Dagordning och fullmakt 2021

Årsstämman kommer att behandla följande stadgeenliga dagordning:

  1. Val av årsmötets ordförande
  2. Val av sekreterare och två justeringsmän
  3. Frågan om stadgeenlig utlysning av årsmötet
  4. VD:s verksamhetsberättelse
  5. Revisionsberättelse samt beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
  6. Styrelsens sammansättning samt val av styrelseledamöter
  7. Val av revisorer
  8. Fastställande av medlemsavgiften för nästa verksamhetsår
  9. Övrigt

 

Anmälan och fullmakt
Stämman äger rum digitalt. Här kan du anmäla dig eller ställa ut en fullmakt. Vi är mycket tacksamma om du tar dig tid att göra det (tar max 2 min) för att göra stämman beslutsför.

Kontakt

Christiane Schreiber

Telefon

+46-8-665 18 08