Allmänna avtalsvillkor

För prestationerna som utförs utav Tysk-Svenska Handelskammaren och Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB tillämpas främst den respektive tjänstens särskilda bestämmelser och i övrigt de följande allmänna avtalsvillkoren.

 

1. Tillämpning. För prestationerna som utförs utav TyskSvenska Handelskammaren och Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB (hädanefter gemensamt kallat TSHK) tillämpas främst den respektive tjänstens särskilda bestämmelser och i övrigt de följande allmänna avtalsvillkoren. De utgör en del av avtalet. Ändringar kräver skriftlig form. Avvikande villkor från kundens sida är endast bindande efter skriftligt godkännande.

2. Priser, förfallotid, betalningsdröjsmål. Priser, förfallotider och betalningsdröjsmål riktar sig i första hand efter de respektive avtalsöverenskommelserna. Betalning skall kostnadsfritt ske till TSHK till det i fakturan angivna kontot. Avdrag genom kassarabatt är bara tillåten vid skriftlig överenskommelse. Om inget annat avtalats inträder dröjsmål samt förpliktelse att betala dröjsmålsränta 20 dagar efter fakturadatum. I de fall tysk lag är tillämplig beräknas dröjsmålsräntan utgående ifrån tyska Basiszinssatz med tillägg av åtta procentenheter; i de fall svensk lag är tillämplig utgående ifrån referensräntan med tillägg av åtta procentenheter. Påminnelse föranleder en påminnelseavgift om SEK 50.

3. Force majeure. Om part förhindras att uppfylla sina avtalsförpliktelser genom händelser utanför hennes kontroll (t.ex. strejk, arbetsblockad, arbetskonflikt, brand eller annan olycka, naturkatastrof och störningar i teleeller eldistribution) ska denne vara befriad från sina förpliktelser i detta avtal till den del de har påverkats av händelsen ifråga. Part skall omedelbart meddela den andra parten när force majeure uppkommer eller upphör.

4. Adressbeställning. Prestationen, som avräknas enligt schablon, omfattar en sammanställning av information från för TSHK tillgängliga källor, utvald efter av kunden framlagda kriterium (t ex bransch, region, medarbetare, omsättning). Antalet slutligt levererade adresser är beroende av dessa kriterier. I syfte att upprätthålla en hög kvalité kan TSHK inte garantera att en viss minimiantal adresser kommer att uppnås.

5. Utskick, annonsservice, kontaktbörs. TSHK är inte förpliktigat att sprida texter med rasistiskt innehåll eller som i övrigt strider mot god sed eller som äroförenliga med TSHK:s stadga. Avvisar TSHK att genomföra ett erbjudet uppdrag baserat på denna grund, meddelar TSHK detta omedelbart till kunden. TSHK förbehåller sig, med hänsyn till sitt ansvar som tillhandahållare av en webbplats, att göra ändringar i innehållet i de inlämnande kontaktannonserna. 2 § i stadgan lyder: Handelskammarens uppgift är att främja de ekonomiska förbindelserna mellan Tyskland och Sverige. För att fullgöra sin uppgift skall Handelskammaren bl a:

  • vara forum för överläggning mellan näringsidkare och andra intresserade i Tyskland och Sverige,
  • stå näringsidkare och andra intresserade i de båda länderna till tjänst genom upplysningar och utlåtanden,
  • genom rapporter och framställningar till myndigheterna, förmedla förbindelser mellan intresserade näringsidkare i de båda länderna,
  • verka som opartisk medlare vid uppkommande svårigheter och motsättningar av allmän eller speciell natur,
  • ställa till förfogande statistiskt och annat material angående det ömsesidiga handelsutbytet,
  • lämna kommersiell information, eventuellt genom att sprida engångs- eller periodiska publikationer rörande de ekonomiska förhållandena i de båda länderna.

6. Konfidentialitet. Parterna förbinder sig att hemlighålla konfidentiella uppgifter som kommit till deras kännedom samt den andre partens affärshemligheter. Avtal, rutinbeskrivningar, protokoll och andra dokument beträffande avtalsförhållandet är konfidentiella. Parternas ömsesidiga sekretessskyldighet fortsätter att gälla även efter att samarbetet upphört. Parterna säkerställer genom lämpliga åtgärder att sekretesskyldigheten iakttas av personalen.

7. Materialleveranser. De uppgifter och det material som TSHK behöver för att fullfölja sina åtaganden ska kunden leverera fullständigt samt i så god tid att TSHK kan utföra sina tjänster inom normal arbetstid och med iakttagande av gällande tidsfrister. Kunden bär ensam ansvaret för de överlämnade underlagens riktighet och fullständighet. Denne friställer TSHK från all typ av ansvar som kan följa på grund av användandet av oriktigt eller ofullständigt material. TSHK kommer att meddela kunden vid uppenbara utlämnanden och fel, men är inte förpliktigat att genomföra en undersökning rörande fullständighet och rimlighet i data och underlag.

8. Brist i medverkan. Underlåter kunden en honom åliggande medverkan eller kommer denne i dröjsmål avseende emottagande av den av TSHK erbjudna prestationen, är TSHK berättigad att bestämma en skälig tidsfrist med angivande av att en fortsättning av avtalsförhållandet efter fristens utlöpande kan komma att vägras. Förlöper denna frist utan framgång kan TSHK säga upp avtalet med omedelbar verkan. THSK kan därutöver kräva ersättning för merarbete och orsakad skada på grund av kundens underlåtna medverkan eller dröjsmål även om inte rätten till uppsägning har tagits i anspråk av TSHK.

9. Anförtrodda medel. Tillgodohavanden på TSHK:s klientkonton förräntas ej. Ifall kunden kommit i dröjsmål med betalningen av en förfallen ersättning till TSHK, kan TSHK efter föregående avisering med betalningsanmaning, avräkna mot tillgodohavanden på klientkontot för att reglera skulden (konventionell panträtt). TSHK kommer endast tillämpa avräkningsförfarandet om inte härigenom de löneutbetalningar som förfaller under den närmaste kalendermånaden påverkas härigenom. TSHK är berättigad att meddela banken, som för klientkontot, om kundens personuppgifter mm. såvida TSHK är förpliktigad härtill genom lag (t ex lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism).

10. Ingen förskottering. TSHK är bara förpliktigad till överföring av klientmedel om kunden har ställt de i rätt tid anfordrade medlen till förfogande på klientkontot.

11. Tillvaratagande av material. Kunden förpliktigar sig att, vid uppmaning av TSHK, inom en månad hämta upp underlag som inte längre behövs för TSHK:s löpande verksamhet. Om kunden inte efterkommer detta, kan TSHK föranleda att vederbörande material skickas, varvid beställaren bär kostnaden och risken. Dokument, som enligt lag ska förvaras av TSHK, är undantagna från detta.

12. Utlämning av material. Vid förfrågan av kunden, senast efter avslutandet av uppdraget, har TSHK att utge kundens material inom skälig tid, såvida materialet inte längre behövs. TSHK kan göra och behålla avskrifter eller kopior av dokument, som lämnas tillbaka till kunden.

13. Ansvarsbegränsning. TSHK ansvarar endast för eget vållande liksom för av TSHK anlitad personals vållande. Kundens anspråk gentemot TSHK på ersättning för vållat skada, såvida inte uppsåt ellergrov vårdslöshet föreligger, begränsar sig till belopp på SEK 10,0 milj. (tio miljoner svenska kronor) per skadefall. Från ansvarsbegränsningen undantas skadeståndskrav på grund av dödsfall, olycksfall eller sjukdom. Anspråk på skadestånd bortfaller om det inte framställs så snart kunden märkt eller utan oaktsamhet borde ha märkt omständigheterna som ligger till grund för kravet.

14. Kundens betalningsdröjsmål. Om kunden kommer i dröjsmål med förfallen betalning kan TSHK ställa in vidare bearbetning av uppdraget tills utestående fordringar har betalats (stoppningsrätt). TSHK meddelar kunden omgående om detta. Andra lagstadgade rättigheter till följd av dröjsmålet kvarstår oberoende av detta. I fall då stoppningsrätt görs gällande eller uppsägning av avtal sker av TSHK, skall TSHK i varje fall företa de handlingar som rimligen kan begäras och som inte tål något uppskov (t ex fristförlängningsansökan vid hotande utgång av frist) för att undvika rättsliga förluster för kunden.

15. Uppsägningstider. Om inget annat har avtalats kan avtal om löpande tjänster ömsesidigt sägas upp enligt följande:

  • vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen ifall betalningen sker månadsvis;
  • vid det kvartalsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen ifall betalningen sker kvartalsvis;
  • vid det årsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen ifall betalningen sker årsvis. I fall ersättningsöverenskommelsen därutöver innefattar någon kostnadsersättning – även enligt schablon – utgår denna enbart om TSHK faktiskt är verksam för kundens räkning.

16. Uppsägning med hänsyn till TSHK:s anseende. Har tjänsten som objekt att TSHK skall uppträda mot allmänheten i samband med kundens firma (virtuellt kontor el. dyl.) eller som dennes ombud, kan TSHK säga upp avtalet utan iakttagande av uppsägningstid ifall ett fortsättande av avtalsförhållandet inte rimligtvis kan begäras av TSHK med hänsyn till dess anseende eller dess uppgifter (2 § i stadgan, se ovan). Detta kommer endast i övervägande ifall TSHK:s intressen inte kan tillvaratas på annat sätt, t ex genom uppsägning enligt gällande uppsägningstid.

17. Medlemskap i Handelskammaren. I det fall uppsägning av avtalet sker av kunden, har detta ingen inverkan på dennes eventuella medlemskap i Föreningen Tysk-Svenska Handelskammaren. Ett utträde ur Handelskammaren skall ske uttryckligen samt i enlighet med regleringen i 4 § 4:e stycket i stadgan. 4 § 4:e stycket i stadgan lyder: Utträde ur Handelskammaren kan enbart ske vid slutet av ett räkenskapsår. Anmälan om utträde måste ske minst en månad före räkenskapsårets utgång genom skriftligt meddelande till handelskammaren.

18. Rekrytering. Ingen av parterna får utan den andra partens samtycke rekrytera person som är anställd hos eller har varit anställd hos part, innan sex månader har förflutit sedan den anställde slutade sin anställning. Har anställningsförhållandet upphört på grund av arbetsgivarens uppsägning eller har det varit en tidsbegränsad anställning gäller inte denna bestämmelse.

19. Ändringar av dessa villkor och priser. TSHK kan ändra de föreliggande allmänna avtalsvillkoren. Sådana ändringar såsom prisändringar meddelar TSHK kunden i skälig tid på lämpligt vis. Ändringarav de allmänna avtalsvillkoren och prisändringar anses som av kunden godtagna, om denne inte skriftligen invänder mot dessa, inom den av TSHK vid varje fall tillsammans med ändringarna meddelade rimliga fristen. Invänder kunden har TSHK rätt att säga upp avtalet att upphöra att gälla vid slutet av den aktuella betalningsperioden. Prisändringar gäller från den betalningsperiod som påbörjas efter meddelandet om ändring skett.