En hög med uttjänta datorer och andra elektroniska apparater

Nyhetsbrev Internationell Recycling #2 2017

2017-04-19

I denna utgåva av nyhetsbrevet kan ni bland annat läsa om förändringar gällande användandet av symbolen Gröna Punkten i Frankrike, tyska kiosker som bryter mot förpackningsförordningen, ny statistik gällande insamling av el-avfall i Sverige samt andra intressanta artiklar.

Grüner Punkt nominerade till pris

Den tyska återvinningsorganisationen Grüner Punkt nominerades nyligen till ett pris som uppmärksammar särskilt material- och råvarusnåla produkter. Anledningen är ett särskilt projekt som initierades av Grüner Punkt och som berör så kallad ”Closed-Loop-Recycling” av HDPE-flaskor som härstammar från insamlingen av blandade, lätta förpackningar från hushåll. Dr. Michael Heyde, som leder produkt- och processutvecklingen hos Grüner Punkt, förklarar att företaget ”har lyckats att återvinna plasten hos använda schampo- och rengöringsmedelsflaskor, utan att en anmärkande del av kvaliteten har förlorats.” Materialet från dessa flaskor kan sedan på ett effektivt sätt användas för att tillverka nya flaskor för just exempelvis tvätt- och rengöringsmedel.
Källa: Recyclingmagazin

Tyska kiosker bryter mot förpackningsförordningen

Enligt undersökningar av den tyska miljöorganisationen ”Deutsche Umwelthilfe” (DUH) bryter kiosker och mindre affärer i bland annat Berlin, Köln och Hamburg mot förpackningsförordningen. Efter att ha genomfört testköp av dryckesflaskor och burkar kom det fram att i totalt 40 kiosker och mindre affärer såldes i 90 % av fallen dessa utan pant, där bland annat pantsymbol och hänvisning till pantplikten saknades. Därmed skaffar sig innehavarna av dessa affärer en marknadsfördel gentemot de som följer lagen och säljer sina drycker med pant. Chefen för DUH, Jürgen Resch, menar också att detta inte rör som om enstaka fall, utan snarare om organiserade överträdelser som skadar det miljövänliga pantsystemet.
Källa: Recyclingmagazin

Hårdare tag för brott mot Elektrogesetz

Det tyska förbundsrådet har samtyckt till en lagändring av Elektro- und Elektronikgerätegesetz som kommer leda till en mer effektiv uppföljning av att producentansvaret efterföljs. Den tyska miljöministern, Dr. Barbara Hendricks, menar att ett starkt insamlingsnätverk för uttjänta elektroniska apparater skall eftersträvas och att det ska råda rättvisa och likhet inom handeln när det gäller plikten att ta tillbaka gamla elektroniska apparater. Därmed så skärps också påföljderna för om detta inte efterlevs och från och med den första juni kan företag som inte följer regelverket, både de med fysiska butiker och de med onlinehandel, räkna med böter på upp till 100 000 Euro.
Källa: Recyclingmagazin

Stora mängder avfall för tyska hushåll

Varje person i Tyskland beräknas per år avsätta ungefär 463 kilo avfall. Adderar man ihop dessa mängder för hela landet så landar man på den svindlande siffran 37,2 miljoner ton avfall, vilket i sig enbart är den mängd som kan härröras till privata hushåll. Den andel avfall som tas omhand om av de duala återvinningssystem i Tyskland hamnar på runt 5.5 miljoner ton per år, vilket ungefär motsvarar 550 gånger vikten av Eiffeltornet i Paris. Mycket av detta avfall består av förpackningar av högkvalitativa material som t.ex. plast eller aluminium, vilka sedan också kan återvinnas och återanvändas på ett bra och effektivt sätt.

Förordning om producentansvar i Sverige skjuts fram

Genom ett beslut av regeringen har ikraftträdandet av nyckelbestämmelserna i förordningen om producentansvar för förpackningar (2014:1073), förordningen om producentansvar för returpapper (2014:1074) samt avfallsförordningen (2011:927) skjutits fram. Tidigare har utgången av mars 2019 angetts som tidpunkt för ikraftträdandet, men detta har nu skjutits fram till att nyckelbestämmelserna gällande förpackningsavfall och returpapper ska börja tillämpas vid utgången av mars 2020. Avfall Sverige kommenterar detta som att beslutet är en naturlig följd av att frågan om ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper diskuteras i nuläget och att regeringen vill få mer tid för att få en förändrad rollfördelning på plats i enlighet med deras intentioner.

Insamlingen av elavfall fortsatt hög i Sverige

Genom statistik för det föregående året 2016 som har presenterats av El-Kretsen, så går det att se att insamlingen och återvinningen av elektroniska produkter i Sverige fortsatt ligger på höga nivåer. Ser man på det rena antalet produkter som samlades in så har detta inte förändrats nämnvärt mot föregående år. De totala kilona reducerades dock aningen och totalt samlades under året 132 450 ton in, vilket ger ungefär 13,3 kilo per person. Vad som går att utläsa från detta är att snittvikten sjunker successivt på de elprodukter som lämnas in, där ett tydligt exempel ses vara gamla ”tjock-TV” apparater, som om trenden fortsätter spås vara helt borta om några år.

Österrike ledande inom avfallshantering

Inom EU räknas Österrike till de ledande staterna när det kommer till avfallshantering och återvinning, vilket en ny analys av hur EU:s miljöpolitik omsätts inom de olika medlemsstaterna bekräftar. Vad som kännetecknar dessa goda framsteg som har gjorts i Österrike är framför allt de höga återvinningskvoterna och det låga användandet av deponering som avfallshanteringsmetod. Österrike prisas också för den utveckling som har gjorts för att modernisera återvinningsbranschen, samt grön infrastruktur. Gällande återvinning av kommunalt avfall ligger Österrike på tredje plats bakom Tyskland och Slovenien, med en återvinningskvot som låg på stadiga 58 % år 2014.
Källa: Altstoff Recycling Austria

Bristande återvinning av plastförpackningar i Storbritannien

Enbart en tredjedel av de plastförpackningar som används av konsumenter i Storbritannien återvinns, visar nya undersökningar. I stället visar det sig att nästan två tredjedelar av förpackningarna i stället går till deponering eller förbränning och av totalt 1.5 miljoner ton återvinningsbart plast så återvinns enbart 500 000 ton.
Anledningen till detta sägs bland annat bero på att konsumenterna är osäkra på vilka produkter som egentligen kan återvinnas, men även på grund av att lokala myndigheter inte tillhandahåller tillräcklig service gällande återvinning. De värsta återvinningsbovarna sägs bland annat vara produkter innehållande plastfilm, där enbart 3 % av dessa återvinns.
Källa: The Guardian

Inget tvång mer för Gröna Punkten i Frankrike

Efter nyligen genomförda lagändringar så är det från och med nu inte längre tvingande att använda symbolen Gröna Punkten på de konsumentförpackningar som säljs i Frankrike. Tills nu har den franska miljölagstiftningen varit utformad på så sätt att alla förpackningar som har licensierats vid någon av de statligt godkända återvinningsorganisationerna varit belagda med en plikt att märkas med den gröna punkten. Efter att lagstiftningen nu har ändrats, så faller denna plikt bort.
Företag som i nuläget har ett avtal med Eco-Emballages eller dess dotterbolag Adelphe, kan dock fortsättningsvis använda symbolen Gröna Punkten utan förändring.
Generellt kan denna ändring också betraktas som ett första steg till att den franska marknaden nu öppnas upp för mer konkurrens, då det även under 2018 kommer bli möjligt för fler företag att få möjligheten att ansöka om att bli statligt godkända återvinningsorganisationer.

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41