IPPC-logo

Användning:

Ursprungsland: INT
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att förpackningsvirket inklusive stödvirke är behandlat enl. den internationella standarden ISPM 15 under den internationella växtskydds-konventionen, IPPC, och är således fri från allvarliga växtskadegörare.

Lagligt krav?

Nationella importregler gäller. Ny reglering för Sverige: SJVFS 2004:XX ” Statens jordbruksverks föreskrifter om värme-behandling, torkning och märkning av sågade trävaror, träemballage m.m.”, som följer den internationella standarden ISPM 15.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Anslutning till Jordbruksverkets system för godkännande krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Kontrollen är avgiftsbelagd i form en årlig grundavgift samt kontrollavgift.

Användning av symbolen

Obligatorisk märkning inom internationell handel.

Övrigt

EU:s inre marknad är undantagen från reglerna för träemballage med undantag av virke och träemballage av barrträd från ett avgränsat område i Portugal, där speciella regler gäller. Träemballage exempelvis pallar som cirkulerar mellan EU och andra länder utanför EU måste dock vara godkända och märkta. Gods lastat i eller på omärkt träemballage kan stoppas av växtskyddsmyndigheterna i dessa länder.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.