Deutsch – Ditt val!

Är din skola intresserad av att satsa på undervisningen i tyska? Tysk-Svenska Handelskammaren driver tillsammans med Tyska Ambassaden Stockholm Deutsch – Ditt val! – ett projekt som ska finansiera och stötta särskilda satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor. Nästa utlysning startar våren 2020 och avser projekt för läsåret 20/21.

Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner. Ändå ser vi att den fortsatta utvecklingen i det tysk-svenska näringslivet hämmas av bristande tyskakunskaper. Nu vill vi motivera fler elever och lärare i svenska grund- och gymnasieskolor att satsa på tyskan. Deutsch – Ditt val! ger din skola chansen att främja undervisningen i tyska. Tysk-Svenska Handelskammaren har avsatt totalt 4,5 miljoner kronor för att finansiera aktiviteter inom ramen av projektet under tre års tid (2018-2021).

Utöver finansiellt stöd kommer antagna skolor att få operativt stöd av Tysk-Svenska Handelskammaren för att utveckla och genomföra sina egna program inom ramen av Deutsch – Ditt val!. Programmens syfte ska vara att långsiktigt främja intresset för att lära sig tyska. Det kan till exempel handla om att bygga upp eller vidareutveckla ett utbytesprogram, vidareutbildning av tyskalärare, införskaffning av läromedel, digitala licenser, material till klassrummet, att utveckla det kulturella utbudet vid skolan (till exempel teater-, musik-, film eller litteraturevenemang), organisera inspirationsevenemang för eleverna (till exempel karriärdagar) och studieresor till Tyskland eller inom Sverige. Det kan också handla om att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet med koppling till Tyskland eller särskilda insatser för att tidigt påverka språkvalet i lägre klasser. För inspiration och tips hänvisar vi även till Goethe-Institutets utbud av material för undervisning i tyska, vidareutbildningar, etc.

 

Förutsättningar och kriterier

Denna utlysning riktar sig till grund- och gymnasieskolor som visar ett engagemang för undervisning och lärande i tyska.

Din skola

  • kan påvisa fokus på eller ett stort intresse för tyska,
  • visar intresse för vidareutbildning inom tyska hos lärare och elever samt
  • vill skapa ett eget program inom projektet Deutsch – Ditt val! för skolan som på ett hållbart och långsiktigt sätt kan påverka antalet elever som läser tyska i positiv riktning.

Då det har visat sig att inte samtliga program kan främjas ges de som är innovativa och har en bestående verkan företräde. För gymnasiet ska aktiviteterna även syfta till att få fler elever att läsa högre nivåer i tyska. Särskild hänsyn kommer att tas till att medlen får en så god geografisk spridning i Sverige som möjligt.

Ansökan och antagning

Använd formuläret nedan och komplettera detta med ett egenutvecklat program som ska omfatta konkreta aktiviteter på skolan. Specificera vad som ska göras och hur aktiviteterna kan uppfylla detta projekts syfte enligt ovan. Uppge även hur många lärare och elever som ska delta och vilken språklig nivå grupperna ligger på.

Bifoga en kalkyl där ni uppskattar vad de olika aktiviteterna kommer att kosta (material, resekostnader etc.). Det konkreta programmet ska omfatta läsåret 2020/21 men får gärna ha en mer långsiktig inriktning och effekt än så.

Just nu går det inte att söka till Deutsch - Ditt val!. Nästa utlysning startar våren 2020. Vill du få ett meddelande när utlysningen startar? Kontakta Aino Weber.

Tillgängliga medel

Tysk-Svenska Handelskammaren har avsatt totalt 4,5 miljoner kronor för att finansiera aktiviteter inom ramen av projektet Deutsch – Ditt val! under tre års tid (2018-2021).

Urval

Ett utskott under ledning av Tysk-Svenska Handelskammaren avgör om kriterierna för att antas till Deutsch – Ditt val! är uppfyllda. Utskottet fattar beslut om vilka skolor som antas och hur de finansiella medlen ska fördelas. Antagna skolor kan få stöd för hela eller delar av sitt program.

Utskottets beslut kan inte överklagas.

Välkomna med er ansökan!

 

Läs mer om projektet och det tyska språkets ställning i Sverige:

Kontaktperson

Aino Weber

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 61

Ansök om medlemskap


Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 1900 SEK
  • För 11-100 anställda: 3200 SEK
  • För 101-500 anställda: 5700 SEK
  • För fler än 500 anställda: 7600 SEK

Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.