Senator Emil Possehls stipendiefond

FOTO: SEBASTIAAN TERBURG/FLICKR.COM
Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland

Sedan april 2009 förvaltar och administrerar Tysk-Svenska Handelskammaren senator Emil Possehls stipendiefond. Fonden har tillkommit genom en donation gjord av senator Emil Possehl i Lübeck år 1912. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden. Stipendierna kan ges dels till yrkesverksamma personer med praktisk erfarenhet från handel eller industri eller med teoretisk utbildning, dels till studerande inom relevanta områden.

Vem kan få stipendiet?

Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel. Fonden kan däremot inte vara behjälplig med fondmedel i samband med utbytesår eller -termin i Tyskland. Studiebeloppets storlek prövas i varje enskilt fall. Ersättning medges endast för resekostnader och uppehälle, såsom för billigaste flygalternativ, kost och logi.

Hur söker man stipendiet?

Ansökan om stipendium ska innehålla en utförlig beskrivning av det område som skall studeras i Tyskland, kopior på korrespondens, förslag på företag m.m. som ska besökas, rekommendationsbrev från arbetsgivare/närmaste chef/handledare, vidimerad meritförteckning, kortfattad levnadsbeskrivning samt övriga handlingar som önskas åberopa. Samtliga information finns självklart också i ansökningshandlingarna.

Beslut om utdelning av stipendium fattas och meddelas av Tysk-Svenska Handelskammaren.

Ansökningar om resestipendium i samband med studiebesök och praktik under perioden 
1 januari 2017 till 30 juni 2017
ska vara oss tillhanda senast den 31 oktober 2016.