial för många olika typer av förpackningar. Metallens goda återvinningsbarhet säkerställer hög återhämtningsgrad och den kan användas igen och igen utan att kvaliteten försämras. Aluminium har utmärkta skyddsegenskaper och kan även användas för känsliga livsmedel och läkemedel.

Återvinningsmängden av aluminiumförpackningar i Tyskland nådde en ny toppnotering under 2018 med hela 87 procent vilket var ökning med ca 7 procent jämfört med föregående år. Men i och med den nya förpackningslagstiftningen som trädde i kraft från 1 januari 2019 har kraven på aluminiumåtervinning ökat ytterligare. För att nå de uppsatta målen på 90 procent från år 2022 krävs det mer ansträngningar och investeringar i bättre och mer moderna sorteringssystem vilket kommer att fortsätta gynna återvinningen av aluminium.

Källa: Recyclingnews

Handlingsplan för plast i Danmark

Den danska regeringen har nyligen publicerat en plan där alla i värdekedjan ska sträva efter att minska mängden icke-återvunnen och icke-återanvänd plast. Den omfattande handlingsplanen innebär bland annat inrättandet av ett nationellt plastcenter, ett utbyggt pantsystem samt en standard för sortering och insamling av plastavfall. Vidare ska ett förbud mot gratis plastpåsar med bärhandtag införas och forskning för att utveckla ny teknik ska prioriteras.

Källa: Avfall och Miljö

Europeiska kommissionens rapport om batteridirektivet

Europeiska kommissionen har nu slutfört sin utvärdering av det så kallade batteridirektivet och offentliggör i sin rapport i april att de kommit fram till att insamlandet av icke-återvinningsbara batterier inom EU inte når upp till de uppsatta målen. Rapporten visar även att det saknas en mekanism för att klara den tekniska utvecklingen, som till exempel den ökade användningen av litiumbatterier.

Utvärderingen som offentliggörs bygger på en studie som slutfördes av Trinomics och Öko-institutet i höstas. Baserat på utvärderingsresultatet kommer direktivet troligen att revideras och nya mål att sättas inför nästa lagstiftningsperiod med ytterligare mål för insamling och återvinning av batterier.

Källa: Landbell Group

Från 2020 ska 85 procent av svenska pappersförpackningar återvinnas

För att kunna uppnå detta har FTI presenterat uppdaterade riktlinjer för hur pappersförpackningar bör utformas för att maximera potentialen för materialåtervinning. För mer information finns en fullständig manual med bilder som utifrån ett återvinningsperspektiv visar bra och mindre bra materialval.

I korthet gäller följande riktlinjer men man bör beakta att både marknad och återvinningsteknik är dynamiska och att riktlinjerna kan komma att revideras.

  • Förpackningens material och design ska vara lätta att identifiera.
  • Använd monomaterial (enbart papper) utan fönster och dylikt.
  • Förpackningen bör vara lätt att tömma och komprimera.
  • Undvik kemikalier för ökad våtstyrka.
  • Undvik fettavvisande papper.
  • Minska mängden lim och adhesiver. Vattenlösligt lim eller värmebeständiga varianter är att föredra.
  • Bläck och tryckfärger ska vara fria från mineraloljor.

Källa: FTI

Hållbar svensk tandborste

TePe har som första svenska företag utvecklat en tandborste som är tillverkad av bioplast. 96 procent av borsten är tillverkad av förnybara råmaterial som sockerrör och ricinolja. 95 procent av koldioxidutsläppen kan återupptas under produktens livscykel vilket innebär att produkten blir nästintill klimatneutral. TePe ser detta som en början på ett långvarigt hållbarhetsarbete där ambitionen är att helt bli oberoende av fossila råvaror.

Källa: Svenskt Näringsliv

Indien följer Kina och förbjuder införsel av plastavfall

Indien har förbjudit införsel av plastavfall och följer därmed Kinas bestämmelser från början av 2018. Detta är ett stort steg mot att försöka minska mängden plastavfall då de genom sin import tidigare hjälpt framförallt västländer att dölja sina problem med avfall och de nu blir tvungna att hitta andra lösningar.

Källa: Landbell Group

Dryckesflaskor av 100 procent återvunnet PET i Schweiz

I Schweiz har Migros för första gången lyckats sluta materialcykeln för PET-flaskor genom användningen av 100 procent återvunnet PET i flaskorna för söta drycker. Från och med 2025 ska alla PET-flaskor i EU innehålla minst 25 procent återvunnet PET och detta är något som Migros redan har uppnått. Fram till 2025 strävar de nu efter en fullständig övergång till att använda 100 procent återvunnet PET för mineralvatten och söta drycker. Migros räknar med att spara över 2500 ton nytt material genom denna omställning.

Källa: Europaticker

Ny EPR-lagstiftning i Georgien

Georgiens miljöministerium utarbetar för närvarande en ny lagstiftning som ska träda i kraft från december 2019. De vill införa ett utvidgat producentansvar (EPR) vilket tidigare inte funnits i landet. De omfattande bestämmelserna kommer bland annat att innefatta förpackningsavfall, avfall från elektronisk och elektrisk utrustning och spillbatterier.

Källa: Landbell Group

Pantflaska blir biljett i Istanbul

Kollektivtrafiken i Istanbul gör ett försök att använda PET-flaskor och aluminiumburkar som betalning i biljettautomater. 100 pant- och biljettautomater har installerats i ett första steg. Enligt Waste Atlas producerar Turkiet nästan 29 miljoner ton avfall per år och i princip inget material återvinns.

Källa: Avfall och Miljö

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontaktperson

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45