Deutsch – Ditt val!

Är din skola intresserad av att satsa på undervisningen i tyska? Nu presenterar Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden Stockholm Deutsch – Ditt val! – ett projekt som ska finansiera och stötta särskilda satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor.

Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner. Ändå ser vi att den fortsatta utvecklingen i det tysk-svenska näringslivet hämmas av bristande tyskakunskaper. Nu vill vi motivera fler elever och lärare i svenska grund- och gymnasieskolor att satsa på tyskan. Deutsch – Ditt val! ger din skola chansen att främja undervisningen i tyska med hjälp av betydande medel från Tysk-Svenska Handelskammaren.

Utöver finansiellt stöd kommer antagna skolor att få operativt stöd av handelskammaren tillsammans med Tyska Ambassaden och andra bilaterala partnerorganisationer för att utveckla och genomföra sina egna program inom ramen för Deutsch – Ditt val!

Programmets syfte ska vara att långsiktigt främja intresset för att lära sig tyska och kan till exempel bestå av vidareutbildning av tyskalärare, införskaffning av läromedel, stipendier för tyskalärare i Tyskland eller för elever på utbytesstudier, att utveckla det kulturella utbudet vid skolan (till exempel teater-, musik-, film- eller litteraturevenemang), organisera inspirationsevenemang för eleverna (till exempel karriärdagar), klassresor till Tyskland eller att involvera olika partner i det nya nätverket inom detta projekt som en del i skolans löpande undervisning.

Förutsättningar och kriterier

I denna första utlysning riktar vi oss till grund- och gymnasieskolor som redan idag visar ett engagemang för undervisning och lärande i tyska.

Din skola

  • kan påvisa fokus på eller ett stort intresse för tyska som andraspråk
  • visar intresse för vidareutbildning inom tyska hos lärare och elever
  • vill skapa ett eget program inom projektet Deutsch – Ditt val! för skolan och delta i utbyte med andra skolor och bilaterala partnerorganisationer i och kring detta.

Särskild hänsyn kommer att tas till att projektet får en så god geografisk spridning i Sverige som möjligt.

Ansökan och antagning

Använd nedanstående formulär och komplettera det med ett egenutvecklat program som ska omfatta flera konkreta aktiviteter på skolan i syfte att främja undervisningen och intresset för tyska språket och Tyskland. Specificera vad som ska göras, när och hur många lärare och elever som ska delta. Uppge även vilken språklig nivå grupperna ligger på.

Bifoga en kalkyl där ni uppskattar vad de olika aktiviteterna kommer att kosta (material, resekostnader etc.). Det konkreta programmet ska omfatta läsåret 2018-2019 men får gärna ha en mer långsiktig inriktning än så.

Vi har nu avslutat ansökningsrundan för läsåret 2018-2019. En ny utlysning för läsåret 2019-2020 publiceras våren 2019.

Tillgängliga medel

För läsåret 2018-2019 har Tysk-Svenska Handelskammaren avsatt totalt 2 miljoner kronor för att finansiera aktiviteter inom ramen av projektet Deutsch – Ditt val!.

Urval

Ett utskott under ledning av Tysk-Svenska Handelskammaren avgör om kriterierna för att antas till Deutsch – Ditt val! är uppfyllda. Utskottet fattar beslut om vilka skolor som antas och hur de finansiella medlen ska fördelas. Antagna skolor kan få stöd för hela eller delar av sitt program.

Utskottets beslut kan inte överklagas.

Välkomna med er ansökan!

 

Läs mer om projektet och det tyska språkets ställning i Sverige:

Kontaktperson

Aino Weber

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 61

Ansök om medlemskap


Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 1900 SEK
  • För 11-100 anställda: 3200 SEK
  • För 101-500 anställda: 5700 SEK
  • För fler än 500 anställda: 7600 SEK

Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.