Kaffekapslar med olika färger.

Foto: Time.Captured./VisualHunt

Nyhetsbrev Internationell Recycling #3 2017

2017-06-16

I denna utgåva av nyhetsbrevet kan ni bland annat läsa om den nya tyska förpackningslagstiftningen, minskningen av användandet av plastpåsar i olika europeiska länder, återvinning av kaffekapslar samt andra intressanta artiklar.

Förpackningslagstiftningen antas av Bundesrat

Den nya tyska förpackningslagstiftningen har nu kommit över det sista parlamentariska hindret för att kunna antas efter att ha passerat det tyska förbundsrådet. De olika återvinningssystemen måste nu bland annat uppnå betydligt högre insamlingskvoter för de olika typer av förpackningar som licensieras och samlas upp, där målet är en kvot på 63 % för plastförpackningar och upp till 90 % för förpackningar av metall, glas och papper till år 2022. Införandet av det så kallade ”Zentrale Stelle” är även en nyhet med lagstiftningen som medför nya krav.

Vid Zentrale Stelle kommer nu samtliga företag som avsätter förpackningar på den tyska marknaden behöva registrera sig, vilket inte har behövts göras tidigare. För de företag som överskrider mängder om 80 ton glas, 50 ton papper/papp/kartong eller 30 ton lättförpackningar (plast, laminat, vitplåt eller aluminium) under ett år så kommer dessa behöva lämna en så kallad ”Vollständigkeitserklärung” hos Zentrale Stelle. Detta föregås av att en revision först måste genomföras och att en revisor granskar och sedermera genom en elektronisk signatur bekräftar mängderna som har avsatts av företaget under året. Att anmärka är dock att även de företag som kommer under nämnda mängder vid förfrågan kan tvingas lämna en Vollständigkeitserklärung hos Zentrale Stelle.

Generellt kommer Zentrale Stelle även verka för att kontrollera och se över de olika återvinningssystemen i Tyskland, för att se till att konkurrens sker på lika villkor och för att säkerställa en balans på marknaden. Man vill även verka för att ytterligare strama åt och fånga upp de företag som på ett ofullständigt sätt eller inte alls uppfyller sina förpliktelser för förpackningsåtervinning enligt lagstiftningen.

Tankarna kring Zentrale Stelle går isär och vissa menar på att det finns en risk att det förvandlas till en allt för stor administrativ myndighet, medan andra menar på att det kommer bidra till en bättre och effektivare uppföljning av lagstiftningen och en bättre likställdhet av marknaden. Den nya förpackningslagstiftningen kommer träda i kraft den 1 januari 2019.

Ökade insamlingsmängder av batterier i Tyskland

Det tyska återvinningssystemet för batterier GRS Batterien meddelar att 35 286 ton batterier sattes i omlopp av dess 3 500 anslutna användare under 2016, varav insamlingsmängderna av dessa motsvarade 15 964 ton. Detta motsvarar i sin tur en insamlingskvot på 46,3 %, vilket är en höjning från dem 45,9 % som meddelades för år 2015. Framför allt kunde en ökning ses gällande insamlingen av Lithium-batterier, där 990 ton samlades in under året. Även återvinningssystemet CCR Rebat meddelar en insamling av 3 730,9 ton batterier under 2016, vilket motsvarar en insamlingsgrad av 45,4 %. Själva återvinningsgraden av denna mängd låg enligt CCR på 97,5 %.
Källa: Recyclingmagazin

Återvinning av lampor i Tyskland

Enligt återvinningssystemet Lightcycle insamlades under år 2016 7,411 ton lampor i Tyskland. Detta är en ökning på runt en procent gentemot 2015, då 7 350 ton samlades in. Av de 7,411 ton som samlades in så härstammar 2,794 ton från insamlingsanordningar vid kommunala återvinningsstationer och 4,617 ton från den insamling som sker vid insamlingsställen inom handeln och industrin. Stephan Riemann, VD vid Lightcycle, glädjer sig över siffrorna och menar också på att upp till 90 % av gamla lampor kan återvinnas, så länge en riktig hantering och insamling sker.
Källa: Recyclingmagazin

Hemköp testar pant på plastpåsar

Svenska Hemköp blir först ut av dagligvarukedjorna med att lansera pant på plastpåsar. Utefter en ny förordning så måste numera handlare varna konsumenter för plastpåsens miljöpåverkan. Med syfte att öka återvinningsgraden och återanvändningen, så går nu dock Hemköp ett steg längre och inför pant på plastpåsarna. Rent praktiskt kommer detta fungera genom att kunden stoppar sin plastpåse i ett återvinningskärl, där varje påse som läggs ner i kärlet genererar en krona som dras från köpesumman. Påsarna i sig går sedan vidare till återvinning där nya påsar kan skapas.
Källa: Avfall Sverige

Öppning av marknaden i Frankrike

Utöver de redan befintliga systemen för förpackningsåtervinning Eco-Emballages och Adelphe har nu även systemet LÉKO som tillhör Reclay-gruppen fått grönt ljus från den franska staten att tas upp och betraktas som ett officiellt återvinningssystem. Den franska marknaden har sedan tidigare fungerat som ett monopol och detta beslut kan ses som ett steg till mer konkurrens och ett ytterligare alternativ till de tidigare systemen. Hur stor inverkan detta kommer ha för tillverkare och distributörer av förpackningar återstår dock att se, då de tre olika systemen fortsatt kommer att verka enligt samma grundförutsättningar och regleringar.
För mer information gällande producentansvar i Frankrike, kontakta gärna Tysk-Svenska Handelskammarens avdelning Miljörapportering i Malmö på 040-30 49 40.

Minskning av plastpåsar i Slovakien

Användandet av plastpåsar i Slovakien ska minska. Efter diskussioner i det slovakiska parlamentet har det nu diskuterats om en lagändring som gör att avgifter för plastpåsar skall införas. Detta görs för att få ner användandet i landet som har legat på en högre nivå än i andra EU-länder. Enligt den slovakiska återvinningsorganisationen Envi-pak så förbrukas årligen 466 plastpåsar per person i landet, medan genomsnittet för EU ligger på runt 200 stycken. Om ett beslut att belägga plastpåsar med en avgift träder i kraft, så kommer konsumenter vara tvungna att betala för sina plastpåsar från och med 2019, samt att butiksägare kommer behöva erbjuda alternativa förpackningsmaterial.

Avgiftsbelagda plastpåsar i Tjeckien

Att ha möjligheten att få en gratis plastpåse vid kassan i en affär i Tjeckien kommer i framtiden sannolikt att ändras. Enligt en nyligen genomförd lagändring så kommer nu butiksägare behöva ta ut en avgift för bärkassar av plast, för att i längden arbeta för en minskning av användandet av konsumenterna. Tunna, genomskinliga plastpåsar för t.ex. bröd kommer dock undantas av bestämmelserna. Målet med ändringen är att minska förbrukningen av plastpåsar till 90 stycken per person varje år fram till år 2019 och sedan till 40 stycken år 2025. I nuläget förbrukas runt 300 stycken per person och år.

Kaffekapslar kan återvinnas

De kaffekapslar av både aluminium och plast som de senaste åren har blivit populära bland många kan trots en del svårigheter återvinnas. Enligt forskningsinstitutet Cyclos-HTP så beror mycket på hur kapslarna ska kännas igen och särskiljas vid återvinningen och att man redan vid själva utformningen av produkten bör beakta olika kriterier gällande sortering och återvinning. Oftast kan återvinningspotentialen ha att göra med enbart små detaljer och om själva designen och valet av materialet för kapslarna görs på rätt sätt kan också den efterföljande sorteringen och återvinningen effektiviseras och göras lättare än vad den är i dagsläget.
Källa: Reyclingmagazin

Product Stewardship Institute – Producentansvar i USA

Den amerikanska organisation Product Swewardship Institute (PSI) arbetar för att utveckla och verka för lagstiftning samt frivilliga initiativ gällande producentansvar i USA. Detta görs bland annat genom att uppmuntra kring ändringar gällande produkters design, ha dialoger med olika intressenter samt förespråka för producentansvar i både den offentliga och privata sektorn. För närvarande finns det relativt stora skillnader mellan de olika staterna i USA gällande lagstiftning gällande producentansvar, där det i exempelvis Kalifornien finns 8 stycken rådande lagar gällande producentansvar, medan det i angränsande Nevada finns 0.

 

Tysk-Svenska Handelskammarens nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras sju gånger om året och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktåtervinning samt olika användningsområden av logotyper som finns på dagens förpackningar.

För att följa utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Alla utgåvor samlade på ett ställe

Ytterligare recyclinginformation får du på telefon 040-304940, fax 040-304943, på vår hemsida eller via e-post till vårt licenskontor. Om du inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras ber vi om ett kort meddelande.

Kontaktperson

Carl Johan Björkwall

Nyhetsbrev Internationell Recycling

Telefon

+46-40-30 49 46