Ett collage bestående av två bilder: grönt plastbesick på konstgräs, färgglada plastsugrör

Nyhetsbrev Internationell Recycling #2 2019

2019-04-15

I denna utgåva av vårt nyhetsbrev kan ni bland annat läsa om en ny förordning från Naturvårdsverket gällande producentansvar för förpackningar, en del prisjusteringar hos återvinningsföretag i Europa och hur EU tar strid mot plasten.

Naturvårdsverket inför ny förordning gällande producentansvar för förpackningar

Den 1 januari 2019 träder en ny förordning (2018: 1462) om producentansvar för förpackningar i kraft i Sverige. Vissa bestämmelser från 2006 kommer att fortsätta att gälla i en övergångsperiod, enligt Naturvårdsverket. Förordningen 2014: 1073 återkallas i sin helhet. För mer information om planerad tidtabell vänligen klicka här.

Nytt är att alla producenter av förpackningar måste registrera sig hos Naturvårdsverket vilket ska ske senast den 31 mars 2021. Rapportering för 2020 måste ske senast den 31 mars 2021 då rapporteringen görs under det påföljande året. Ansvaret för att lämna in uppgifter om insamlade mängder kommer efter den 1 januari 2021 att ligga på återvinningssystemen istället för på producenten. Producenter kan tillhandahålla återvinningssystem såsom till exempel FTI med information om sina resultat fram till och med den 31 mars 2021. Då rapporteringen sker i efterhand måste den första rapporten skickas till Naturvårdsverket senast den 31 mars 2022.

Naturvårdsverket har utfärdat en blankett för producenter att fylla i från den 1 januari 2021. Från och med detta datum tillkommer också en årlig avgift för producenter av förpackningar till Naturvårdsverket på 500 kronor. Om en producent missar att lämna in information i tid kring föregående års förpackningar till Naturvårdsverket kan denne bli skyldig att betala en miljöavgift på 10 000 kr.

Syftet med förordningen är att få producenter att ta ansvar för tillverkningen av förpackningar för att minska mängden förpackningsavfall. Det innebär att förpackningar endast ska användas vid behov och att volymen och vikten bör begränsas till vad som anses nödvändigt för att upprätthålla en god säkerhetsnivå och hygien. Tillverkaren måste se till att förpackningen kan återanvändas eller återvinnas.

I kommissionens beslut 97/129 / EG föreslås hur man märker förpackningar. Enligt förpackningsförordningen är märkningen inte obligatorisk men om man vill märka förpackningar måste märkningen ske enligt förslaget i kommissionens beslut.

För mer information klicka här.

Källa: Naturvårdsverket

Fost Plus i Belgien justerar sina avgifter för 2019

Det belgiska återvinningssystemet Fost Plus har uppdaterat sina priser för 2019.

Priset för glas, plastflaskor (PET och HDPE) och dryckeskartonger har höjts något, medan priset för papper/kartong och aluminium har gått ner. För kategorin stål sänks priset avsevärt med ca 65% medan kategorierna andra återanvändbara material och andra icke återanvändbara material höjs rejält. En ny kategori har tillkommit för plast, other plastics, med en högre avgift på 0,5103 €/kg. För närmare information, kontakta Tysk-Svenska Handelskammaren i Malmö.

Källa: Fost Plus, Belgien

Förbud mot engångsprodukter i plast rycker närmare

EU:s råd och parlament fattade i slutet av 2018 en principöverenskommelse om förbud mot vissa engångsprodukter i plast samt tuffare mål för insamling och återvinning av plastflaskor. De engångsprodukter som berörs är tallrikar, bestick, muggar, sugrör och bomullspinnar i plast samt förpackningar för färdigmat i frigolit. Produkter som är tillverkade i plast med tillsatser som ska göra dem nedbrytbara i kontakt med syre kommer också att omfattas av förbudet. Till år 2029 ska 90 procent av alla plastflaskor samlas in. Man vill vidare att år 2030 så ska återvinningen av plastflaskor öka till 30 procent. Ännu en åtgärd som vidtas är att införa ett producentansvar på cigarrettfilter som innehåller plast. Producenten ska informera om miljöeffekten om fimpen slängs i naturen samt bekosta insamlingen av cigarrettfimpar. Nu återstår endast ett formellt beslut innan förslagen klubbas.

Källa: Avfall Sverige

Ökad byråkrati med de nya kategorierna för WEEE

När man förra året införde sex olika kategorier för elektronikprodukter istället för tio i WEEE-registret hoppades man på en förenkling av redovisningen av elektroniska apparater. Effekten har dock visat sig bli tvärtom. Övergången till de nya enhetskategorierna har orsakat en hög administrativ börda, särskilt för IT- och kommunikationsenheter där produkter med ”open scope” måste registreras. Från början av 2020 bör det dock finnas ett enhetligt produktregistreringsformat för hela Europa för de apparater som kommer ut på marknaden.

På inbjudan från EU-kommissionen hölls ett möte mellan Europeiska Federationen för Nationella Register över Elektriska och Elektroniska produkter från Medlemsstaterna (EES) och expertgruppen för WEEE den 13 februari 2019 i Bryssel. Ämnet handlade om erfarenheterna av genomförandet av det nya WEEE-direktivet, särskilt när det gäller de sex nya enhetskategorierna och hur elektronikprodukterna ska registreras.

EAR (stiftelsen Elektro-Altgeräte Register) meddelar via ett pressmeddelande från den 13 februari 2019 att även om ett viktigt mål för omställningen av WEEE-registret var minskad byråkrati visar genomförandet en högre byråkratisk börda för tillverkare och nationella register. Detta gäller särskilt IT- och kommunikationsenheter i så kallad ”open scope” där även möbler och kläder med en elektrisk funktion måste registreras. Från och med 1 januari 2020 kommer det att finnas ett enhetligt europeiskt format för produktregistrering och faktiska inmatningsmeddelanden för de enheter som sätts på marknaden. Den ursprungliga tidsplaneringen med redovisning varje kvartal skjuts upp för tillfället. EES har meddelat sitt stöd till EU-kommissionen för att arbeta för en ökad anmälningsfrekvens.

Källa: DIHK

Elavfallet i Sverige fortsätter minska

Enligt ny insamlingsstatistik från El-kretsen samlade svenskarna in 146 228 ton elektronik till återvinning under 2018. Trots den minskade vikten samlar vi in fler elprodukter nu än tidigare vilket beror på att apparaterna i sig har blivit lättare. Vi har också blivit bättre på att lämna in audioprodukter såsom dvd:er, radioapparater och tv-boxar samt små och medelstora hushållsprodukter.

Det mesta samlades in genom samarbete med kommunerna, cirka 126 ton. Det är endast en liten andel som kommer in via återförsäljarna som har krav på sig att ta emot uttjänta produkter.

Källa: Avfall Sverige

Ny vd för Förpacknings- & Tidningsinsamlingen FTI AB

Den 29 mars 2019 tillträdde Håkan Ohlsson som ny vd på FTI för att leda arbetet med cirkulära affärslösningar, ett utvecklat producentansvar och ökad återvinning. Detta i takt med att företagens krav och återvinningsmål förändras. Kärnan i FTI:s uppdrag är att samla in avfall på ett effektivt sätt för att hålla hög kvalitet så råvaran kan användas till nya produkter. FTI tar nya steg i sitt arbete för att erbjuda slutna kretslopp till sina kunder och konsumenter vilket kräver stort fokus på partnerskap, innovations- och verksamhetsutveckling. Man sätter därför hög tilltro till Håkan Ohlsson som har en examen från Handelshögskolan och en bakgrund från Unilever, GB Glace, McKinsey, CityMail och nu senast Apoteksgruppen i Sverige. ”Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta med en komplex intressentmarknad, där erfarenhet av att bygga relationer och verka i en omgivning där näringsliv, politik, myndigheter och kommuner samverkar”, menar man i FTI:s styrelse.

Källa: FTI

Cory välkomnar införsel av plastskatt i England

Ett av Storbritanniens ledande företag inom återvinning och energiåtervinning, Cory Riverside Energy, välkomnar den brittiska regeringens offentliggörande av samråd kring avfallssystemet. Samrådet fokuserar på införandet av en plastskatt som syftar till att förhindra användningen av icke-återvinningsbara plastförpackningar. Man vill också ge mer ansvar till plastförpackningstillverkare och ändra på hur återvunnet material samlas in samt införa ett återbetalningssystem.

"Vi välkomnar de konsultationer som utfärdats idag, eftersom de hjälper oss att hantera det brådskande problemet med plastavfall i Storbritannien. På Cory är vi helt engagerade i återvinning och välkomnar alla ansträngningar för att öka återvinningsgraden över hela landet. Vi bearbetar cirka 80 000 ton avfall per år i våra materialåtervinningsanläggningar och vi skulle vilja ta hand om mer. I motsats till vad folk tror så behandlar vi inte plast och annat återvinningsbart avfall i vår Energy-from-Waste-anläggning, utan vill hellre återanvända eller återvinna det”, sa Julian Walker, Cory Riverside Energys vd. Vidare säger han: "Men inte allt avfall kan återvinnas och det är helt rätt att regeringen vidtar åtgärder som överensstämmer med principen om att "producenten betalar" för att ändra det. Avfallshanteringsföretag kan bara arbeta med material som görs tillgängliga för dem, och förpackningar måste skapas i enlighet med avfallshierarkin. Dessa samråd är ett utmärkt tillfälle att ta det välbehövliga steget mot återvinning och plast och vi hoppas att regeringen inte anser att det är avfall."

Cory kommer inom kort att reagera på samrådet.

Källa: Europaticker

Real tar strid mot plasten

Livsmedelskedjan Real i Tyskland tar kampen mot plasten ett steg vidare. Redan 2017 avskaffades de traditionella större plastpåsarna och vid kassorna har kunden istället som val att packa sina varor i tygpåsar, robusta bärkassar med livslång garanti eller i papperspåsar respektive kartonger av återvunnet papper med FSC-certifiering. Nu vill kedjan även avskaffa de mindre plastpåsarna vid frukt- och grönsaksdiskarna till slutet av 2020. Som alternativ får kunden istället välja mellan hållbara alternativ såsom tvättbara återbrukbara nät eller papperspåsar av återvunnet papper. Redan från slutet av februari i år finns näten på marknaden som ett alternativ för att redan nu få in dem på marknaden. ”Genom att helt avstå från plastpåsar i frukt- och grönsaksavdelningen sparar vi 70 miljoner plastpåsar per år. Det motsvarar mer än 140 ton plast”, förklarar Reals vd Patrick Müller-Sarmiento.

De återanvändbara näten består av robust polyester som lämpar sig väldigt väl för transport. Smutsiga nät kan tvättas i maskin på 30 grader och skulle näten gå sönder kan de återvinnas. Näten kommer att kosta 0,79 €/st. men som alternativ finns även de kostnadsfria papperspåsarna.

Förutom satsningen på avskaffandet av plastpåsar driver Real andra projekt för att spara på miljön. Sedan förra året är det möjligt för kunderna att ta med egna kärl till den manuella charkdisken. Kunden ställer sin behållare på en bricka som tareras på vågen. När produkten lagts i behållaren räcks hela brickan över till kunden. På så sätt behåller man hygienen och kundens behållare kommer aldrig i kontakt med disken eller övrig utrustning.

Andra förändringar som kan nämnas är avskaffandet av plast runt ekologiska gurkor, zucchini och bananer. Andra förpackningsalternativ som också ersätter plasten är gräspappersbehållare till ekologiska limefrukter och tomater. ”Vårt mål är att ha bara hållbara produkter före 2030”, säger Patrick Müller-Sarmiento.

Källa: Europaticker

Ökad plaståtervinning i Tyskland

Avfallshanteringen i Tyskland återanvänder i stort sett allt insamlat plastavfall. Det är dock viktigt att försöka återvinna och att återanvända mer plastavfall än vad som förbränns ur klimat- och miljösynpunkt.

År 2017 genererades knappt 6,15 miljoner ton plastavfall i Tyskland. Omkring 84,5 procent av detta avfall skapades av själva användningen av plasten. De återstående 15,5 procent uppkom i själva produktionen, i synnerhet vid bearbetningen av plasten.

Enligt Förbundsregeringen i Tyskland användes cirka 53 procent eller 3,24 miljoner ton plastavfall till att generera energi under 2017. Av dessa användes 2,14 miljoner ton på avfallsförbränningsanläggningar och 1,1 miljoner ton på ersättningsbränsleanläggningar. Nästan 46 procent återanvändes som material och 0,8 procent av plastavfallet återanvändes som råmaterial. Samma år exporterades cirka 1,2 miljoner ton plastavfall från Tyskland och 0,52 miljoner ton importerades.

Enligt en undersökning ”Plastflöde i Tyskland” som sker vartannat år inom industrin ökade plastproduktionen till cirka 12,6 miljoner ton 2017 vilket motsvarar en ökning med 5,5 procent jämfört med 2015. Under samma period ökade volymen av plastavfall med 3,9 procent till 6,15 miljoner ton. Av denna mängd återanvändes 99,4 procent som material eller energi.

Det största tillämpningsområdet för plast är utan tvekan förpackningar. 30,5 procent av plasten som bearbetades i Tyskland 2017 användes till förpackningar. Byggsektorn tog andra plats med 24,5 procent. Detta följdes av fordonssegmentet med 11,2 procent och elektrisk och elektronisk utrustning med 6,3 procent.

Om plastavfall förbränns i energieffektiva avfallsförbränningsanläggningar med energiutvinning klassas det i allmänhet som energiåtervinning.

Källa: Europaticker

Bayern satsar på miljövänliga alternativ

I Bayern vill man satsa på fler återanvändbara artiklar istället för engångsartiklar. Det bayerska miljöministeriet satsar inte bara på avskaffandet av engångsmuggar för to-go-kaffet, de vill också genomföra förändringar inom handeln. En instruktion har publicerats med information om hur en kunds medhavda behållare kan fyllas med produkter säkert och hygieniskt i butiken.

I januari i år beslutade Bayerns miljöminister Thorsten Glauber om ett omfattande åtgärdspaket: Plast bör användas i mycket mindre utsträckning och ersättas av bättre alternativ där det är möjligt för att undvika onödigt plastavfall. En viktig del av åtgärdspaketet är att via ett gemensamt initiativ tillsammans med industrin minska effekterna av plastanvändandet på miljön. Flera större företag har redan hakat på åtgärdspaketet och arbetar aktivt för minskad plastkonsumtion. Engångsmuggar för to-go-kaffe har ersatts av återanvändbara muggar hos bland annat Deutsche Bahn AG, Flughafen München GmbH, bensinstationer, inom gastronomin och hotell- och restaurangföreningen Dehoga.

En interaktiv Bayern-karta med företag där återanvändbara koppar kan fyllas på återfinns på www.coffeetogo.bayern.de.

Källa: Europaticker

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontaktperson

Eva Trulsson

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 45